#0499: Scala

Centralpalatset
Föreställningar: 3:5?- lls H" "- "L

,, 4-5 o. ikll e. nr.

Billjettpriser:

 

 

  

g PROGRAM I

7-12 April.

z:-
r:-

Världcziis högsta
järnbaneanläggning.

 

 

 

m

 
 
 

Den nngc grosslnmnmn Inne rån n maskinskrirvurska på sin kunrur.

Hon var ung uch vacker och syn " snart bliilva mycket uppmärksammad aisin

chel. Denne [nun i henne ruyckr -a behag än i sin unga hustru4 Den unga

flickan försökte sa mycket :om r J kr gram sin char; nu uppmärksammad på,

att Iron skulle klädn sig mnd Omsorg samt försöka vara litet lilligare och gla-

dare. V. Den unga nwskinsknrversrqm var farlig, een sag non sig dnr-nn man.

sakad begära lörskott nåt sin lön, hvilket älven mycket gärna hevil es henne.
På samma aftonl linner lmrr på sitt slirifbnrd ch biljettY livari hun ihbiöds af sin
cllci att äta middag pä en restaurant. Emellertid öfversiulde hon samma bref till

 chefens nusn-n, som Sa invrrer-gdes nn middag ar sin man.
[i]

:I
.q
q

ICIDI

Hermes man hur er mer rörvfnmd, dn han sammanmrrrm med nu nu r
:inner rör sin kmrmfshnr n. ock säkra han rinna god min i enn spel, nun
sun-r kom n-.m nn den rnnknn. arr han: uppn-nrnnde geni amor den unga an-
nie" ej var fun: korrekt.

 

EQE

GWE:

I I Helrtigparet af Södermanland I
Prrns erhelm och Prinsessan Maria

 

 

 

   
  
 

hemma hos sig. Vackra intressanta bilder, med vederbörligt tillstånd
upptagna med ensamrätt för SCALA-TEATERN.
Filmen omfattar bl. n; Palatset å Kungl. Djurgården, Utsikt från terassen.
Prinsessan Mnrizr till häst. På åktur4 Prinsen och Prinsessan på terasscn.

 

 

 

 
 

  

W

  
  

 

W.

Gästnppträdande
af

"The Barry
Brus".

American Exentrick
Step-Act.
Novelty Atraction.
New Original Tric.

Succés!

l Genilenrm Niggerl

The american King jester!

ä
ä
2:
ä
ä
ä

 

 

jack of all Tradesl

MMMMMMM.MMMMMQMMMMMMQQM MMMMMMMW

Vyer från Krakau.

r "
ä Stad och fästning i Galizieu på vestra

stranden afåWeichsel.

 

 

-I En massa öfverroliga upptåg och spaktakelbitar. -

[ä Lea som Kvinnosakskvinna.

 

 

 

 

 

OBSJ Fullständigt nytt program hvarje Fredag.

Rätt till ändring af programmet förbehålles. Pris 5 öre.

 

 

 

 

- Oetle IQH. Werner Gustafson: ir

Information

Title:
Scala
Printed year:
1911
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain