#0458: [Okänd titel]

Dessa märkligt gripande och dramatiskt verkningsfulla scener ur Jesu liv och

a

lidande återgivas så levande att man tror sig själv vara ögonvittne
tlll alla dessa tilldragelser, som äro så underbart fängslande.

lllllil SIlållBSIlBlBI lll" illlillllllllil lllllllllllill. 1

Före-Visas a

 

035.! llllllll] lllll" Vl-

SHlS lllll", llllll! ii" mf-

Valllil lllllll lllllll Vl-
Silll! llllllllll! llllll-

SEllEl".
o

 

Bill" SES lv hållt! llllll-

lllill [lill] llllll. Nillllll

llllllilllllE llil illllllll
liillI lllllll

Sell.
o

 

 

Den lilla Nordbayerska hyn i Ober-
ammergau hevistades sommaren l9lO av
hundratusentals människor, då detta
storslagna skådespel uppfördes.

Passiansskådespelen i Oberammergau
ha tillkommit på grund av ett löfte, vil=
kets byn innevånare givit år 1634, då den
lilla byn hemsöktes av en farsot, som

 

befolkningen lyckligen undgick. SpelenP

ha således gamla anor, och ännu i dag
gör det ett mycket starkt intryck på
åskådarne, icke minst på grund av det
djupa konstnärliga allvarY som präglar
detta storslagna skådespel, utan även
genom den vackra iscensättningen och
det konstnärliga utförandet.

Ile lullsliilllliuil Pilssiulls-Sllelells scenllllllillel lyllil sum iiiliel:

 

 

 

 

 

FÖRSTA AVDELNINGEN. ao, Ängeln uppeuburur sig fur Jusef. 61. Jesus ark summan-sku ker-um seÅ Juuss :sken-ur.
Jesu födelse. 31. Jmf ucu Mur-lut az. Kulurrsu kum för um luimcu vel. gu J d n --3 .. .
1 mm bebådds 32. Josef eelr Menu på. vas ml Nu. een. " i" formler hmm"-
," M . .. e.. samh- ss. Jesus semuulsr med hel-us. 91- JBSLS l Gen-senare.
.1 .sme kusleller r lr u. . . . , , k u I
3- Ängeln mame VL mig m hann? ss. Begwu seg us essre se. Jesus ueuer lreuue em slmeks 95. Jesus l lm.. ull Gud.
4- Ängeln meddelar det :alla bud al. Hermes frlk P.r lek: efter Jesus. es. Jesus uuerlsevresr keuue em kerV es. Åuselu kemmer ull huuum.
skam g - as. Jusef .sele-Manu us ressrr . ues syner. I i I (lf muner apostlqu sounds
5- Ängeln försvinna 32- man visar m- n ua. Hun sqmuger ln r sesueu esk f . se Jullss med sin fam-dansg-
. . u al. Ångelu summer rlem fur nere-les kuursr deres, 96. Jesus i uu s - P-
6. Mens r sm fonmrlrsuu s . . HW . "145man
7. Mm och JN: 1le I 61. Jesus mer krymplmgur rell 91. Juass med blellspermrugeu.
s. Beelekemsmm" Nim - 33- Jmf Och MSD-"L Hm- . 98 .lesrsiufur xm-fss.
.Y .v . , Sg- 29. Mal-la rider på urulfmum. -eer (farms ama- r i sä
I. w m 40. i I GS!P esrus usufuller rm ulalp- ,
11 , ia s - lo. e f sms ers-Wass . . se; i
ns suglrllruuskupeu se 7,7 Lib-J H ver aeueeeel
12.  vare Gud i höjden". ss. I 72. w i s
1:1. Äurlesyueu buses. 44. Je f use Jesus på väg here ees s; . P rus Jesu.
14. uu se, Mums i se: keru. vs. keuuee med eurselmu uurlruru. 1115, Jm
15. snar-ms mer: sig :remrlul-S. ss. Jesus lär uueruenususyeket 74, neu umleruure sekexfangscen- ms. Jesus Mus. I
16. De vise fr-Jm öseerleusleu. 17. Jesus sem bum l nummer. 75. Jesus uslsigusr siskel för dem. 101 mel NmmssesL
17. Krmelkuruuuueu. 1s, ne sker-fulesz grus serum fräser. 75. Jesrs uuuväsker Lemne. las. JesusA Jespeeeus av Mm,
11. Kuruvuueu på veurlrlug. se. asus murler elelr Josef söks sfeer se. Lsmrus- grsr. um. "se måuufsksul"
19. Jesu födelse. kuuum. :5. Jesu " brfeller ker-um see seel upp. Ur. mms view, m döm hmm.
zu. ne vise merl kumeler uek falls. 19. 11mm- lmruueer frem ur sreveu. 111. Jesus ua väg ull Gulguls.
21. stallee sele hube i laeelelreuuÅ TREDJE AVDELNINGEN. gu. Förklaringar vx herre.. 111 vägen nu Gulgues.
22 ne vise med koskuem gåvor. -. Mmllu errlrer .le-su sår,
. . Jesu underverk. s
23. De ulllrerlre Jssuslemuevh .. s 1 Kessuugeu.
24 .nsususruee fmmvrses. .50. Jesu (lur. FJARDE AVDELNNGEN- . xersfe-slelseu
51. lera-sms nua. . .. Ravums på kursee.
ANDRA AVDELNmGEN. sz Jeuuuues uöurreu. Jes" lidande Och M- Jesus fssrsuums us korset,
sa neu Helige Auue. sl. relmslsmlegÅ . Hargs us fal-huuuelserrs arsa.
Jesu barndom. .se Brsuwen mm sz. Jesu aula; i Jerusalem. -
zu l-leruslesI uefullums em gesse- srullupsleerdee. sa. nur hyllas av folken s Hilleberseu ref-mer.
users rlräpuude. . Jesus sur vumu ull var. sl Jesrs uull-lver fulkel ur lemrlrr. . mms kr er -- ,
mdr-um l sker uuge vara lrulles på lerkrus sa. J vrede :ru-er lempelmlsslsruk. , gul-w, sticka i, hm
Flykzeu 1 sgypeeu. Folkets rdrumksu. se. Nslwunleu lusrsms. . Jews manga m, kurser.
Marius dröm. Menu Msgsluleuu rkl Jesu meter. sv. Jesus sulsur med sur.. spusuur, . Jm uk fam: hm.
Äugelus uuke. Jesus slslursr keuue. ss. ne l: snuselsrue. 1 Begruvulugeu

Fllllsliinlllul nilinklill Illllllnrillu 1ilillllr lill! seriell, sl ull llel hela lllir Bll mall levnlllle miller lille! iiilllllrilll.

Kom både ung och gammal och se dessa gripande b der

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

ur Jesu liv, lidande, död och uppståndelse.

Entre: for äldre I kr., bam 50 öre.

Till talrlkt besök inbjuder H. Engström.

 

rryekemrkuelrrluser relkeu mus..

 

 

 

 

 

l

Information

Title:
[Okänd titel]
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain