#0213: Södermalms-Biografen

lll-

(Ordenshuset vid Södermalmstorg)
Föreställningar:

Lördagen den 2 Dec. kl. 6-ll
Enligt följande

    

Båtigenomeckerkma.

mn i xni iiinini :mi-:fikiiininn im nnli -i nai- in
iii-.- iii-ii in iinpi nen än? i nfia iimpn iiiinnn n: min-n finn: V
En innan iin n i; ni i nniimn .iA sininn wniiini nn iiaqii bi inn cm ni
ringen; Snnasinnsnilnninw. iic-i mn zi- dniin mn :om mimmi; ai .ha ii-iia s
fn-nnini 055
nn n-iannz sinnen Skinn uiiipnnin nnn ei nam nedan .in i ii ii niinnn i .in fn;-
iike kan inn-kninina ininii einen, ii ära-inf iiiiiiasn mixen, uni iiiiiiienzi iiiii 3im inipp
n i-ii 1 nniinnn . sinan- in- niin: Wine: innan i-ii nniniiig inn

 

enn-i min..

 

 

 

X2 riiii -ninagni iiiiiw im :kan in.- iii-ii nn.- ni. SJ nii .ifi- innin nn
nia-i sin-"namn i niiitei ni winnini :in i ii - in nii neiimi smii jmnini vi
den niawigi tia-ne. sa ni den iv n. in in
min ixiiniiiin ni i gniiin .in Hipp; c ii-giinagene niin i:
gmsei im lin iindli nam in; gi m fgeenniniiga bniiniiigar, inn niin;
iii nor niiani., iiviinn inn iiii iun ngn :iii -iiiii
sinii: :incnfinifgni
i in iininn min iii-.nan s:
VVinenäiiinv kan - in så i n. in . e
.iida nmn :i arvnriiainigaiini- iniiy t in ek i i giini kan
:wii :nu-.vn Pi niinfn :inn innan. i in. B

    

Storslagen konstfilm i naturliga färger.

Den bättre mannen.

 

c .n r
Wu en iiniiia
.. .i nn .. i

nnii A

iiiiiin.

niniizgsn inf ii- .
iii-ii ii

  

 

 

Upptnidande al Dragspelsvirtuosen
HERR K. LITZELL.

Fin repertoir.

 

 

 

Söndagen den 3 kl. 6-1] e. rn.

A LTA-PROG RAM:

AN DANTE.

.ii iinnk nki- nr. iiminnisnniiii; iiiiririninn
man; icke rim mms n: nen aning;

  

Minit-n wiini iiiimi

en innli andliga. san-:i rinn re .

nnm inmsniin nina
n minnng Sig

[qi-i

    
 

å
å
M

   

  

 

-in.d

 

 

inn .in sin mini d; M f än inr. Enn- fn ha knsiiäi-iin. Hon

.iiii men nonniii nui gzi :min sin .ii :of ins-win on sin .ing nii vinn inne åi

inf .iii min; nuniiin min inger iiiiii sin inn mi sneini i-ii Annnnn- :i Benin
ni nin innan: name nan: penna, in iP gar nu nn m :iiinnoiiia man

Ninni ingar min iii-:iaf Iinn in gaiaii i S ii nnim ...in nniiniai nn iinninn iii han

:i ann mm hinvii iirnänid aii e knnsm . in iåiinnnnn ininngn Heinz
meddelande iinnenaiinsen nnii nV i n . = in ii; ni-in.

-i iifnnini ni niiniiiiini Han inn -iii nnniizi kand awmni ne rika

bn bwin; nina inniiiin. inii iimni kon lini in iliiniiii en

- .in giznnd nen dniinn m

Y ini

  
 
 
 
 

 
  
 

  

 

c.. :niianiz anineinn r . na nina
...innni niin, :img-:niin Biinnn ni- iiini; min .it-ii nämna, inn nnninn .ii

- n enn inn-inean son. har inn.. i in niin En: nini ii Den (s inie lagg: ni
nå iipnanfaiian iinngnianna. Dei anin: in: innge iiinån nån viiiiiiiÅ inn

  

iswiiini iiéninÅ i

  

Raza Mimmi.

w iiziiii m en iii s nifniii. iii am duk inniiin iin r ninn
e semi nii i4 pengar mi :in kära niinnnn f :g kan nia g
n (f Ånånnnin uni an så ial- a

 

  

.ngn sk is, inin Sin-iining
anini, inmn iniii iiiin sin:

 

    

  

Din risinz

  
  
  

:niin iinn 3:iniiiinn Hm har iåan uinpai nn aii niin; sin nan iiiihni n-inn nii är

a mi-

n; inn iii: in n :min iniii iiiiiiinn, inn nnnn Jag ingen inn-fis gin-i niiinnin iinn iii-ii

finfin,- (an iii iii mini (ni nu r ii I n ii Dar up bin den grymm ii iaizi han med niin

finiiimniska uni finn innirnnieisei inn- inig nibn ni iinn iii-n: :i sinfisniiiaiin mi. vnii nian ia;
fii- ni; iiiiiiin iiniinm :i

i dei

 

 

 

 
 
 

   

n nian gniiiiiiiisike: ni - men sin m iiraei miinii, msn inn då n-.i in
Pisf ii inn oi in -ninii- min niin mi nu npii

.min i iiniei-iiav :in en week ve , nen izin ned

nu Enn nad :oi-nya inn nns Iinn .nnnef sig winning-sn n :ii i

 

. niinni

 

Nii iiiinnini minä-.ii imnii

Pgitpwrwsligflai sig en gårdvai.

o niin :60k :i ni na-.a
s iuniii ini- ininiii i
ii niin-en

  

.ri-ii iinn in
una unnar aii

  
 
 

n n nrii iiiii.P

   

 

 

i N iiii iiiiiii nian

i mimmi :nn marken dena.
i i-iiiiiirn ii J. i
iiiinii

   
  
 
    
   

  

 

.(i1
n

   

 
   

V i . n i finns 
mi nrusniinai nn Emin an iiinninnn
in: iiii niinini iit-inpiiiiin1 n en. ni .ann ii-.fsiiiigini in nn nn

   

dam-n :in nunnininii menn, iii wii;
niin en niai cii mena .ingång ii et-ae
iiwiiiiii i- iiiiiin niiiii iik.i i

ini han :av niin se w:V

  
 

  

  

.isf i.

.i i
iir niiviiii=ia kan

 

ii i ;
Utii bin-i iaii, anii en iiii .inn .

  

ObsI Lördagen den 2 Dec. kl. 6-

2:ne stora BARN- och FAMILJ-
Förestålln-ngar.

Entré till dessa föreställningar år för barn endast
5 öre. Låt barnen roa sig.
Äldre vanliga priser.

 

l Biljetter till öfriga föreställningar 25 öre för äldre, 10 öre för barn. Förestållningarne pågå oafbrntet så att
inträde kan ske när som hälst. Nästa speldagar 9 och 10 Dec. Stora öfverraskningar.

Gene wii w!in Gusin i; iriicxinii

Information

Title:
Södermalms-Biografen
Printed year:
1911
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain