#0515: Olympia

Föreställningar: Biljettpriser:
Hvallje timme från kl. 6 e. m. Äldre 35 och 25 öre,
Söndagar kl. l 5 och ösll. Barn 20 nell ll) öre.

söndagar eller lll. e len-nia alls ml
n lem fal- lim

Söre Söre

Vill pianot Musikllirekllir Emil Arnhem.

 

 

 

 

LYSISTRATA

 
 
 

      

 

 

eller
lligl llellllllellslV 1.; sllaln vsgllll Pl lnlll kyssll sinv
llall 20 e sl ng lll lllllll
I lnll nell lll ne llevlk lnlll. :llsllln
llllllallllllslalnlanle k lle llnllllnllla sig nlnll en ilsnlle llellynle lin llllllslllanll.
nl lingon cgenllil: s Aler ville ln med du slrujklllllle kvlllilullln, 111
:ltlwllanlu- lllnga lll l lll, men llelils lillgo llcl besllllllda sval-kl, :lll fulla"

 

llnsll-ul lflllllc slg l lll L
lllllul llelll slanlla llelllnlll. men de
krigsiysllln kllllle llelll kllllllnln lill

 

nl -lseknalL

lala y nslg
lllllllll lasalnll

 
 
 

  

 

 
 

llll skillasillllllllslll Yssllll lV lala, lilvnl lelllrillgalne,lllellv igen
llllslnl lill nlllen kn? Kennlar lill lnlnl lie slllllll- llnllga si lllslllll
y an, sallllnnllkalalk nll alla lill klllnlil. .Flllsl llll enlÅ . ilellV
Alllell lill ralllllagllillg. l lll- 1gl lll snllnllall llnle

lll- -

nell.y
aV lill sil l ln

 

illl
llsslsg Lylislllla lllalesllllen nell l. llllla -
lllY sein ell uelnesllenes. f , l- alle la l . Mal glek lill .
l en ilinlnl inlalne lill en lleiig llivel- sllielalc Lykell. Lyslsllalas lllall,
Alm all llelleka lllllllllll llnllelleeklla ke e
1 alllllllllsn glllllln llllll nelll,

  

 
  

   
 

 

nl sin egen s lll, ly 1. sls
l 1 lal nell skellalle lll-inn killens ll llV
lll-lll . lllelllllllllnlwlV lnll ll - el -ll elsllli lzelllllnslaV
l

  

 

l l
alls llleive lie lellellllllelaslnlslnll llsll lll-ll knglllla skyndade lyekliga
nl-alle-llelll vlllklllllslklfssell. f nal lalllv l villllalls llsl livelgal- lllall-
sillen sig l-yklel all anlell nell skena nens nllslillnl..

 

 

 

 

 

 

 

å
Vinterlif i Norden.

Absolut enastående sevärdhet. En bild som bör Intressen! alla.

 

EE

  
  

 

 

Ell bild illll ilFIii llcll lllsl som i vacle (ikh llllllllil :(cucr visas USS den
nordiskt! vint lins sllllislilgllil skönlicl. Bilden, som ilr ell vcrkligl kinelilillugraliskl
llliislcrvel-k, ill- ell sevärdhet :lf första rang.

  
   
    

 

 

 

 

 

 

I" Säsongens Glou. 1-

EXPRESSTÄGEI

Sensationell nyhetl z Sansationell nyhet!
Amerkansk sensationsålm från Edlson llllllnllfÅ Czo, New YorkÅ

Etl yllnrsl spännande nl-ll lliupl gripande drama.

llllllllllill lllllll 11 illllllllil lill lll lllllilllllll llllllllll.

En fruktansvärd tågsammanstötnlng.

  
  
   
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  
  
 

 

Dra lllnll i villa llanal- slllel- llskliillll lillllakalllllnl l sllnllnillels bekvlllnl ill-
lelkla llnggievaglla ng ll-ke illa-lilla na llll ens lllliialV ell flill
sinnlillls händer. " en feliagll vcxel ellel- llyllkl llal nlla
i. l lllillll llil lll nla llllinllisknl ilill i llliil
llivel. f val- lllkl lll..lv nlsl iöllllel-llll al en llyllk eelse, llvilken lll lill allV
ledning lillen llllskl-.lelllie kalaslmi, llnl leke en innllig nell n-"nlin klllnnaisisla
lillenllllekel llllpll; l.

el al- på sin llnsll Wilinllnlllly4 Den llall-llilllsnnlralnle leleglalassislell-
lell llal- llllivil slllk ll häller llnell lll nli sill llll llalls llnlienn, snln llal-
ll-.lglj lslgil llgell, llllnllln. Hall lm sin llliiva fl-isk sellall llall lill
slliva lll llllalllil llan lllivlll klllllllla lill kvliilen. Hall Illlnllllel- elllsliel-lill leke
llell lla - kollegan llllnlnell all llallslgzil-a i .lll linlnlal. f Hans lnlslnl lillian
illlnllln vill lnnlllallslill en korg lllal llell silker lnnllll-a llpp lnannell lin llall
kalllpal lllell sllllnlen. 1 llelsalllllla ögllllllliekel inllallal ell lelegmnly ellligl
llvlillel pel-snlllållel Nlll u sknlle luras lll pa ell snlllspln illl llll lnllllln ll-i pasV
sa c i. lllesidenll-lls ekll-lllilg. H -lnlll lill- illven llel al lelenrnnllnels lllllellåll,
ilvllleflel- llllll lem. Dil l lelllen blir länlnall sllsanl illslllllllal llnll pi
sin pllsl. Plillslllll l-nllal- pel-slllllllnnl lill-bl. Rnsslel ai llilllell vaekel- llllllllln,
lllell lyval-l- l" se 1 slll llllpl-eil-lla sinnesslzilnllilln sel llall llellan lie hålla
ialfllvllnslågen snälla lllnn. En ilnklanslfanl kraslllv lDenne asslslenlens syn
älerner lliillell nli :ll li iillgl sin.) Nn kollnlla ell lllassa mallllisknl llellanV
klaga llllnllnl ilil Ilans llll-sllnlnlelse, Hall lllal- llpll sin levlllvel, lnell slllll
llllll :inlnal ll-yeka ai vakllal- llall llllp llll vel-klillln-len. lllseelllle vlekk-n al llen
knllllnalllle olyekllll lallel- lnlll llnlklllisl llll glllivel.

nllllell ilil llss llll lill assisll-nlells llenl. Halls lilla barn ly jllsl allonV
niinull, lläl lnlslnnl lllll pel-snnligaels llllisslalnle. i ell iignnllliek llel klnll
lnl llenne all hennes lnall icke valnal exnles. i el. Hell slella. lll för all nlell
1 en l-lnl link sigllalerll lill lågel lllsll del val lol sslli. Ollel skulle llllek val-a
llelllle nllnsligl nell llll-a en sllll allnlnlnbil l ilenlles vall. l-lllll lleillal- alllll-
lllllllllen nell fill-klal-al koll llvall slllll al- å iallle. Eli llgllnllliek senare insal-
llell viiklllln nlllolllnllilen lllell en ligllel ni lin engelska nli1 l linlnlnn ivng
ellel4 cxlll-essllllel nell velklnlsn eller ell l-enl vallsillnill lill-ll lyckas llsl allllllnnV
lliiell llll lilla ifall llei. f Denna kaninen-ning lneilan alllllnlnlliisll lll-ll enn-css-
1agel llll-lis lliila lill llel lllesl spännande emil illlle allla, sllln llagllllsill vislls i
llllllv Lnknlllolll-iiil-al-ell llbsel-velal- signalen null lnllllnl- lägel.

. En nsl-lllilll nlyekll llnl- Illillll alval-lll nell nssisll-lllens llllsll-llllallls
f" lljnlllnnll.

 

   

 

 

 

 

få

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

m
I I

   

 

 
 

 

.ll-l II. l
.la ...i ...l-

kkmmmkmwwmm

eller Onkel Tonl som elektriker.

En rolig historla, visande hvad en elektrisk kortslut-
ning kan åstadkomma.

   

yle

Information

Title:
Olympia
Printed year:
1910
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain