#0476: Central-Teatern

Genlral-Tealern

 

(Stadens förnämsta Biuurafteater)

Förslklassiga l
Biografllireställningar:

Hvarje timme från kl. 6ä10 e. m.
Söndagar kl. 4ä5 Och Gill e. m.

Biljettpriser:
bsta plats 35 öre, Barn 2D öre
öfriga platser 25 um, Barn 10 öreI-mq

 

i

 

0 I-

 

 

 

 

 
    
 
  

 

PROGRAM

från den 4-11 Febr.

Pris 5 öre.
(Häll lill ändring al programmet förbehålles-l

Musiken utföras af Mnsikllirakliir Emil Arnhem.

l.

...w-...w

H-af-Ju-wu--mw--Ihw-np-

Uppvisning ai Inlerkessisla lusauler inlir luramznw Hachkoi,
Kaukasiens uiwemir.

Sleppens 51mm-, lmshuhema, hm ju kända som världens urörvägnasw
rytm-o uhh min vahhh- sig .mich- mkiihgl hf en uppvisning som damn
Men ilviul som hiw presterus liivertrålffm- illlL hvncl man föreställt sig. All
skahim du 011kr., im eller mindre hihhvywhah munstycken som "il-hm
:w Ej ihujhgi i du han ses, -- vara det mig high m mm (mmm

toherkess här skulle lili långt eller i låtliugen,

Intressanta ryttarhllder.

WWW-arn-nm-mw

Teaterjilm!

Härliginnan Anna af
Masonien.

Drama från 1400-talet.

lllnsonion vnr liilrligddme llndu lill 1526, då landet lades direkt under
pOISkh kronan. Tiden mr detta .hmm av .man ar 1400-talet, vn hal-ng
sthhishw styrde himla.

Mnrkimn nf Allvin har, kummit pil besök Vid Stanislllvs hol", Siian ut-
mkhh- sig ch umshsidig hnjhhh mmm mal-kiwi wh smishm gen-m, här-
Liginulm Anna. De :ilskmle mötas rlels nte i parken, dels i härliginnans Vå-
ning, och [lem hsmug" Lycka synes hgi-hmhh.

Emhnmhi m- en ai man-hu vill horvcl, gwrve semi-ung; äfven w
mäkta i lim. skumt huslhihhn. ihm gm- nemm sin hur, man mn hmm,
och rm m hamhhs spamm-m him vi in: hm! hoh företaget sig. Hin
nppmckm- min [ni-immun.ch meihlh hm-Lighhmn och him-men, Och en gång,
när den sistnämnda alter en svt-enad blir inknllnrl i häriiglmmns rum m]P
(len-uttal" grefvan hillligon, Rom iitvmwälui" rio lllskunde. Markisan utvisas
afmr en härlig mn.

skymh-n hihivei- upprättelse, uch mn. hmm vi fia hmmivmmh new
vid en romantisk strand, beredle ull med vilpcu i hand nfgllru tvisten, DuV
ellen börjar, rich slim-l faller lnm-kiseii dödligt sllruxl Lill min-ken. Nu om-
mar lilirliginnun frumi-umurle; linu kastar sig öfver lien älskade, men när
hon iiuner att hans Lif llytl, ilnr hon vidare bort lll. Bli-undan För ittl Eran
en khplm kam sig i vågor-ih. sh bli dh han., iom icke ling:- agi hm-
Smclrzl i lifvet, För-01111410 i döden.

Det gripande dramat utspelas l en naturskön, på storslagna
gamla byggnadsverk rik trakt.

 

 

 

 

Pagoder i Flangoon.

Intresanta vyer från Ostindien.

Kinemamgrali i län-ger.

Inigqfiei- (guuslhmpeil nnhi det godt hm i lumen Hur mig ac
I I h h  .. i RAW", den " " Y ihnh
tis-lm Bimiu. Blund hturlcns wlmmlvn pugnfleh märkas (len slav-a Shoe-
Dtgohg "ml ett huhui-h meter-s högt lol-h, min minimum fnrgyihl
s Min m- här Nigen tm himla", ingången uu in Ingrid. iDu tm.
unde lmIllnm, ung hirmlm köpm- lilommnr, vivöncuv,bmlnllmislisk präst
med lan-Jims, hmmm mmm, tiggare vid hlmpiel n. s. v.

Hinduernas religiösa llf.

 

 

 

 

Våra sceniska artister i sång och bild

 

Andra sgrfIiIen:

OåcAR BERGSiROM

"När jag var prins ufuf Årlradlbn"

Hr up. ,0rphens,

asssswssssesssswsssswssä

c:

BåQSBBåQåSBåQSBBåQåBBSQSB

 

   

Illusurisk återgijvet medelst Kinematugrafia och Syncrofon I

Osssshsnässåwsaåäåswsssåmsssswsa

 

 

 

 

 

Qui;

 

.Den spökrädde herrn.

En
sig sig 5 ic
llim nl-
Ktm; rlnlmvr.
Uol. milslv vnm inlgnl, lm lmlY mall lnifr lv QuLIWml i i - .i v v "
I II I i I h, , . . gm :vi .lig mn hmm im
(hmm.th Jil; .hmm nu gula mig, mm, Jag tkulh- him vilja nu. min hnilm mf wa
man. Nm god lmm genast lm min hjnlp I

  

hjälm"I mn (ich "ngn hmmm" shw h-mhlo Sig nu vnughm och "min
i..

  
 

mler en Klä-limma till sin lmhlhkure.

Lehman4

Mm] " min .mm "mith mm m ghih. Mu mmm! qi I I . ,
I - A i) i . illlfOIv i i i
mille-"w lm I0 min: fislwlknmmmuw Om mmm-ngr, hummer. g Um"

Makalös humoreskl

 

nä

IIvarie ylmclm nytt profit-(mn.

 

 

 

Uteslutzmda nyheth

 

åhg-ä

 

 

 

WWWWWW

 

 

h

c. G. Hm. mm Ma, n,

-d

 

 

i

Information

Title:
Central-Teatern
Printed year:
1910
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain