#0518: Scala

Ceiitraliialatsef
Föreställningar oiifhriilei: grill-[ful iii I"

llerlii

Biljettpriser:

an iilali ii I plzilwP 23, låniii lll iirr

27--30 November.

Pimmmusik.

l
l
å)
l
l

Tristan ochl
Iso de. I
l
l
i

Ur sagocykeln om riddaren af runda bordet år 5l6 eA Kr.

Den iiiodäriia kiiiematografiens mästerverk!

l naturliga färger.

Trisian och Isolde, denna uiidertvarzi rriedcltizlslegend. som giivii

iipphoi :in poemer och miiiarier på så "iåiigii anka sprfiir, hrir

nu äfven blifvit iscensatl för aik kineniatografiski ålergifvas, och

att denna bildserie, på hvilken stora kostnader iiedlagis, torde

få räknas iiii dei yppei-sm som hiiriiis gim öfver de" hviia du.
[manY Skall en hvar med nöje erkänna.

"Sid" dr riiiidi iiigii" 5"" "i iiiidiirc" Rirriii" i iii-"m id"idkbirii-iiiriiiiiidi- "ir-d
iihiiii-iiiriiiiiir, yriri iiii irdiiiiiig Miri-ir" "i ciiriiiviiii, iiviiid-ii iir "mil iiiidi-i iririiiih hjiiiir
Moi-"iii ich-"ii" ship." i r" irekiiiii" "ch ishiiirhriiiii iiyi, izir "ii diiij" iiiiiiii-"ii "i Siii
iöiiiiiiiriiii", iiii Brriiigii", .r hd" döciid" iiidirr Tri ii cum-ii rim-i iiiidir dir" ii-"giii-
Kiii-iiii-"iiis skydd iii-h :iii-iv dri- Soi" yirgiiii" "ii c iiii, ddi- iiriiii iiiiii-hiirdrr mig"
iiiriiiii" "i "ii" hjäi-iiiirhhi id" "iir" "ii i-ii rad iii-iriiiiri n dr Mrrhid. ii-iiiri" h"-
i siridir" iidi iii -fih-i dr, i" hviiki-i "im iiikrmrdii sym Du" iiiiprri" .vid 5
"individ" du" iihiiidskr idiiigiiiidiihr" iiiiid", "i rinriiriiiii k "iiiiiiiriirziiiiiiiir Q-
iw" Uiidui-rididiiidgiid iriiiriiiriirri" ir rrisiii" iiivri- iiii iii-ii dir" idisii" iii-h iyi-V
kr: i -idi holder- "irdiirhimiir oiiiddu- i- isoiih- drick iir-i" hifi-"i lrrisir" iii, Och "ioiii
sig ai ii"iiii viii hd" "ii iiiiiräh-r hämd "fi sin irdioivridrs haiieimiirgriioi" "hmm".
"di" "ii-ii irriiis "ger svärd. Me" då Trisiiiri i si" ieiiri-dvri" "rr "ii" "i iii-"i". iirii-FX "ii"
djiiiii "i hihi i-i-.iiidi- "ch wird." iiiiri- i" iiciiiiri hiiiid4 .wird iiri""iii-, iiir" iyrim
hd" min" idka ha", hair, iiii "ii" iiiiii-isiriiiirv biii-hifi" sid" hihi"A rvig iiiin iii-h iriihri, iir"
niiid" irrir-i- horror" iii" iici" iiii siii iriid "rr"

Siiiiii kiriiiiiiir hii" iikvdi iiri duiiii" giiiig "fi i-ii iii-didV iqu" idi iii "i cdi"-
"dinL giiiiiii- kdiiiiiig Miirid- mh" isdidr iiii iiriid iiiiii dr-i diiii ri i "ii iir" sk-ii=kyi-
dig" cdi-"wiiiisiiirsie" "dgr" hrgiii-ri iriiiiids koiiiiiigridoiii-ri hair", "miiiigri ho" diirkiiihii-
dri "ii iiiiiv" vrraiiriis hriiii iii-h iiicdiiiijrr Triiiii" iiii cdi-"win i iii-h iiiiiiiii-d hihjiii-
iiiaiiiiiis iiiiiiiiiiii".

Några rubriker, bref in. in. till förtydligande af bildens innehåll:
Första afdeliiingeii:

Å Mari", khiiiiii" "i cdi-"wii giivdr ridddri" Tin-ia" i "ppm-.rg "ii ii" hihi" i-riidiiiig
"himii" "i" de" iriäiidskd "mig" "ii isdirici iiiiiiii

Hui-i Kriiiiirmi
iLmrdri Sri "ird "dig "ri Eder: "irri- "i iiiiiiii
"i giii ii" "ch "iihiiicr iöriiirii" d" Ni Herr Koiiiirig
viiir "mig" ii-"iiiiiiiddii griirii" "ii Qrir" Edr-i- "rid
"riiiscssd" isriid" i

Aiiriijd iii Rim", hair;- hiiriiiinidiifiiriri" irrgiivrr "i" Tiisra" :istid fr" :iii iiiipiiika
dr" iihhidii isdiii"
isiiid" .iir frå" :iii :ioiiiiri-"irr Åriisiiiirs siirii" "idka"
, riridfviri i ciiiiiwiiii "mid" r-iidiriiiiiiiir;1 Kiiiiiiiig
Miri-kr sidiih- "i iiiiiiii" iiriii-.i r" disrviiiihii-ciiärskiiriiiir"
öfver sin iaiid :1" de" "äpii" isiiidr .
Tririrri, Soi" dr iziiäiskaii i hriidr, "dr "iir" .iii min "ii "fier fiir "i" iidfviiiiia1 sei"
iir svarisjiik på honor",
- Moi-"iii" idrvdiididr iiii i" kdricirsdi-yrir i"""h;iiiri i de" girihägiiiii, sui" "iver-
räckrr iiii de hadri äisidiiide ai shiiviiiiiuiiieosr",
sorgsen rich "hdsiämd kdiiiiiiri- iiriidiA iiii huiiiiii" ivh i hur.

Andra afdelniiigeii.

Koiiiiiig Mark" "river e" "min" " "r "ii iir" si" i -iiriiiiiig "rid hold",
Kärirkrdi-yrkc", som ha" driiddr, r rriär Tririari "ii hur öhrd isoide.
siaiviiiiidii ROSE" her iir iiii- kciiiiiig Mark" "i". iiiris irriiofvidri fiyki,
l Rdrii öivir de hdd" irdiidis siOi-ri iiiigdiii", irriidiiiii- ironiirdi Mdrk" Tririd" rich
wide.
Gripiia "i fasa iii-vrf de" kär-icksyi-ii, sm" idii iriiiid "irri dir" Sök" Tiirid" "ch irridr
dm" iiiisiiiiiiiidiig,
och iiiiiiid" dog" ridddi- Trim" "ch isdiii" rdr" hirrrrihir. e" död i härirk,

l
i
E
i
l
i
l
i

l
l
G
l
l

 5"- Eiäååäiåäål

Gåstupptrådande
af den riksbekante och af Gefleboriia välkända
Bygdespelmannen

Anders Frisvell

från Mockfjärd i Dalarne.


. äääåäääåä

Eääåäåää
Eåäååäååäää

ååäåäääg å 

Petter som apiilekaie.

Komisk scen ai Paul Gravollel, spelad af Prince.

Rigadiri, Snr" hiiiv" "hindrar" "iågrs .ii "ii hifi-"dr "di e" kdirirrsk". ride" ha eii svar: iyririr
och grälsjukt siniielag.
Han håller ell slrängl lörlmmlngsliil lill sina biträden och lill följd häraf blir han deras Offer.
- -4 mer si" iiiirierg e" I "in .i .I i" i, dropp-"roar iiisigas,som iisizrdv
komma det Säkrale och mäsk Oförulsedda reSullal. Men äfven de bäsla Skållmslytkeri hafva Elk slul, Och
"poiekrii-eii häiiiiiris genom ririväridrimer iii" vissa piiiver. iiviik" fri-skaffa de bägge hmrrriirigarrie iaririirrrd.

 

 

 

Gene ioii. weirierfodåiååmis iryckrri, v

Information

Title:
Scala
Printed year:
1911
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain