#0490: Scala

.I

U

Centralpalatset

-v .s
s

"Fe

Ilvard. kl. "tilll e, lll.

Föreställningar: W., r. n...

lny-L

Billjettpriser:

l:sta plats 35; 21draplats 25; Barn 10 öre. f

M , .. .a range",

E PROGRAM

5-12 Maj

PlANOMUSlK.

 

 

Fågelfäugsl pa" Färöarna

Uppe under Fargarne finnes sina lllilmar och skär, hvarest allt iefvande uteslu-

tande representeras at de därpå lefvande sjöfoglarne. Sjöpapegojm. l-.jderfaglar u. s. v.
Dar finnes icke plals för annal, sa fall silla ne dar. n-.l ejnerragelns rlirn ar rnyeknl dyr-
bart, jagas den itrigt. dir den är så tant. att den later taga sig med händerna och jagten
pa deni vnre rnyekel fall ein de ej vnrn sa svar-alknrnliga, hvilket gör jaglen hane hesviirlig
och farlig. vara bilder gifva lll hegrenp nrn riel man neh nhdsflfrakl dessa fageljägnre
lagga i dagen och hirr fnrligl deras arhele arA

EN llFVEIlGIFN

eller

Barnet i Klosterkyrkan.

Drama af Brada.

 
 

Hulvunrnllerna spelas af:

M:lle Delvair vid Comédie Franeaise.

 

 

 

 

 

 

c- , .
l. Pa harnhnrelshnsel. 11. Baknin inrlalen. 4
z. jeannehlir nlskrifven. is. Eller hilneslnnllen. V 
3. i mot henrniel. 19. Ljusen nrn slarkla. nlli ar lvsr nell W
av En falling. slilia. q
l 5. l-:ll öneiagl hern, 20. Man inr-hererier sig lill jnk-n i ll-.rrnw i
6. .Jag räds fiir vllr falligrlrnn. Gllnn j krnhhan. 
. rnig. Farvallr l yzi. Eneeen iranrnallajlemwae en. . s.
i 7. olvergifven, å 22 själfransnkan 4
s. Ulan hrnli, nlan pengar, nian hann. .l 2:. Modern nlhyler vaxhikien ikrnhhan .sr
Ensam irrande rnerl sill harn na riel lelvanlie hnrnel. fi
l gatorna. 24. Förtviftaci stapplar den olyckliga ur I j
l vid hrnräekel. klnslerkyrkair. j
V onda lankar. i za. viri vaklknnlnrel. , i
l ulrnallan afi sak-else. j za. sinlel na ell langt och gliflljenl. 
i en vänlig sjal. ligl lir.
i l grahrlsnrakieslrel 21v Lai nes aanpleia harnel, snln irinr
.i En processlnn at miiinnr. j len sandl oss,
ne heninra i lll-nr, zs4 ovanlari gianjehriglni.

 

 

 

v i

V

EN NVCK.

Serrsatiunsbild af rang mad härliga träder från nature-lr.

få)

 
 
  
 
  
 
  
  
 

En härlig Majlnorgorl sitter Doktnr Balte med sin fru lltanfllr villan och frllkusterillk
Plölsligl anmäler heljänlen Grefve van Seehurg nell elr-.ik kommer den anmälde ifil. sarnlalel
börjar rnen lilel af hvarje neh iiinnar sig grefven pa jakl, lll grefven irrhjiiner anklnrinnnn lfll
jakten. Då doktorn kommer tillbaka filmer han sin hllstrlr Sittande: i sadel och salnsllråkallde
med grefven. Hennes man vill inte iltt hon skall deltaga i jakten. Fru Lisa r ond, detta uskyl-
diga nöje kunne finn val fit vara nieri pa. Niisla dag kallas rlnklnrn lill sjukhesök och äger
all han redan pa kvällen ar lillhaka. Grefven gar rrirhi villan på väg lill jakten, hälsar pa henne
och frågar om hun inte följer med på jaktenY hvarpa hon svarar att hennas man inte ville ltul,
men grefven invänder att hennes man karl ju ingenting veta orn det. Naval, det slutar med att
Båda bege sig af. Vädret år härligt. Snart återvänder emellertid Dr. Balte och får ai tjänstetul-
kel vela all hans linslril faril rneri pa jakten med grefven. Genasl helaller han knsken all
skjutsa till det lilla jaktslottet, där han trur sig kunna träffa sällskapet. Grefven kommer honom
till mötas och förklarar att han icke sett hans hustru. doktorn ger hnnunl diken snlällande örfil
uch genast förklaras en duell. Cirefven vill emellertid hem och byta kläder tilljiralavarande
duell. svingar si upp på hästen, men denne snubblar vid en vägkrök och grefven faller ERT -
hinnas enleilerti af en betjänt. som genast ropar på hjälp genom jakthornet. Doktorn ilar dit
vch huru förvånad blir han inte, då framför honnm på marken ligger, grefven, hans rival. Dnck
genast forslas grefve" upp i doktorns vagn och föres raskt till jaktsiottet. Också fru Lisa konl- .
mer till platsen. Hon ser följderna at sina nycker, ser sin make som ser med förakt pa henne,
ser grefven, sårad. Då erkänner hon huru orätt hon handlat. att hon följt sina nycker och hon
ångrar rijnpl sill hanniingssall. nen her sin niake nrn förlaleise. gerna far hnn lir-.i och med
försoning i hjärtat sluter han henne i sina armar. 1

  

  

u

 

 

 

 

A

 

  

IäfåäiåääåäKäääåääääägåäiäåäääääägägäääååäåääå

Meyer lich hans iiu på lustiui.

Herr Meyer och hans frll skola ut Och resa. På förhand förklaras hestalntY att någon
llrsllnr är nel icke, eftersom han skall ha sin frn ni sig, Men herr Meyer är knepig. an
tar det på hotellet så ordnat att han och frun få var sitt rumÅ Meyer springer upp nr
sängen, linr han legal rned kläderna pa, och nu skall del roliga na allvar hör-ja. Men aek; f Fril
Meyer anar orådr Hon hör inte mannen snar-ka som eljes. l en flygande fart är hon uppe ur
siingen nell inne has mannen och sa e ja rnlighelen log en ände rned förskr-äekelse, sa
Meyer fick räll, del var sannerligen ingen alnsllnr f har lrnslrun var in men.

M
fåäKäåääääåäKääägäåäEslääääääääåäääåääääägäiä

få

Eäääääääääääää
ägäåäääåägäää

ii;i

 

 

h-nh-l

 

 

OBjSJ Fullständigt nytt program hvarje Fredag.

Rätt till ändring af programmet förbehålles. Pris 5 öre.

Mh-

 

 

Cleth: lgll. Waller Gustaismls tr.

Information

Title:
Scala
Printed year:
1911
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain