#0539: Phroso Biografen

BIOGRAFEN.

Cl E FLE.
Guldsmed A. U. Wahlbergs gård vid Drottninggatan,
ingång från Kopparslelgaregatan 6.

PROGRAM

från ooh med Lordagen d. lv t. o4 nr4 Fredagen tt. 23 April.

Konstnärliga bilden

Odyssevs hemkomst.

Af M. jules Lemaitre, medlem af Academic Frangaise.

sitnnespelnre: Matlrnne uni-tet W Penelope. M. A. Lnrnw
hett, innioi W Antinons. tvi. Pain Ntounet odyssev lvl4 De-
lnnny W oiversteproston. skinlespelare vitt contetlie Franorns

Konung ody evs, snin ""r tio nr sednn drag nt i Troran-
ska kriget, tres vor-n Fein tri e täfln nn din drottning Pene
lopes hand. Penelope nrerl sin son Teternnrrne ernottnger ofverste-
pr tons he. lr. Denne npninnnnr Penelope ntt vn-lin en innko, snnr
skritt rene i ltniro. Drottningen viigry -. etentnqne ens-.nn skall ro-
nern. Drottnii en heslnter sig ntt trnrrr en rri irinrnn till rnnlre, da
hennes val ar färdig. Penelope rifver npp sitt nrlieto. Hon diver-
rnskas .tf Myr-rlnr. Myr-ritas ioniideri. Penelopes tlrtnn. otiyssevs

 

 

 
  

   

 

 

 

  

 

nterkornst. otlyssevs lin e.
Jag skall gifta rnir; .ned tion, sorn kan spännn odyssevs linne.
l. Firar-nas errleornst4 i o Frinrnns vrede
2- Win-"dv" i lo. Penelrrpe vagrnr att välja
3. Gnstnlnntssnlen. i si, Q" mami
4. Finnrfin pntntset. i. å v .
54 -l-mnsalm .i ll. statyernns fr nande,
r,- rirmnnngm ni...- l 12. oelyssevs treintnnnst.
1. oiistnhndet. 13. O i
is4 Penelopeselrtnn. 14. "in .
odyssevs, ltrrkos konnng, elr-este for tio :rr sedan i och för

det Troianstrn kr r Man tror att hnn ornkdnnnit. Font friare
hafva kommit för ntt nnhhlln orn drottning"Penelopes hund, Drott-
ningen vägrar att välja sig en nnrke. otversteprästenoeh folket
vilja tvinga drottningen nft gifva dern en kontrng och d" l tvnr Pe-
nelope, ntt dn den vztinnd, stnn hon hll - " dig, nknll
hon vtllin sin on rnnke4 Drottningen fi sto ihonrlighef viiiven int-n
detta kommer genom slnfvinnnn My till arnaskännedorn. Dessa
rnltrr i in sinne ooh pinndra priiatset. verstcpriisten .i drottningen
iinelnnelser nell hon lol-vin ntt gift sig nred denaf -nnsornitirV
rnär att spiinnn Odyssevs hage, rnen ingen knit detv
gare har hlnndnt sig inod hnpon ooh han xinner hågen.
ylplysdievs. Han tlödtn- lriarlla, alla igenkå nil Odyssevs och hylla
sin konnng,

l. Frinrnes ankomst till itnlra. 2,. Penelan syr på väfnaden,
sorn itire :iller hennes rnakos int-val ofversteprnslen kommÄ för
rttt forest a friar-nn för henne, 3. Frrarna konnna. Penelope va r
.alt valin någon nf dern oeh flyr till sitt rtrni, 44 Frinrnn hafva triljt
ef r henne dit. På dcrrts yrkande loiv-.n hnn ntt veilin en :ti denr (in
I iadcn blir dig. 5. Sedan hennes son laizt sig och hon bill-
vit ensrnn, r hon inrstnrrr vntnatlen tnr att vinna tirl. l-lon
tifvcrrzlskas, lncLiztn llcrn haller på härmed .il sltllvinrltln Myrrhit.
sorn hntnr henne. f). Frinrnn ätn under titlen en stor tnstrnåltid,
slatvinnnn Myror-list konnner och her-attar där, hvad Penelope syssel-
sä er sig int-ti inr att na triern. 7. Penelope hnr insonrnaf neh
hnri "innnn4 Viitnnden lif. Odyssevs- lwnnner train nr den
ooh vill ornianrnn den insomnade Telernnnne. Penelope vnknaroeh
irirstnr ntt hennes nralte ll yrterkornrrrn, Hon tdrs r välnarit-n.
s. De nrsinnign iriarna over-r ha henne, De svann rttt hrirnnas.
Otversteprastcn anländer och tonnar henne ntt Iofvn att htrn skall
gifta sin nwrt den .ri iir-rn snni kan sptinnn Odyssevs hngn. l-lan
afliigsnar sig anrpa seger-stolt rnetl pnppeisrullon 0. ltnkas strand.
Odyssevs stiger i lnnrl nell kysser sin iiipterneiord lo. Frirn-nn
plnndra heln striden ooh . rida sig pn gntnrnn De rnisshnnttin
tiännren Einnée ii. Odys l-vs nnlzinder. ser förvånad att sfndon
iir ntplnndrall, iinr r drn atsvinnnnde Enrne oelr hternpplifvnr hdnorn.
Denne lörklnrnr Inget fi" honnnr. Dir friar-nn honnnn itirln, gönnna
de sigv Odyssevs i i sig Enrnées drälrt och inkonnner nntier
denna förldndnait i palatset f snnnnrl ögonbliok sorn iitversteprfisten
ätter-knnnncr ined Penelopes iofte och innnnr trirn-nn, sonr kontrnn
in efter honorn. 12v Friarna ntn och tirirlea. De hann Odyssevs,
stnn iörldädrt till tigern-e hnr knnnnit till tluras inaltid sinivinnan
Myt-rhn hånar och skyndar hnnrnn. irelernnnne ntrltnnler, ldantirnr

 

  

  

  

 

 

  

 
 

 

 

 

 

    
   

 

 

 
 

 

 

 

henne ocll IUlch tlf (Ibn Okända: f-lnndc, ger hmmm att cllicka utan
Men lillen lir inne att stjka spänna hågen.
lika

nllt ann lrvern lrnn iir.
oiver enrnsfen nonnner for att htnnta frinnrn. 13. Frinrno
torg ve att sprtnnn lingon otiv..evs rinhäller rnn ntt in
protvet. Han lyoirns. Man igenlrnnner frnnnnr. Hrin elr-nint- svin
rivaler, striden hytt-ar lnnrorn oeh tlet heln slnttir ined ntr nian ser
Penelnne nen Il-etenrnrnre i odyssevs nnnrn.

 

 

Sjttngande bild.

Duell lll upl. "Dollars Prinsessan"

sinnges ni de vnrldshertrnrdn nrtisterna Prirnodonnnn Niin
wei-her oeh pretninrnldoren carl lsneknren.

Tillverkning af lönnsocker.

Duett-Arian nr operan

"Dun Juan" Häck mig llin hanli.

Utföres ai Rosa och Frnns Porten.

En ovanlig enlevering.

Ovanligt rolig.

 

Pianomusik.

framställningar t. v". Hvardagar fran kl. 5 fil) e. m.

 

 

 

5.-

Gelle lthyJ. Werner (instrnstnis tr.

 

 

 

Söndagar jr. kl. 2f 5 saint 6 f ll e, m.

Information

Title:
Phroso Biografen
Printed year:
1909
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain