#0479: Central-Teatern

Genial-Teatern

(Stadens förnämsta Bionraftrater)

Förstlllassiga
Billgraiftlreställninuar:

Hvarje timme från kl. 6--10 e. rn.
Söndagar kl. 4-5 och 6-11 e. m.

Biljettpriser:
l:sta plats 35 öre, Barn 20 öre
Öfrlga platser 25 örel Barn l0 öre

 

ca. lin. inn-.n inn -rr

 

- 0 0

 

 

 

PROGRAM

från den 7-14 Jan.

Pris 5 öre.
[Rätl till ändring al prngrammel lörbahållas.]

Musiken utföres af Mnsikllirektiir Emil Arnhem.

SWBWWBWB

 

  

 

r - l, s

D Lliilil Uliiilllili B ällSäihHllili lill] 0
l

Våra llottister i arbete.
ä Dnr lyslrsns, inn-essnnis finnnr ningar nlikn minnsnl från liivsi nrnbrn-d; ä
Flaggnn nissns. f Däcket spolas. i Siukvlsiiniinn. - ssnininrsring och m
signnlsring. - ninnnn säiins i sjön. s Ksnnnsxsr-nis. i Tin nnnnin-s livils. i 010
skarpsknnnirn; nn 2,000 ineisr. Middag nnrlrnrn. - slnrivilli4 - Knnnnnnis- å

ning. f rnlli-npsvnln. -s- Knining. f lnspslninn nnilinrrl. 0

Präktlga militärbilderi

gm ämämm

Brölloppel i Hbessinien.

Ur serien:
Tvärs igenom Afrika från Kap till Kairo.

ni-öllnpsninsis sinnn-scli. s l in-nnnns ny. f aninslisn bröllopsrlnns. -
nrnrlgnrnrnnn nilinnnar sin bss nns brnn, f lirndsn ansssr frännirslrlrnnnrnrnsi,
lsdsngan ni sina inlirnnsis rnninnnr4 - nrnrlpnrsis snlrninsl lill ilsn vrins nyrlda,
nnrrlr rnnsls snnnin i 40 ringar. f o. s. v.

  

Egendumliga bröllopssederl

mgwnmnmm
Gästuppträdande
lll .

 

 

 

 

de öfver hela Skandinavien beryktade

s s s Dragspelsvlrluoserna s s s

Sebastian Di Zum in Porelli

Ä Direkt engagerade från Neus Central Theater l Berlin -f
Uppträdn endast några aflnar här.

OBS.!

usla och 2silra pristagare vill Internationella Drauspelslållnn i Stockholm l909. samt
spelat för ryske kejsaren l somras i Theater Kretowsliy i S:l Petersburg.

3.
Under förklädnad.

lg)
Modisl som blef direktörsfrn.

En kärlekshistoria af H. de Morthou.

a anviidrolleriin spelas al inn- Norrman, Orlépnlealern, och nnlle de Parlsel
lrån Ailienelcnlem, Pnris.

 

 

 

 

 

 
   
  
 
    
   

    

Dilnniiir- wonssils vin- nå sn pr-nnlenrnl syn pil en nng, min iliclrn, snrn
giii- ell godl inlryck nn nnnoni. Han slrnrrnr sig npplysningnr rörnnrls llickanocli
. inr rn ven, nn non bor lins sinn fnralrirnr, iir- nrnriisi nell inn del bäsin ryinn. M

Direnliirnn rinner sin nn i nrnslsrlrsni nsn lilir nnnnnr nr iinisinrglrel bnrnili men
lienne sninz inn-nns i lnnnics lnrnili, när linn uppger sig lrsln Jenn Dnlonr och
vnr-n ni-lisin-s nns f rlirslnin wnncnnn Han vinner lnnrlislsns kärlek nnlr nnlnl-
ler oln hennes Ilnlni. Hennes läder Skrilvcr till (lireklörell ucil anhåller om upp-
1 lysnlngnr inn rlsn iin-nisnis nrlininrsn, nen scdnn niiinlnfn-nn slrrilvil en svnr närle a
lngrr inn sig, inninrnrnln nr-lrsisnnrirl, lill ilinlnns lrnn. rinr npnlärlrcrnnnllernn
hennes inr nn rlyl-bni- ring på -nrhclni-nns. linncr- och, nn rlnnne ri lrnn iiirklnrn
nenn, inn- nnn nnrlnsnrl, Nar lnn gir lzirnnnr lrnn lirelvn. lrvnrnil rlimlniirsn ,
4 linnen-:nian nn linn slrnll incrlneln ns ling ln nppiysningnrnn ialjnnrle ling lrlÅ 3,

- Hein nniinsn Molin infinner sig nn i rlnrklörsns knnin när (in npnnclrsnlirlsn
förmcnlc nrbelaren är direktören själf, Efter ull lör-k. g nl denna blir del fbr-
loinirn; och glnlijn.

  
  
  
  
  
   
  
 

 

Vacker bild nr llfvet!

 

I Birminghams vattenverk.

Intressanta lnteriörer.
Filinen ninrnilner linsl den sin, lrvnr- in nii-niinglnnn iyllnr sin vniinnlisnni, Dnrniini-
visns nnn slnrslnnnn nnlaggningsns nlikn nnlnnnr på nn sänk-les åsnnrlligi sin.

rvaltenkonstn som är värd att se!

 

5;
Före och efter brölloppet

En gammalfhisloria i ny belysning.

 

 

 

Hvaozie fvecliia nytt program. Utas-lutande mllmtw.

MWWWWW
i----l-E="-E--l

Information

Title:
Central-Teatern
Printed year:
1910
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain