#0516: Olympia

Föreställningar: i Biljettpriser:
Hvarie timme från kl. lie. nl, Äldre 35 och 25 öre,
söndngnr kl. lfs och sill. BM" 20 Och 10 öre-

l sannagnr 111121 111. s sunnn 111-is 161
barn som lår ildre

Söre Söre

Vill pianot Musikllirekiiir Emil Arnhem.

 

å En färd ä, Rhen.

Vackra naturscerlerier4 3

wwwwwwugewMJw-Ng
WVWMWWMMWW

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEW
lå Nytt storartadt drama!

3311136111 och Marianne

Gripande kärlekstradgedi ur cirkusartistlifvet.

P11 sn ungslinngsl. o. 151111- 111-0111111111s1111np1.

skilsmsssnn. 10. svn1 111111 111111 i spsln.

ls1111lev1111116s111111111gsn. 11. En 15111111 kvinna.

svsrisinksns 111111-1111. 12. En 1scen1.

Pnrsd 11111n1111- 111-1111s. 13 111111111111 ger sin 1111111.

5111111 11111111. 111. l-:iisf 1111-1111111ni11g1ns s11114
15

Pelle Jöns 111-11- sin enn-s.

å F111ss1ä1111i11ne11 1sl111111n1s111lnns. Försoning 111-11 fis1-1111els1.
äESEEEEEEmEEEEEEEEEmE

 

.mlelPlPl-JN-

 

  
 
 
  
  
 
  
  
  
  
  
 
 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
  

    
 
  
  

Blommor från Riveeran.

.I "lg lin rond genom de storartade hlomsleriädrårdal-na l N
0

 

Vackrasle koloni-ing och iärniollingar.

Då .111 vi11111-11 1111s 11ss 1111- 1 n1111len 1111 11- 1111-11111 111c1isn11 11111
is, då gmnsknv 1111 1 s111111-11 11111 111111111ner 111l v11=11111s11 11111111111111-
s11111is sin 111111 i 11c s111n1 11111111s11111ä11g11111111s 1 Nm b sn nrvsn
vi 111111111 in 111111s sf inn-ngnsmn, 1y nngligsn exponn-ns 11111-1111111 s1111-11
111111g1111 111vs11111 1110111n1111. vin 111111 1111 11ss1111111 111 vvnesssnnsd-
1111-11111. 551 111111 1111111 s11- 11 sim ls111ls11ack111-111111115 own-sallad:
nl v111ls1-, vänliga 11111 1nc11 1-11s111- i 11111 1111111111 v111-inil111 -.

Till 1:1 ss v1 1111111 11s 11111111c1111111111111n1n111-1111 1n1-pn1-kns, 111111111;-
ligen .ngar 111 11111 1:11-11vägs11111 lssmdi 111s1l l11111111n111.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristoffer Columbus "

och balls lilsgäriiiilg.
ms? Amerikas upptäckt. Mm
Dyrbart iscensatt historisk skildring!

Dekorationer och dräkter in i detalj tidstrogna!

 

viiin 111111111 l1 endasl i inn-msn sal111nandrng genom Uppgifvsnne sf bildens
mellanrllbriker angian lllllltllfiillelÅ
l. lGenua år 1485. Columbus förklarar lör lnngislralell i sin
liidclsizslarl Siri idé all genuin all Segla lnnl Vesler uppnå Indien.
2. Misskänd af sina otacksumrna medborgare lämnar Colum-
bus sin lodelseslail lår all resa lill Spanien DCII mollngil den al kmlllllp.
rsl-1li11nn1l v 11111 1111111n11111 lsabella 111101va1ic 111111an lill en nppläckisflnnn.
3, Efter en besvärlig resa anländer Columbus till Anda-
lusien.
4. l Granadas Slottspark- Mölel mellan Columbus och Spaniens
11101111111g.
5. Spanska kungaparet fånge-11- n1e11 C111111111111s 11111 hvilka fornm-
11=1s11-, s11111 lmnle göms 1111- 1111 Cuiumbns, 1111151111111 11111 nulgåsnds s111en1,
Skulle kulllln nå lillliell.
6. KristolTer Columbus blir utnämnd lill amiral i spanska
ilOlllln Och lill vicckuilllllg för alla länder Ilall kuin att upptäcka för spanska
l111111nns 1111111111.
7. Fredagen den 3 Augusti 1492 aisegladc Columbus med sin
1101111, bes1åen1ie .11 :1 skepp, 11-5111 Pains hamn 161- 1111 111111usl1n 11111 nya s111vagen
lill Indien.
s. Den långa siöresan. l 711 ngn-lyckades1leic111111nb11s 1111
111111s11ålln 1n111ln1 l111s s11111 111111-0511- ge11111n nii påvisa vissa maken i v211ne1
hvilka Skull: lyda på all land snarl Vore i nnrlleltn. Till slsl ulbröl dock
myleriel och malruSEi-Ila Ville bringa Siri allliral all Merviinila llclll, då del ell
11111; 111111 111111111111 i 11111s111111-gs11 11111111
0. Land! Landl

111. Fredagen den 12 0111on1 l49211n1111111 c111111n1111s 1 1111
11y11p1111111111 111111s1, 11v111111 han 1111111110 1s111n snlvndm- .
ll. Indianerna, (så kallade c11111111l111s 1111 11y1111ps111111111n1111s111-
vanan, 1111111111 11111 1111111111 sn: vnm 1 indian.) 11111111 1111 sins pllbägn- 11111
skinn 1n111 1ie l1viin min-1111111111.
12. columbus nade föru1se11 en solförmörkelse, l1v1ll1111
nur-1111111121 11111 nnvnnun sig nl 1"- 111 skrämma vilan-ne 1111 111111e1-1i11111gl1e1,
111111n111 111111 111s11 1111 .1111111-s f11lls1-.1n111g1 1s1111111 1111 111111s sinilnndc snl.

 

13. l Granada ar l500. Några 111acl11-.111n1n11 111.11111s111- 111sp1e1l11 vi11
sill llemkolllsl ryklel all Columbus llml: Val-l gryn! anl Silln ilndcrlydnlltlc
11111111 11s11n 11111 1111111 bcgsnnnns sig sn 1111111s1er llnhnlills 1111- .111 l11111nn
lallifsln CUlllllibus.

14. Konung Ferdinands otacksamhet. Tmis 1le1 Columbus
1111111211111 en 11sl ny värld ä1 11111 spsnsks linsmren, 111 11111111 l11111111n i längs
år förslnilkln i ell mörkt lailgelsc.

15. Förödmjukelsen når sin spets Cnlllmbus ser genom gallra
pi sin isn111lseiönsie1 11-111111115211 1111 .1111 51 A111e1-ig1s vssp111-11,ens1-11v1ll1111 man
giivli 11n1nn11 på den nya världsdelen, som 0111111111111s 11 111- 11111111110 1111p1acl11.

lo. Först eftervärlden Skulle glva Columbus Sin välför-
1jä111a hyllning. l 111 11-1isin111ls 1l1-11n1 ser c11111111l111s, isi11f1i1le1-11es1111i

En al :le belydelsclullaslr llamlelser, som illlräflal under lllmlellidell var
uppläcklell :lf Alllcrika. Åran llfirför iillkollllller Kristoffer Columbus Och (01)th
dellile mans sl l11 gärning för Ellllviir genom hisloriell vara välbekanl. - Vi
l Gellllil, ell llllnllcsslml rcslls lill Ilalls iiril.

  

 

 

1111111111111111 1 1 1

I Ett bondbröllop.
i

Lllstspel af romanförfattaren MARY.

En bild genomandad af den mest sanna och sprittande glädje.

 

 

 11 imygg-11139119...1.111111113111111..rygg-gm 1111W111111w55hqw"

[Håll lill ändring af programmai lörbehålles.)

 

 

 

 

En,

111111- 1111. c. c 11.111. 111111111 11.11111.

Information

Title:
Olympia
Printed year:
1910
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain