#0483: Scala

Centralpalatset
Föreställningar oafbrlltet: ääjlfl- ll filma-ämm ., .r
Biljettpriser:

lzsta plats 35; 2:tlrtl plats 25; Barn 10 öre.

 

   

PROGRAM

26-29 Dec.
.Q- Musik af Musikdirektör och Fru CLEMENTZ .arra-

dnthrätslltattatkntlråråttråntl; 

 

ribkkmk

   

EMMåMatintlrttah rita-dl

Apropå Keisarmötet i Potsdam.

Nyupptagna bilder från det stolta kejserllga residenset därstädes med dess stor-
artade anläggningarÅ I u

Kejsar Wilhelln och tsar Nicolaus lm som bekant l :lagarna sarnlnantratfat
i Potsdam.

  

evvverwwwviä

 

 

 

 

Succes

Genom kamp till segel. l

En gripande skildring från medeltiden.

Personerna! Grefve af Amtmise, herr Etievant. Hertigen al MircollrtY herr Ha-
bay. Grefven af Beaulun, herr Gay. Margareta, hans dotter,
fröken Celiot.

 

 

 

 

Den ädle grefve af Amtroise har anhållit om den sköna Margareta af Bru-
liens hand ocll af såväl henne Som af den gamle fadern erhållit ja. Strålande
af lycka vandra de båda unga i trädgården, ej anande någon olycka.

Jan af Amboise har emellertid en farlig rival i hertigen at Mtrcaurt, och
svär denne att Dmintetgöra törlofningen och att Margareta skall blifva hans till
hvad pris som helst. Han Öfvertaller det intet Dndt altande paret Och låter bort-
röra dem till sitt slntt, Margareta mottages på det bästa under det att Jean ka-
stas i fängelset.

Margarera skall nu tvingas alt blifva hertigans maka, men vägrar pa det
hsstänrdaste. Da later den lönrsks hsrtigan röra hanna rrarninr fängelset och
Else huru knektarna göra sigl beredda att på minsta tecken döda hennes älskade.
För att rädda hondrn ger hnn nu efter för hertigens fordran. Jaan kvarhallss
dock det oaktadt fortfarande fängslad. Triumferande öfver sin framgång låter
hertigen tillställa ett storslaget gästabud, hvarunder knektarnas vaksanlhet slap-
pas, så att Jean lyckas fly. Flykten upptäckas dock omedelbart och en hetsig
jakt upptages. Det lyckas dock tlyktingen uppnå ett kloster, där han söker och
finner skydd mot förföljarnay hvilka måste tonrhiindta antråtda återtåget. f

Margareta har heller ej varit averksarn. rlon har lyckats kasta than sig
ett bref till sin fader, hvari hon omtalar sin belägenhet.

Herti en beslutar hastigast möjligt tillförsäkra sig kyrkans välsignelse af
bundet ocgsältder. bud till klostret tter en munk tör ändamålet. Jean. som
hertigana hud, örrertalar munkarna att hjälpa  Jean beger sig nu tör-

r gor

 

 

  

å
klädd till munk först till Margaretas fader tör att il tried denne om ntföA
randet af hennes befrielse

Margareta är nära förtviflans brant4 lngen synes komma till hennes hjälp
och nu närmar sig munken som tried kyrkans band skall fängsla henne för lif-
vet vid den förhatlige hertigen, som knäfaller, inväntande ceremoniens på-
börjande.

Dä kastar rnunkan käparr ai sig. Det är Jean af krnlmlsa som svingar
en blottad dolk Öfver hertigen, tordrande sin brud samtidigt som Margaretas fa-
der inträngsr i kapellet, lrvarpä rnlssdadarsn rangslas och de älskande ätarskärr-
kas hvarandra.

 

 

 

 

 

I Blåsväder

eller

v  A Tag fast min hatt. m

Gnlenskaper i långa banor.

 

"äKäåäåäååäKäääåääägäååääåäååäääääåäåäääå

Hänfiirande natur:

Rivieran. -

f Ligurien, Camulgi n. Pnrtoflno. f- f
.e-e--a- En underbar växling af de härligaste landskapsbilden tq-sQ-re-

2KlääKäKäääåäfåäKäåäääääåäåääåäåäiåäääåääää

r Den lilla systern. j

 

 

 

åääåäiääåä
Käääåääää

 

 

l. jag erkänner härmed att hafva emot- 5. System söker efter brodern.
tagit at Htlnt 5,000 dollar SOIII betal- 6. Kommer min son aldrig mer tillbaka?
ning för ett stycke land. 1. snrran aterkarnnrer för att härnra nagra
2. Gif mig pengarna eller också arresterar kläder ochiinnersinsysterförsvunnen.

lag deA

Pengarna aterfunna.

Jag villa gitva alla pengarna atsr tar
att få min son tillbaka.

iökandet efter systern.

terfunnen.

Gråt ickeY jag tog pengarna för att
göra dockor utalÅ r

.es-r
99?

 

 

 

Röda Korset.

Miiller har inträdt som frivillig i Röda Korset och vandrar nu lned sin sjuklåtta
genom gator och t0r . Hvar och en vill han förbinda Och till lön för Sin enträgenhet
uppstår ett slagsmål, ter hvilket flere äro särade och nu kan han få förbinda. Chefen för
Röda Korset lämnar honom såsom belöning det högsta ordensmärke som finnes, hvilket
vår vän tar emot med stor förtjusning.

Miiller som frivillig i I

 

 

 

 

 

 

- t -
088.! Fullständigt nytt program hvarje Fredag.
Rätt till ändring af programmet förbehålles. Pris 5 öre.

 

 

Gelle IOIO. Werner Gustafsons tr.

Information

Title:
Scala
Printed year:
1910
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain