#0532: Phroso Biografen

BIOGRAFEN.

Guldsmed A. U. Wahlbergs gård vid Drottninggatan,
ingång från Kopparslagaregatan 6.

P RO CI RAM
tran nrli men Fran-.man rlv 9 t. 0. nr. Torsdagen ti, la oktab.
som tinnar-visare trillialicr Kinnmatagraien nnyn s tiei -
namla nnngiir garmin den i ting upptagna manligt intressanta
n f klen

ltyska Svartahafsflottan.

Nngra synnerligen tilltalantln Originaliatas iran var nntkla
sinrnakl. rlnlrntipnnktrrnn i var illnfrtratransrrric torde i starsta
kartnat innefattas nntlar iriliantla lmivntlrnlnikai
l, Flottan passerar rrv , 5. Klart till strid nnrhnrrl pa an

 

 

2. Amir-al wircn talar till lim-titt- tarnrtllrniv

ningen4 i. romanens anlall signalmaa,
3. En lraniesnnnina lrirlsar anri- 7. En tor-perl sinsattrs.

-alen a. Tarnatlan magra upp.
4. Flottans illfältl. 1

Säsongens mest uppmärksammade tragedi

Sköflad lycka

ellery

Speldemonens offer.

En enastående lifsskilnring i 6 handlingar och 15 tablåer.
[min aprinnnrnkt timma nar a Biagrrrfnfrmwrm i ur anim rim-msV
.rann-rim gitarr m .rrirlrw Win-im sin-rin- sam ingen fwgakrrafr
ningrrrfnilrl Ira-(rm rralrrisn.

vi ininras i och men denna bikl i en krets .min rnniränria
iyrrirt Iiggrr ölwr tlmr vanliga si n mänskliga innan.

Dramat i sina tragiska enskiknitilm nn; i Imivunkak mn
en kvinna, annu lik-matmle i ungrkr lens bra glans, som iallrr
anar fiir en nti apelpa mn lrmniailen k vaktärslns man.

iltlnn visar aint-n inrrn att lyckligt nam kan ska när grrmn
ni rlnn kni-aktarslirsc akta mannens atyckliga passinn lör det mina-
rannc irasarrlsnciet.

Lat ass flyktigt följa lrantlttlsrrnas gang.

 

 

   
   

 

 
 
 
 

i. anal. s.
z. Han altartraktarnnnnngainr- o
lo.

kanns hand. l, BOl-"tfltranch

 

3. Lyckan vnnrlar sig.Ä ll. tail rarlrlnin
4. Friarint4 lz. anning

5. oilta. la. ltnlirana in

o. spelats annan. i14. Arr-rsterinacn

7v Rnintnntl, 15v Hrrn skinar siän rättvisa,

Ord förmå icke ens tillnärmelsevis gifva ett begrepp om detl
öfverväldigande intryck dessa ur lefvande lifvet gripna
bilder göra på betraktaren.

vi gora nnhlikmr ripprnnrksammmm nn, att timma eminenta tram-
stzinnrna icke 44 att inrvnkla inuti tidigare nlstm-
mnkr liknanmÅ hannmninr;v

H usa rer.

 

    

l. Karaneriinnpektrirrn. ts. liintlerrirlt.

2. vr- Karl anl. nrr. n. Kritik- ntrilra.

3. lr srn till lrnsi .rst-rtrpmisV lo. T namn km min
mngmr. ll. lV stal-ntJ tyk

vl. salirllinggning, 12. l-lacklöpnina.

s, Aniall mat linlranm. la. Kttsarnaarrltn.

a. Larialnytninr, 14. Bantninglnrrarer.

r Urval-sa ritlnanvisningar.
l (113,11 grad flm min! ul-lpiflnlllllrl.

Följden al att varm-mycket gentleman.

L-:n nnrkalös lmnmresk i rtt timar-a llkrlal nrkmniska tipp-
ttig nf galenskaprlz

Pianomusik.

 

Hvrlrdngar från kl. 5V 10 (i. in,
Söndagar fr. kl. 2 V5 samt Gill r. m.

 ängialllits älllfe. Balm ungér Ier 6:e.

Eftw kl. 6 söndagar är biUquII-iäzr lika fär (mm. samjör fildrz.

LLQEThfI

m- vandl m

 

tällllillgnr I. v.:

Information

Title:
Phroso Biografen
Printed year:
1908
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain