#0517: Olympia

xxx
ml , M .
vP lv- r

ar .M

is .
.il-fe
.llliili-alrl,.ll -,,l,l ha.

Föreställningar: i Biljettpriser:
l-lvalrie lirnlne fran kl.6e.nl. l Äldre 35 neh 25 öre,
söndagar lll. ifs neh sill. i Barn 20 och 10 öre.

söndagar eller kl. a "niin- nrla mr
llllrn win lrlr äldre.

 

Söre 1 5öre
Vill pianot Musikllirektiir Emil Arnhem.

i ll ii ill lll li liinll iii iii ll ii lllliiiiliii ilillli kr lillliilill lll llnllnllhllhlll ll ii lll

 

il :liv r

 

 

 

Några betecknande illustrationer till

Den hvita slalhandeln

Internationellt socialt samhällsskådespel.

ii il ii il li il il il il ii ii il il
ll l il ii lr ii

ii n ll ilinleiuivll

hill iikiiluillll

I? En god illustration och ett varnanlle exempel. 1

l, l liel ollkln lllen olllelllllga llellllllel. ii. erlllll lilr linllre klärlel.
2. En lnekanlie allllolls. l2. Presenlnlinnell for llllsrls nllign lnllevn
PLA-rs l UTLANDET. "mi
E" .mg lumen mm ...N W" men. ellillls nngeal nlver sill iasallsllllla he-

enlie erllollor ninls l lallgillllll. slinl i lligellllel.

hiilell nlarkl -anlllllsplalsl lill denna I Edin, ny, m1 Sw m",-

"dmlilis "Pm-"0"- . lllellllllrall enlll lnneinre.
3, Ellilll varnas :ll sill fölllolvnfle I Fidtm kr" sm doners bre]
4- ne" sim fmgwfmms- Jag hnl lnllll eller llil nell llvllnslnl-
5- Aiskedei vid smilemil hallnleln, Rnlllla lnigillnnn aelarllirsenl. a
n. En llreklllivaaelll galvn nlslll lnrlnlrnlle4 fllilll.
1. Mel okannln eller.
s Ankolnalell lill Lallrloll.

 

 

llrillii

 

 

llvii

 

iii
ill ii

ll rr

. Annlnlan ler polisen. .
. slaillalllilnrne alreslelns. e
. killiilllillgenv ,
Ell glam lllelseelllle ,

iinilnlll lrliiiniihil

o, l-:ll vanligl lnollnnnnne,
lo nel lllysliskn llllsel.

Fear.

 

 

 

l i alrllll

 

 

lrllllll ilrll ii ii ii ilrlllli ii ii iilli ll lllii iilriilrii lllllriilriilil ll ilnliiii il-
i

 

 
 

.ef

äääååäägåääåääå .

KINA

vara bilnel äro laglln i Kallloll och Honkene, de lvnsliilier sonl
liirsl öppnades l - ellropeerna och solll dairkir no ocksa delvis halva
lan en europeisk pragei. Hela galor iillnas har, som inllsranoiigl gllva
inlryek nl ell ellrnpeiak slerslael. illusionen försvinner doek, da del
kinesiska begrnlningsligel passerar genom galorna iorlai asklrlarell, Ell
nlyllrallrle iolklil visar sig, när lllall lar en lill ill i lie gamla al endast
kineser helloedn slansnelarne. Formligell solll lnyrer len myrelaek
ser man dessa ilslerns snlä snedegela aonel springa om llvaralldra i
sill aa ölverllelolllade shall. f l-lvarellrla liten plalsiir ninylllali, nell lin
dell llyl-llnra iorrlerl ieke längre raeker lill, halva inlorlinnnrlle lagil sin
liiiriykl lill llrslllnrne ni linnen. lllir nlliliga kineser liner-inga ilein sill lil, 

 

...ell-n,1

  
 

 

...nen-...-

 

 

lgååååägåä

 

 

 

 

 

ill" Säsongens Glou. I

ExPnEssTÅnET.

Sensationoll nyhet! = Sensatlonell nyhet!
Amcrlklnlk lenntlunnlllm frln Edison Mlnuf. Crn, NBW Yorka
Ett ytlersl spännande oeli dillpt gripande lirlilna4

Killlllillill llillil ll illliliillil lill lll inliililill llilliilil.

En fruktansvärd lågsarnmanstötnlng.

Då mall i våra (lagar siller llekvålllll lillllakalulad i Snälllågels lJekvilnll ill-
fertila lleggievagnar tanker noir ieke manga pia all ells lll llvllar i ell lalalliall-
slemålls händer, elr Ell ielakligl telegram, ell iellagd vexel eller dylikl har olia
lororsakal en irllklansvnrd ligsamnlallsllslninlr na manga manniskor lill salta lill
lifvcl. fr- Vår bild visar jllSl löljdlllnll af en dylik förscelse, hvilktn blifvil allV
ledning lill cll förskräcklig knlaslrul, cllll icke ell lnvdlg ucll rådiyz kvillllllislsla
ögnllllliekel llpplralil4

Del är pa slalionen willonglllly. Den nnll-liallslgolanlle lelegrainssislerl-
len har blifvil sillk, men håller dock lll på sin posl lill hans kOllega, som llal-
dagliänslgnringen, allöser llonnlll4 i Han ll-er sig bliiva frisk serlan han läll
SOlva ul llvarlöl" llall lolval komma lill kvällen. Hall kommer Emellerlill icke
Och (lå är kollegan tvungen all liänslgöra i 45 timmar. f Hans lllislrll llllfdl"
honom vill midnnllsllll ell korg lllnl neh söker millllra upp mannen lin hall
kamper lneli sömnen. -- l detsamma ögonblicket inlrallar en leleglam, enligl
hvilket pelsnlllanel Nio o slnllle loras in nn ell sidospår inr all lämna lri pasP
inge för presidenlens eXlralåg4 HuSlrun får äfven del af lelegrammelslnnellall,
llvalvjlelV hon gill hem. Då assistenten hl lämnad ensam insomnar han på
sin pesl4 Plrilsligl rllllal- persnniagel ierlii. Rasslel al lljlllell vaellel- llononl,
lnell lyvilrr lör selll. l sill nppmrlla sillnesaliinlnillg ser han realall lie halla
järnvägsllgen sliirla ihop. Eli lrllklallsvärll krnsell. (Denne assislelllens syn
alerger bilden på ett iöllrällhgl sätt.) Nil komma en massa människor oellans
klaga llonolll for halls lelslllnlnelse. i Hall drar llpp sill revolver, lllen som
han alnnar lryeka al vaknar han upp lill verklighelen. lllseenne virilien al llell
kommande Olyckan iallcr han lnakllosl lill gullvet.

Bilden för 055 ml till asiislenlelli llerllÅ Hans lilla bnrll läser illsl allan-
böncll, då llllslrun llöl- personlågels hvisililnlle. l :ll Ogorlhlick slår llel klart
lör henne all hennes lllan icke varllal ekpresslågel. Hon slollar lll iiir all merl
en l-lirl llllk sigllalern lill läget med rlel var lör senl. Ödel skulle clock val-n
henne gllnaligl nell liira en sllir alllolnnliil i hennes rng. k Hon hejrlaralllo.
mobilen licll förklarar koll llvad som är Å lärde. Ell ögonblick senare rusar
lien vanliga alllelnohilen llleri ell llasllghel ai lio engelska lllil i lilrllllell ian
eller ekpresslzlgel oell verkligen eller en relll vansinnig lärli lyckas del alilomov
bilen all korn ifall del. f Denna kappkilrnillg mellan alllOlnnbilell ocll expressV
lagel lorde Ylöm (ill del lllesl Spännande ncll inlresianlaåum någonsin visnls i
hihi. e v Lokolllelivlol-aren observerar signalen och sloppnr iågel.

En Oerliönl Olycka har blilvll alväljll och nssislerliclls llllsllllliramslål som
hjältlnna.

 

 

 

 

En rolig, väl iscensatt och utspelall skämtbilll.

"BOBBAN"

Konung för en dag.

nrlillerlalealell.
skalarlles mångfald.
real-laxen.

liobhan lar for nlyellel lill nel
easla.

 
 
  
 
 
 
  

iiobilan, lroll eller sill solgliga rlagv
nrilvarlil, säker sig en hviinplals.
Lilll shlnlnler i hangnlallan.
laollllan dir-ilnlner.
En lliallellragd ni mellan; -- aren-
llingen riadlld fran alverlall. lz. En gmoins mellllell,
Bobeall blir kring4 .Kongelll gar lill hvila.
Dell kungliga lnlpvrklnillgell. En osliieklig löl-sl.
l h-illlnl genom slollel. uppvaknnndel lill verkligllelen

  
 

;599

5:;

Origlnellt och humoristiskt!

 

 

(Häll till ändring af programmet Iörbehålles.)

 

 

 

Gene i .,

 

c c. Enl moms Le. lr.

Information

Title:
Olympia
Printed year:
1911
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain