#0525: Scala

Centralpalatset
Föreställningar oilllirlltel: :alla a. en e .

n rss r. 6-11 e. n.

Biljettpriser;

izsta plats 35; 2:dra plats 25; Barn 1l0 öre

    
 

: PROGRAM än

3-9 Febr.
oce- ersik af Musikdirektär och Fru CLEMENTZ. .ae-

 

Am. Konstfilml Am. Konstfilm!

Det starkare könet.

l
l
n .Lanra Jackson, ell slaekars varnlnsl barn kdrnrner lill slarsladen lör all söka sig i
sysselsallning, men lyeks del lill en början vara henne alldeles drndiligl all finna nagdnling l
all gnra. Hennes pengar börja all ininska den lrar nen ndrl all en manlig slenngrafbela- 4

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

las med is dollars i veekan den en kvinnlig nara rned 3 dellars. För sina snia besparingar
kdper lrdn en nerrnlslyrsel l lrvI en nen klar -g fiir all dyrnedelsl söka ernalln en anslail-
ning, Hennes inlagande anpai -an den sall gör all non snarl ernailer en slenagrnlplals
pa ell kenldr. Hennes kvinnliga kollega, den andra slenngraien blir förljnslai henne (honom),
den nar nen rysligl svarl all dölja all nan ar en kvinnlig kanrral. Bekfdraren blir svarlsink
pa den nye slendgrafen, som lyeks kennna sa bra dlverens med den andra kvinnliga slend-
grafen .ben fdr all söka ia Lanra all ldrsallas fran sin nlals, sinnsslar nan ner nagra räk-
ningar i nennes rdekiiekdr, .nen Lanra nar npplaekl del nela den laler ieke föra sig bakdrn
lyrisel. sdknaliaren blir lniviilad den slar lill sin rival sa all nen faller lill gdllvel. Lanra
bdrrar grala, livilkel aill nidllar nenne. Hdn sandes lill sinklnis da nian lrdr all nen kanske
inle ar narrnal. Hnn blir dnek nasligl frisk igen den ifard ivinneklader kommer nen sa
aler den blir aa srnaningdin gifl med sin eller.

  

 
 
 

 

 

 

Gästuppträdande

af

Nyckelharpspelaren

E n gl u n cl
. .frånsMnnga i

pristagare vid de stora spel-

Q . .
 manstaflingarna l Upsala och

Waxholm. i

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   
  
 

 

 

i

 

N

Säsongens cloul Uppseendeväekande nyhet!

Kärlekens offer. "

Konstfilm, spelad af aktörer från Det Kgl. Teater i Köpenhamn.

   
 

 

 

I
4

  
   
     

PERSONERNA:
oreive Henry . .. Herr Johannes iknilsen rDel Kgl, Tenlem
Baren denvignae . Herr Nie. Breelrling iDel Kgl. Tealem
vieenrleld slernay . Herr Aage Herlel rDagnlarleali-eli.
Hans lnrslrii . . Frkn Anlensen lDel kgl. Tealeri.

 
 
 
 

susanna, deras deller Frkn Heiilbergv
Frliken vvoNNE xxx.

OBS.! Denna film, som i Danmark af publik och kritik enhälligt Iof-
ordats, har under en hel månad visats för fulla hus på
Köpenhamns färnämsta kinematograf teater,

Den unge grefve Henry skall lilinringa nagra mailader a en badeil vid kn-
sten och glfver med anledning därai en afskedääsl för Sin vhniniiil den lilla iröken
vvenne den sin gode van, baren dlAnvignae. Henry, sdni nn nall den alder, all nan
blir länka pn all gilla sig den niven nin-ial lröllna na bekanlekapen ined vvdnne, nar
med berakning inbindil bal-anen lill supen, enar nan nppliiekl all denne ar rnyekel
flirlnisl i vvdnne den därför gärna skulle vara villig all inlaga hans plals i nen-
nes lriärln.

Visst är hon både söt Och stilig, men att gifta sig med henne vill han dOCk
lake, nvadan denna lösning skulle vara basl för alla par-ler.

aisikl lämnar Henry chlnne och hamnen ellsaiiilia en stund, och den
senare begagnar genast tillfället att förklara sin kärlek för henne, som emellertid be-
stämd! aivisar honoln, linii älskar Henry och har ingen tanke på hvad framtiden har
i sitt sköte.

Vid bndorten blir Henry bekant med Viconitn dlEsternay, hvars dotter Su-
sanne vid första mötet sätter hans lättantändliga hjärta i brand, och korl därefter hli
de förldivade. Henry, som iilskar sin laslinö den iefver i ell giadierus, lanker dbek
nagon gang pawvenne, rnen f nen ar in en lörslaindig fiieka den bör iii kanna .-
länka sig all deras bekanlskap ieke kan vara i evignel. En alldn lager nan rndd lill
sig den nnderrallar henne dnr sin iöridfning sarnl ber henne länka pa nbnarn ined

viiniignel.
g E 1:-.- -FI E) a
q I). .q )

   
 
  
 
  
  
  
  
 

 

 
  
  
  
  
  
   
  
    
  
   
 

 

 

 

 

   
  

 

 

 

  

innlnlini läl sig slililil trumpet.

T. är hegåfvad med en mycket Stark rösi och Stör alla husels innevånare. De vända Sig
till värden och fordra att T. köres ut på gatan. Värden Skriiver därför till honom: lHerr T., då Br
rdsl den rnueieerandel på Eder lrilmpel slar inina nyresgäsler, niasle jag bedia Eder all ialla bli Edla
slndier, din inle, inasle jag visa Er lll nr inill llirs. Värdenl

Till följd al breivel börjar nu T. sina diningar pa galan, inen della gar inle ulan nan masle
vanda din ireni. Man nar niilll vallen i nans lrurnpel den nnder del nan ligger ben solver rinner
vallen ur trumpelen öfver honom, så att hela sängen seglar, allt är genomvålt och husets befolkning
skyndar dil för all yllerligare slraiia T.

  
     
   

OBS.! Fullständigt nytt program hvarje Fredag.

Rätt till ändring ai programmet förbehålles. Pris 5 öre.

  

  

Gefle lgll. Werner Gustafson: tr.

Information

Title:
Scala
Printed year:
1911
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain