#0530: Phroso Biografen

BIOGRAFEN.

GEFLE.

Guldsmed A. U. Wahlbergs gård vid Drottninggatan,
ingång från Kopparslagaregatan 

 

PROGRAM

frlin och med FrCilngEn d. 23 i. 0. lll. Tortidagcll d. 29 Oktoh.
l hög grad intressant originaibild!

På Korea.

Kinenralor-nfnn inrlsnilnr när sin hriynnnnr rnll nl nppfosr
nclr nnrlerv re, risnnne Oss i ring lolklilvel seder och brnk
den nugign nun lrnkllinrn hallon Korea. Rikrl har lönn slim
i li- r rasnlliiirlrnllnrnle lill Kinn, rnen blef :n lm oberoende. Korr-
nncrnn än] lr lnglndr nrnil kineserna, srnnllrnfvnsnnnnnreliglnnnclr
lnkiningsgrnd snrn rinna.

Man knn icke nlnn men enslännnigr lolnrrl ilsa denna bild,
.min för lrvrn urlr en som äger iner c fin knnsknp Qin kind null
folk, :ir den rnesl lärorikn nrlr inn nia lrlnnd rrsnlrcskrifningnr.

   

mrc

 

 

  

 

vi indkln (inn irinr-ssnnin lrdsrrinn i följande nnlvnn-
rnln-ikrr:
l, Lifvnl i lryn. - r s Lnlnspnlnlsct.
2. På lnnil. - nn4 r o Lolnslrlnrnnror.
:l En bnllnlrkll. . o virl hrnnnen.
4. Kornrl rnnles. l ll. l srnl, Kur-enn nnfvndslnrl.
5 En kringresnnrlc f skonrn- l 12. Tor-gel

kni-r. . . Det ynnnln Knrrn rnnr sig.
c4 Del gnniln Kaiser-liga Palmw l 14. Eli äkta par.

la

se. Civilisatiunen kommer.
Palalset för mottagning.
Intressant!

:I

Läroriktl

En enhvenng nä-indwg XVhs Hd

Ett nummer tramhuret med ovanlig skärpa och spiinning4

 

 

 

l. Unniiirklrn ni nen ske-inn. ll Tvär. gnrrnrn skogen.
z. Rivnlnr, lizÅ lvildkni-nerrilrrdeflyenile.
3 Tveknrnn. la En lynu.
4 svnrln lnnnnrlnlnnnr. 14, lin s . 1
5. Uulnliir Slonsnorien. ls. Mörka nlsikler.
o. E . lo Plnnernn inn inlek
1. Urwin-(klen. lv. l.ll eller (löd4
s Pri simning mer den nor-l- . la. Aier pa llykl.

rör Miinniskoinkl.
o Krig . i 20. Unpnlllelsn.
lo Arrrsirnng. zl. slrnllrl

Storslaget! Spännandel

Nää up6::inandet

Dysterhetens tragedi i Zl aldelningar. v

En inninnirlenlligi vnckur lnlrlhsnvzil ncnnnr [inn snännnnrle
inn-igen nrlr lrfnnlclsrrnn.q rllnklfnllnel, min Ork genuin vännen nl
iir nnränrln lrngernn.

    

 

l. En ung hustru rlcllcn gilm- ll. Kära minnen f sista resur-
rnnl nian. r sur-nn.
z. Hemlig lrn-rlnlr lill en nnnnn. i l2. l-lnn niin-ker Sill missing.
3. Ett lnl , l 13. Ett heslllt.
44 Flyklell. 14 Atcr i LlPt gamla hemmet.
5. rvlnnncn upptäcer sin Ini- 15. vl lurskilrlulr.
St. S Htmllft4 lb. I t nt.
e. Forlvillnn. - 17v -ig lnrlnlrlsr.
7v l (irl nya lrrnnnel l is yUlm-ins.
S. F11 fill älsknl-C4 l9. Ullklur hill hilnnlci.
0. Vikl sprint. 20. Slutet ai ell dröm,
lu4 Rninernil. 2l. Fnrvill dn grynnnn värld.

l hög grad vkänslclfllll och medryckande.

Dagens praktfullaste nyhet!
m" Konstnärligt llandkolorerad "M

Utan motsvarighet inom Kinematcgrafien.

Selpenlinllansens uppkomst.

n lnlil - :nn nllcnrln i -ornrlnil nnnrnnning .wlan
rnklnsl vin-klurig lilnnnnsln kinenrnlogrnllrnnnr knnnn inn-ln.

lnnellällsriktl Ögonfägnande!

Stadshuwmisslag.

Komisk historia i flere afdelningar.

     

 

Pianomusik.

.. .. . Hvarda nr från lzlY 5-f 10 u m4
Farcsmllllmgm L V". Sälldagår jil. kl4 2f5 samt 6 fl] e. Ill.
i Irsta plats 35 öre4 Barn under 12 år 20 äre.

Biljettplisel.2..... ,, 25

Efler kl. 6 söndagar är [Jill-ettprisel lika för [mm som för [ikh-Le

-14
L

r, u r, rr

 

 

 

V min, iiInr. wrinn nrnnninn n.

m

wii
0:! f
-dmr vänd!

Information

Title:
Phroso Biografen
Printed year:
1908
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain