#0472: Central-Teatern

Genlial-Tealeln

(Stadens flirnämsla Biugrallealer)

 
  
 
 
  

 

 

:i

Förstlllilssiga
Bingralläreställllilluar:

Hvarje timme från kl. 6f10 e. m.
Söndagar kl. 4f5 och Gill e. m. 1

Biljettpriser:

l:s(a plats 35 öre, Barn 20 ört

i
från den 22f28 Mars.
Prls 5 öre.
[Håll lill ändring af programmet förbehålles-l
.aning-få... 350.!"5lifuän
"Det ev" h f "
lga. a .
(Blscayaviken),
- sinislninni scannin- 1r
da ncli niaikliga klinnna iallsvfignma inllande in inin iialvel nnli bi-yla
nina i ssi-i ninl liiilnningai ncli klippin. sal iiii-vanillas scenen i lugn ncli livila
nsli vi e ninin slni-slngnn snlnellgångai- nd spanska knslan. Till sisl livilai- niiii-
kni isfvni Bisnayaviksns ii-iiklink1 vallen,
En bland de vackraste nalurhilder som kan ses
l-
I Q I
lllllldd KGIIOIIQIG.
mn nninzinla vsi-kaii nnlkla kannnnlil liki, knas icke val-n alldeles
nkiinll iai- allniiinlislsn. Dsl inänsklink snillnl ni-lialai- nlililriilel på all alll
iäinl yllsiliiiain kninnlnllsi-n ncli fnllknnnia faisliiislseveiklygsn Pfi nsilioril-.i
sislänn :islailkninnini- man nn iiiiiinslsa ncli skadn; bilden visai lnililning ncli
aiiyisnne al inullei-na, långskinlsinle kannnsi-I Alvsn inålplalsnn sn vi i nal
ögonblick iii-niaklilnii iiin- li-ain, vai-kningnn iii- liiipnaiisva-ckanlln.

 

 

     
   
   
    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
  
  

 

 

 

 

 

Gästllppträdaulle af
NORDENS MEST POPULÄRA ILLUSIONIST
 Kungl. Hofkunstnären

i Max Hofzinser

NYTTl från Sveasalen i Stockholm4 NYTTl

WW
MM

 

WW
MM

WW
MM

WE"

 

WW
MM

 

 

 

lnstruktivt och intressant.
1. Tilllllllgs llalllllll. 2. Världens 8:dli llllllerverll

lllnslnn slini mami-lans gnnninlillngllgnnl.

 

3.Tl1eSllEggsTllills. l. llllllplllilllllll. ll. lällllllggdelllllllsllilllllll. .å

-...- MM MM 

,- s,

s

 

l?

 

:i SE :i Så SG :i ål! i: gg H

 

åå

Den hvila indianskan i

eller
15 års fångenskap bland indianer.

Slurl sliännanlll: lndian- och Cllwhnydrnma hämtad! llr Iifvol i lie
35 amerikanska xknganla lll-ll präriernll. 5G

l=ai-iiiainii lnii Mallnn aiiscii sin kanskn icke iilan skin liii- all vai-a vindens
x ly klisasln nian. ly liaiis ia.
inr

 
 
 

i all nai-allls, snin liinniai- linnnni sinia inkiniisln. :i
- .liven ill-i nisla nnli sa

 

lanlls-l innni inllien Ån ilnl Aline, lillll Alin-mmm
in lnlll-ls siilslrnlu.
Men ack, ill-n soiii ni- kai-asl lilli ncksil nil
Eg skiille lilla Alice var- lirinen wii lrnls llcl in: energiska söknnlle icke slå 53
lill all iinnn4 Lill ki-ingsll lviinlln inllnlnlianll li- kn- (inn lilln vilsennngna, nn-n
llil ale "ckc kiniile nisln ilnn lillas iiii-vn-iailc iöi-kla n
5: sill lagar. mn lilln llicknn li-lls nfli li- is i ilnlianlägrnl nell har snarl gilinil g
sill gninln lieni, Hnn lliisliar llel icke siali liiir linii sl näslan hell lini- kunnnl
gliininia sln kaik- lnllni- lll-Ii sina syskon, incn alla inn sk vänlign inlil henne i
Iain-el la ai4 lialva gill nifli lin nnga iiinianni-na lniln nni nll få linni i-a ilcn
,Hvila Pncnlnnilasa, sniii Alice nn kallallcs, i wigwninl-ii snin sin slinan
Aliens b le- iinnl- Mnkllni, lllcl- en (inn knngiii-a nll ilcn, snin kan filer-
-ik-n rnrsvinin syslei Alici- lili lini-nni, liai- nn slni lieliininn
icn )nini ni-ini-ai sig licil plnlsligl ill-ii il-lvila Pncnlnmlns , :i
livnrs niirwn-n i inlllnlislninnien lang! iinslnnll nlllill i " ll llunnin4 Svarla
Oiiiieni kni-nr Illinniii lij i (il-li gniiasl bngiliia ill- iii-illa
gg llnn Hviln llnnaliiinlas In-l-ni linn ngcnlliiai-n äi- Nii
lina lienilannlnn, iirii länge skiille ill-l icke llriiin fl i i lilin skiilll- ninlaiiinns ai
sin lycklige lnullei, Ml-n ialillllcn sklillcl Ån4 snnrl sin-ns, lniliilnlii-nn
niiiiiliiaeii iiiislvannl-n lin all i-iiivii lillhnkn sin ini-liiilalk- lilln niins-lllnn iicli einlasl
:i genuin all lälsns min skjnlcn lyckades :in ln-nllcin all knniiiia llllliaks lill lilnrkV
linsl-l liii- ml lillkall n,
Miiiiil-l ai nll liii- kni-l lill sellnn liall-k liiillil sin sn länge saknade syslei

 

  
 

akiiall iii-li an iiackei- llnn

gin, lngn na licnin- ineil lill

 

 

 

   

    

all niulilela
nnainlnni. se

   

 

  

 

 

 

 

 

 

å

Intressant och roande.

 

 

 

OBSJ Måndagen den 28 Mars, Annandag Påsk

sin-tu föwmtälhmnyarnu för siiixollyllmi.

gg i ianiii iiiiiilinisai- inn innan Åvlaxliin all liaii iin-il lien viklasn l-nai-ni liii-lnlinv gl;
inuiannnia, livillia linii iicksa lill slnl iipiilnnna, Nii vai- ilsii nvila l-nnalinnlas.
:iii-sinnnn-ii, innii Alina, lilla Alice liai knniniil lillliaka.
:l Kolossalt spännande. i:
g :c ai :e s: n :ii a: ag :e se
Sk" i m f" v d!-
än? Säm ä 0? än Ingår.

.än-J

iii-iir minv

 

 

r riii minns illll ri,

Information

Title:
Central-Teatern
Printed year:
1910
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain