#0475: Central-Teatern

Genlial-Tealern

(Stadens iiirniimsta Binurafiaater)

Förstklassiga
Bingraiiiireställninuar:

Hvarje timme från kl. 6 -lO e. m.
Söndagar kl. 4f5 och 6 ll e. m.

Biljettpriserr
l sta plats 35 öre, Barn 20 öre
iii-riga piafser 25 öre4 Barn 10 öre

låg - i

 

 

 

PROåRAM

från den l8f25 Febr.
Pris 5 öre.4

[Häll till ändring al programmel lörbehälles-I

Musiken utföres af Musikliirektiir Emil Arnhem.

l.

 

 

 

 

i
l
i

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

lmposant verklighetsbild.
.
Norska fiordar.
sine-inn nnnnscenefin Unn snniininnici finn i-n min inan nnisinngni-c iin
Hannnin n,
Brillanta fotografier i olika färgtoningar
:0 lll! Stl lll Kil SS I".
Teaterfilm! Konstfilml
Bälllgllllläll (lå HQ S
g ällQSlQllllg. 
Spännande historisk episod från år 1832.
iinii-inn-nnci-nn i iimnini, nnnnin ni;
Z Herr Levesques, Herr Dax och Velly Cormon. är
siyckci imnsnn niin Sim- skinkngnci, niin.P näs nån-in spnnnninie ininnf
in inninginnnn nu nnwys iii.
i) 1 nniinn Jnnnnri lim f. venV o) 1".n iininninn ni 500.000 ii-nnn
g . ins sännninni, eininnnnnnnsnin inninninnn g:
21 Pai nplnnnning in de nnin-in-isnn iysning nin Hnnininnnns nn-
hesnnn- H innan sig ro.- nykisin-i.
nn sim sig i pmsnn izii min io) nnniz förråda Häi-iiginnnnncn
nerna. niiiinnni ncnne nn regeningin.
4 3) msningen nnnern-yckes. upp4 11) Deniz inn nnnsiei-n.
w rum mingiyninn. in) Amwin Z-
4) Hinnginnnn nyi- iörkiniin ii11 13) kn nennnn nian
Nnnws. 14) Hnn sknn min; ni.
5) Hun iinnni- nn sikeriiniiykisoi-i 15) Hnniginnnn innan; inn finns
nn..- Fiöknn-i- min s. nn sinnei de Biaye.
13 o) Enn-niin ninnni i -- 161 nnnlz bn ninn. g;
1) En Enkel-i goinsiiin, iv) Jininsfniinninhfcnv
ai Dei nnnnigii innnnni.
Spännande bilder från revolutionens dagar.
I. I
0- SS lill Si! lll SS .0

 

 

WWWBSQSSQBSQQBBWSSI I

å

  

Våra sceniska artister i sång och bild

 

4.212 sFriz-n:

OPERETTDI VAN

ROSA GR UNBERG,

klädd som fiskar-flicka, sjungur
lJFl-silarilaIsen" från Bohuslän.
"Kom jiskarpiltar . . .l-

 

lrinnirkz Iiiin-niningi-n; nnn nnnnu inn-

 

nnn"mini-"1111.11.11,
- - xnn-ninnin

 

1

r-x
IEQEWQQ mmmm

 

   

4

.Pojkar och lim.

Muntert skämt!

in

BARNET

Sliirslagei. Iimniaiiskt skådespel. lii-ipnmlev

 

Hiiiviirnllerna ulförils :i

Anlunlclcnicru 1 Pai-is.

Mi LaivOiiSSe. Vid
Mzinc V :1 Vill lÄraliinliiiiielezilcrii n
M:llu Fre Vill llcimissanccmniuiii

scenindeining:
1. Balen. n. skilsmässan.

2. Ei isiverinskinng. 7. Min nun dom-n,

3. Ficslnniln in- i s. Lislmin iéi- min sin innan
Il. Helan-(lademisstankar4 0. Lisbellis list.

5. En sämn iivinn. in4 NäiÅ iiimn nyi- inn,

 

ii. ovinnnn nini-kinnni.

12. innneis kanin.

in. Den gnnminnnnnn
lim-innan.

14. Ticsinniioinsnnnnnn.

     

Ovanlig! vackert och tankeväckande drama.

 

93

 

 

Q ----
7

.En Tycho Brahe-dag

eller
När Philemon förföljdes af ödet.

Niinnicnnis vinimnon, ingni-einäsini-c inn ininnini i-zidman i Finn-finn nnneiv i yrNy iniV
ninn iiii- infon., nn nnnniiinning nnci- nnn. Hin new sin i vain nn nnnsnn ian- (inn snn-n
innnluisnn, men inkni- nnner vägen ni iin in ninngn nnssiiden, an nnn .iiningen innsic ii
vinnin nen., nnnk nni snnieics inn sinnnfnini. Tin .ngn nn niyciinn inn- nan nekad nn inn:
nn sin ige: Inn, enn nin ei menn-dining ai nnnvnkien, nvnrninn- nn linking nnnn nnnnnm-
iiiinniinknninn in innin mm.

-llä--llä=äl-äl

 
     

Mycket humorisllsk bild.

 

 

 

 

Hvar-je vecka nytt program. Uteslutfmde nyheter.

 

 

 

 

 

h-ll .-
u-å

WWQSQWQÖiqä
-d

 

men: min r. n, vin minns ii Arn

Information

Title:
Central-Teatern
Printed year:
1910
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain