#0537: Phroso Biografen

iii

HROSO
BIOGRAFEN.

G EFLE.
Guldsmed A. U. Wahlbergs gård vid Drottninggatan,
ingång från Kopparsiagaregatan 6.

P ROC RAM
IIIIII och IIIuII Lördagen II. Is I. II. III. Fredag-:II II, 2I Maj,

l hög grad intressant originalbild.

Ett kalkbrott.

IIIIIIIIIIII; IIIII IIIdIIIII-II: III I-II spmngh .
sIIIIIIIIeII I;IIIII
vIgIIIIIIII II IIIII IIIIIIIIII IIKIIIIIIIII.
IIISIIICIIIIIIIE II (II IIRII. g
I=II IIpII IIIIIIIIII, I IIIQII: 4IIIIIIIIIII IIIII.

KIIIII-II I-IIIIIIII; III-IIIIIII .I IIIIIIIIIK III IIIIIISIQIIIII SIIIII III III. i vf.
IILIIIIIIIII III-IIIIIIIWI III IIIIII I IIIIIIIIIIII IIIIIIIIP
II

 

IIIIII III-aIIIIII IIIIIIIIIII I-.IWI I szII-III.
I .III-IIIIIIUIv I
IIIIIIII; II .IIIIIIII IIIIII,

  
 
 

  

  

 

5 IIIIIII I-

  

   

lt älurl Imixli IIIIHEIJIiwr Och
IIIIII-III- III-II IIIWIIQIISIIIICIIIII.

EN FAFVILJA.

En liten rörande skiss ur liivetv

HIIIIII IIIIII IIIIIIIIs IIpI-IagIIII II III
IIIIIIIIQ IIuII IIIIIIIII-IIIIIIIIIII- IIfsikIIIIIIIIg = II I-II IIII
I-II IIIII I IIIIIIIIIIIIchI IIcII III, IIIIK I If nIIII
I-II IIIIIIII IIIII IIIIIIIIIIIII IIIIIvI-II III IIIIIIIIIIII-
Du III IIIIIII III om I-II IIIIIIIIIIII

 

(II I I IIILIIII uII I IIIIIII; IIIIIIIIIIISIIIII I
:II IIIIIIIIII IIIIIIIIIII IIIIII IIIIIIII - IIII 4IIIII I

   

   

I IIIIEIIggIIIIIII, IIII
i l :ir (IKT

    

gen IIII II

 

 

III mm hnI-.I sv IIcII IIIIIII III-I II,
I".

 

     

IIII M IIyIIIIgI IIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIII ,.II h
I III I IIIIII s. raIIuIIIS gummi IIIII.
.I III- IIII lIIIIIIIIIIIII. I,l III M ...IML
 Kälhmmi III IIIII I f: uIIII-IIIIIIIIII.
fy AI IHIIKIIHII li (JIIVHIH IHiIiHlN liAlIl VAHHUK
II IIIIIIIIII IIIIIIIIIIII I I IIeI IIIIII III-IIIIIII-I.

    

7 IIII sIIII. i I IvIIII IIcII .II
IIQII I IIIIII III-IIIIIII 4IIISIIIIIIIIIIA IIIIIIIIIIIIIIIIIILIIII IIIIQII-IIIIII .III IIIIIIXP I-IIIIIIIIIIIIIIIÅ

 

Sjungande bildA

Automataria

Ur Opr. Hoffmans Sagor.
sIIIIILfIIs .II KIIIIIII I-IIIIIIIIIIIIIIBIIgoI-qkan HIwIIIg l-"I-IIIIIIIIU
KWIIIIIIIIIIII

 

 

 

Hänförande naturmålning.

I det Schweiziska Eden.

En oförgätlig resa från det berömda Montreux till Gliun.

IV)A SOIII cIl I lg varit I tliimliIl JIIV im IiIJII Sån IIIIIiiIJIi trIIiItu iIIl

.III-IIIIIIIIIIIIIIIICIIQIIIII III IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I IIIIII-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl II.

IIII IIII IIIIII I-IICIIIIIIII III III- :IIIIIIIIIII IW .IIIIII IIIIIIIIIIII I II.III IIII-

IIIIIIIIIILII, III .InIIIII-IIIIIIII II.I -I III II-IIII, IIIIIII-I :IIIII smIIIIIIII IyI-I IW I III-II
, .I IIIIIIIIIIIIIIIII

  
 

 

   
 

  

    
 

.IIIII II I.I IIIIIIIIII .IIIIQIIIII lI IIIIIIIII IIIIIEIII

 
  

IIIIIII-I IImIIwIII III-II IIcII IIIIII-IIIIIII IIIIII vquI-II IIIeIIII
IIIIgIIIIIIgII IIIIIII-sIII-I IIIIIIIIIIIIIIWI I IIIII WII IIII

 

SJUNGANDE BILD.

Romance ur operan

"Cavalleria Husticana"

Santuzzas parti. Utiii.

 

s :If Roxy King.

 

 

 

 

När Janne-ville gifta
sig med en dansös.

En komisk komedi ur Iifvet.
Hejdiöst skrattretande.

Pianomusik.

.. I .. . , I va-dngar från kl. 5 V10 e. 111.
Funsmlllmlgm I" V" Söndagar fr. kl. 2)-5 samrv Öfll e. :IL

nun: won. IvuIIIIIIWGIIsIIIISIIII)L Ir.

Information

Title:
Phroso Biografen
Printed year:
1909
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain