#0477: Central-Teatern

Genllal-Tealern

(Stadens förnämsta Billgralleater)

  

Förstklassiga
Biograllllrnställninllar:

 
 

Hvarje timme från kl. 6f10 e. m.
Söndagar kl. 4e5 och wll e. m. 
r!
Biljettpriser: 

Irsta plats 35 öre, Barn 20 öre
Öfrlga platser 25 öre, Barn lo öre l

 

l
- .fw
.4

 

 

  

 

 

PROGRAM

från den l4é21tlan.
Pris 5 öre.

(Håll till ändring af programme! förbehålles-1

Musiken ntllires af Musikllirektllr Emil Arnhem.

 

 

llllllali lll lill.

Verkligt indiandrama.

En inllinnslnrn, sonr slnnil sig nrrl n en plnls inn-n nu nnn le, lrvilksl
inllinnernn srrlnn nnninnrs lnlrr brirnklrn snrn sill, blir bbrnlrilvsn lrån .n en
bzvnpnsrl irnpp lrviln nivsniyrnrs, lrvilkr lörklnrn nn ris sknllc laga inrllsn ilrssillV
ning. linllnnrrnn rngn sig i sin örlr ben bl llvn sig ni, nlrnn lnilllinnens vnskrn
rknlrr, lrrilksn inkr-:ikmrnn kvarlrålln. sor ing iillskinnenH nlll länan nr i
öllenrnrken. unrlsr vägen dör rlrrrs rulrn sinne " inr.Y nlnr-:irnrlss nrll nnslriing-
ning, nrlr .lr rilvrrlrlvnnrle fin-ringa alls nsssn munnmnlign.ceremonier, lrvilkr lnrs
rlrlln folk lnrcknnnnn vill rllirlslnll, nell nnr lrvrlkn vnl nlln lzl sn niin-:rss rlrsn
rliills l sn rnrirkviirrlin gl-nf inn i bnrgsn, lrvrnbllsr rrlnn grlr rrc4

Den rings lröirlingsrlollrrn lnrr ernrllsrlkl riirsnkl rynnnn finn .nlvnnlyrsrlng-
rel, nrrn insnrgils ucir :llerfiirls llil, l-lnn :ilskns nl :lrn lrnrprc inrlinnsn "Snabba
l-lrorlsnu. bell denne brrrifvrr sn; lill hennes plågar-s srnnl söker kanns rlrrn sl:
liisgilvn linnne. l biirinn igrn nr, rnsn slnllinnn segrn rim-ss nninsklinnrs känslbr
nrlr (in linn ilicknn :lllnlin sin nlsknlls. Del lyckliga pnrsl beger sig nn lill lini-
rlingens grnl för nn rrlrillkl den rllnk-s srnnlnslslsr pa (lr-ras lörbnnrl.

OBS.l Indlanrollerna spelade af äkta rödsklnnl

 

   

:Halsbränningar vid Belle Ile.-

  

Storslaget naturskådespel.

lanlln lls är rn is i Allnnliska oceanen vill Frankrikes virsllrnsl, sbnr i sin

inre nr rrlrl nn frnkllrnrl lnrnl, sn nrngiivsl nl vrlrln lrllppnr, nnrl livilkrr nrernsns
vinsnr sun-.nr lnnnlrnrlrn inr ives gnil lill nnlnll. Filnrsn mergsr brillnnl rlrssn
i nkn sin sknnr vnln rnnkring, llrssn rn-rgclbnnrlnn,

svin vnklrrnslrr nnrl lrnlvels irirslnrslselnslr, llrssn

 

       

nilmreskn klinpnr, lrvllkn
enrnrlrnnlirln grollbrklningnr, l lrvilks vnllennrnssnrnn knkn nrlr silnln

En närligl -svrlgspelul

 

 

 

 

 

Gfäs tuppträda nde
af
de öfver hela Skandinavien beryktade

NY

repertoar!

den 16
dennes
sista dagen.

 

s s s Dragspelsniltuoscrlla s s s

Sebastian Di Zazzo rr P

Direkt engagerade från Neus Central Theater l Berlin

OBSJ

l:sta oell 2=llril prislugzlre vill Inlernillionelln Dragsllolsläilnn l Sluekllnlnl 1909. samt
spelat för ryske lleisarllll i snml-as i Theater Krellmlslly i 8:1 Petersburg.

 

rélli

 

 

 

 

 

 

.p

wswåågåäågmk i
lreell-sep(inningen. ä

G
Gripande verklighetsdrama från det franska kustlifvet.
O

Tvi bröder iiirrönn sig men nskr ben irns -r nfvnn rn lrnrlns broder, snnr
nr krynrpling. Dr r rn llrlls bnärns rn-ll blir s rlsn nlyrlrlnrs fiir-slå, nn lrsn
är llrrn rn bör-ri (n- rll sknnn pangrr knnnnn rlr barrin fiskar-nn öivrrrns nn.
nn lnrrnnivn en nnlmrnrlr förmögen fiskupnr lilla rlbllsr och srnnrrlsls nl-
prässr en lösen-anning, knivel lyskns, men inn "rkss snrl-l. nell nnn löner spåren
lill brödernas bnslrnl Nr rlssss ss sll rlel nnsslycksls, knslr de inn-nr: i lnlvsl.

Krynnrlingrn srnn rnärkl brann-nns lnrslrrlvrnnlrn lrnr finn mer nrnr snnrl
nnnsr dodsnrn lnrldsl bnrnsl, Hnn b-.n- nrn lllln nll nskrrlrrnnnrl. men gannnrr

lrsnns när bröder-ne knnnns lrenr. Dsssn finns ell skärp, som llirknn bnril, och i
irnklrn, sll krynrrrllnnrn vrl rirrns lrcnrliglrnl, binrlrr (lr lnnnrrn nn- nll görn lrrrnnrn
osknnlig, " l nl sig. befriar ilicknn krymplingur frrln lnlns bnnrl nclr

  

 

  

 

de Skynda lill hennes föl llllélr. Bröllerllzls dilll blir nll llpplilckl ncll hrnllslingr
arna öfverlälllllns i liålllvisalls händer.

 

Petter som bokhållare.
Olljälpligt för sent!
En nnnnsl lrislorirs rnn lnn- den nys bbklrnllrren, snrn inrsnivrl sigI på nlln nppcink-

ngn sån blsf vncrlrgnrs forsrnnrl på vag lill komm-el. och då mn :nndlllgrn irnrnknnnnsr nr
knnlorel slringrll pil grnnu ni nn rlsl är söndag. lrvilksl linn ln fnrsl lnnnnrsr ning.

Roligt så det förslår.

 

 

 

Hfmn-je vecka nytt program. Utesmtamle nyheter.

 

l
l
l

 

 

 

 

LWWQSQWQP?

WU

 

 

 

 

E--a

Information

Title:
Central-Teatern
Printed year:
1910
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain