#0491: Scala

Centralpalatset
Föreställningar nnfbrulet: iliil "ffriV I

5

   
 

  

li e. nl
0,6

nu i il0.m

Biljettpriser:

ln plnls 35, znlrr nlnls 25, Barn lll ön-4

 

vw. W. ,.,- mmm., hundbmuåv.

= PROGRAM -

i September.

  

Pianomusik.

 

 

  

Pesaro.

med omgifningar, intressant naturupptagning.

 

l. rfrsnl-o4 c Lirrlinknnnlnn,

2. samspel-len. 7. nlnsrenlrmnlnl.

a Knnnllnvggnn. s. Angnsllninngen nrlr Tier-bl-yggnn:
4. anplnlsrn, Angnslini-lnunllbägnn. 9 Knnnlen,

5. Mnlv- enlwlellL-l nrlr lsanplnlsnn.

 

 

liskn hnfvel vid Boi gnn-Anconn inlnvngen och nr slndrn omgiivcn ai räslningsverk, linrienr slnds-
pnrlnn ell nvanligl vneln-rl lrnivnrllnrg, regelnu
lnl kyrkor, nl hvilka dann-n lillllrng lg den

Slnrlen har 13547 inne ln Dess inllnslri lwslar lrnrvnrlsaklignn nr sillenlillverkning.
ljnlnleln lllmlignn liinlnig och lllrlnes vill, niin, lilmn, lrylivl, sidemnner och nullnr, rvrll, nsl,
inr-n url ry.

Pas-arl- iir pruvinshufvnllH xl llti lialienskn provinsen Pumurbino och belägen vid Adria- W

r galen .nell nn massa lrralllrnnn pillnlser.ell fler-

 

  

v-

 

 

  

 

 

dens ände-

eller

Återfunnen.

  
 
 
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
       
   
    
   

 

 
 

LillznllllI :ll illllsllzlli wii iilrgiiliglltl Illl llcnllllcis lnlluns, (Öl-wilnllzn
lien unga llustrnn all egna sig null sin lid nt sin make nian isiällcl finnallde
mera nöje i att iliria med andra män.

Hennes nrnkr ser nn sin sorg, inn-n den unga rnnknns kärlek anl mer
och mer försvinner och beslutar llan nlt il verflylla Ilcla sin egendom pa llllslrun
för nll huge sin iväg lill Alnslln Den där nor-in ell nvll lir hinna lycllsnknre mn
nivnnlyrnm.

Sex Inzlnzlder senare finner han si .äli hlallci de mest uciviliserzlde
lraklnrnn nl non-n Alaska, (lll. snölnrkln han; inner sig nnnll nrnkrin .

Hål-under har hans llllslrn hall lid ångra sin ubetänlrsalnllei och då
ilon nu snart skall bli moder, hlir hennes längtan eller makens kärleken" större
Ucli slilrlu.

Efter barnets fmlclse då känlnsl llon sin ensamhet ännu . i
rinner lnnll sun hennes rnnn i verkliglwlnn är iånnönl .nell nnnln nnln.

l-lnn llvslnlln- nll nppsnlln lnnnnn lill lrwnl pris som lrrlsl och lägga
hal-net i hznw armar nanmll sa skall bellölvzl bch sig lill rjordblls :inden

Medan imn lå efter hundar, tryckande barnet lill sill brösl
lllLlLl en nnJlliUllI " maken sig allt mer i den lililrkll och vilLiil sko-
gen, Här knnnnnr llnn irn- en lnanl, när nnn glider nell nell i fnllrl nry-
lnnlll- sin lll-n, i ängesl nker läpa sig nior lägrel lin,- lrnn nlnlnllnn sinnker
szlnlnlall llj null llY V wl döden.

Illsvupl i skinn, nn llllel IlnliS illlslrn (lCll lilln llarn chsngade ni Lil-n
trogna vägviszlreli Carlhnn Bill lill lllnllnells ilenl, llleil bli l" llnlilårrlilllldc (lln
all llnn elldasi inr några iilnmrlr sedan passeradv snnllna I de knlnnni.

Där non iluslulln söka upp nlnnnt-n, liimnnr hnn nn (lr rån men nnrlr
käla lni-lnncn. rad den lille llus den] ucll ätdanlllon kysst bal-mn här det ålar
i väg.

 

 

 

rrc lich

  
  
 

 

 

 

 

Hunnnl-lre min lnnls rnnr nrll nnl dnr-nr nl länge rön-:ln nnn är vnl
nen skanner. rann, i .nsla vanvnbnnkel frlr nll nnlln lnnnnn nlnlnn nnn-
rullas nn nl nnnnkn lill lngrrl och all-winner nrnnnnn sn småningom llnn.
klaner null en ung, ll l - linll .mn ligger vid linne lnösl nrlr lrnn nallnr -ll
lnnkn nlnrnnnrn - kr in all lilvel nlnn lnnnnn nr inr lrrlnlcingrnling vnl-dl
nen nn llnn däri r vllng ialla lnnnnn, lnn s-.l vnrr lill lnnlnns lllnlr,

avaUY
Q Nk lvfffijov
så? N

     

 

   

 

      

 

  

 
 
 
 

 

vlh

 

,. En Iresande cirkus. i

äåägäääääååäåääääååääääiååääåäääääääääåäåä

Den gyllene kusten.

Storslagna llatnrscenerier,

 

 

 

I url :n från llnlicnr nlnngmsjnnnnn s " der vi
nnl nl nnressnnln vyer, Mnngn llnisler från nlln v er
nr nen irl nn nalnrrn Unn Mnrlellnlrvelr svalkande vägm-

En llvrlr som önskar se en storslagen naillr hör ej iörsllnnnn all se denna bild.

:fåäKägäåägäåäääääåäååäääåäååäl :ågååä 

  

"r i a ränldc hiid får skåda En
länder viral ä :lingen lör nu nlnla

   

  

äägägägägäzän
ägägääääägä

 

   
  

Den förälskade
köksan.

Urkomisk skämthild, som tillförsäkrar var och en ett golt skratt.

 

 

 

Rätt till ändring :lf programmet förbehålles. Pris 5 öre.

i
f Gefle IQll. Werner Gllslafsons tr4

Information

Title:
Scala
Printed year:
1911
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain