#0471: Tip-Top Biografen

lillllilllFEN

 

M Torsdagen

den ll Sept. kl. 8,30 e. m.

QÅÅÅD Program: QÅÅÅD

Med hästsportmän och
kavallerister i Argentina

lnllnllell
Sessue llnlmllnvn

lll lll l lllllI

i" "Hmm" "illlllllilillliil I

En äventyrsskildring från Söderhavet i fem akter
av Bdulah Marie.

Cecil B, de Mille och Vilfrid Buckland.

Officin: Paramount,

V

 

å

ÖWVWVVVVVWVVVVVWWVVVVVNVVVYVVVWVV

E
31
27
rv

 

Uv- inurhållifi:

Det inflytelserika Garvin Trading
company, mall sale i Honolulc 
av .Iolm (iarvin och dennes broder
Rebel-l. Den scnaru blir :ickad till
I q q .81311
med ons drmming, som
:wiier vid barnets löflclsc, och blir
själv eller sjiiimm m., lol-lupp en mer
för malarian4 Pil faderns önskan blir
sonen Maki skickad Lill [al-brodern i
Honolulu for fm ni amcilk, .k i.va
foslmn, [från Apu har emellertid ryk-
ien lwmmli Um film pärlfyiid
varlor fnrlnvodeln [bl-mår
Tom (ånrvin som han nu kni

  

5

 

 

 
 
 

sig pärlor till iillm lm Sam (sm-
konnng är rän ägareÅ Hopp om at:
genom den hög-rande rikedomen kunna
lol-varm sig sin älskades, den k: sin-
lid Bentons javord beger hun

 
    

flingen can lb lagra douei
som genast förhlqkal :lg i honom, al:
ma lini-liii-na, som av limmas rade.
lörklamls lbr mhn-hclign. Till almnas
lbrskräcl-clse nyf han men pm-loi-na
men blir upplnmnen vill du sjmlamlii
lavakäliornn och räddad genom den
llyilJofllallzlc: vYahonn, som hotar an
siali- l; sig l alumn-.i Om hans liv
q nu,

wwwvwwvw

 

RMÅMÅMMKÅNKRMÅRÅMMVÅAMÅÅMR

 

 

MR

Vanliga biljehlpris.

Tryokorlalm -buL Folk-et, mmm. lm.

Information

Title:
Tip-Top Biografen
Printed year:
1919
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain