#0212: Södermalms-Biografen

lll -lll 

(Ordenshuset vid Södermalmstorg)
Föreställningar-
Lördagen den 25 Nov. kl. 6-ll Söndagen den 26 kl. 6-II e. m.
Enliåt följande

VALUTA-PROG RAM:
Nordens skönhet Gäswppfrädande

af de berömda

ragspelsvilluuselna l

Vinterlif i Norden.

Absolut enlslåend: sevärdheL
En bild sum hör intressera alla]Å

En ull-l lull w lll Om lnsl Nm .mm m la nr ll w "se du.
ler-ns slowlagna skanner. anden. som är en l lg mamman kl månar

Hrr K. W. Eklund o. G. Herngren

W Modem repefmif. f

(6 .mg-El

  

HJ

gEmäKäämgågägågääååäåäåäåääååägäå

En moders seger

Dramallsk lilslnildV

- m mer. fm man. om ln
mL-e .lll mm v man f nu R

 

Kallelse till vapen.

fl -lllsloflzn ar vi llllnmgmls som medan-len. Den är luli :r mmmn och raf-
-lllme ams lamm.- aen kzlrlele Men um,- delms nd hmm ml male u=l god;

 
 
 
 

ngn-la- mn
mama-låren.

  
 
 

  
  
  
  

  

 

zrlruska1 fmnas ln larm:an ilarka nog att hämma
Hm! vill lim-ml sin hu=lru en lmmillele-llud. ell

se um m skal-:a Sig lie..
mager bon, grain: lm
lä halm-n l :lll fuvilcn skall draga llnrl,
k l lorkla Vi I

 

.lur sålunda gm du lll
men Fuglme

   

w slam , .ml f . ml,-
mmm en måla ull men. mer
m Skam i m slag-m lll-l l Emm slnllspari
same m älg mkr länge .mn lleslnlzr an riga .lla 1: r
lla 4 F en 31mm ml Iala mmm-f Hmm;

   
   
  
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

  

r
-u ll Rosen om nr pa en wedlw D: landa -
P w ng mmm kam sig

m lm" mn ml: där

 

"452, :Ellåfrlläållzääälåiä

 

,.

ml ngarle De
va.- nlhruen :lf game m

ll". Mmm lm rar
sell mun-r hmmm lm: :ll sml llrl

l.

NWHWEMH
"a f. 

Kn xml skaml- ml lm slls ln gamla l
Han gar alll
ll

 
 
  

  
 
 
 

   
 

f se s
.w m .W vi alumn.. :w lll-m) ramla f,
qmlre och l.le

rrll in: -1 n lll-nl

 

 

 

l
lem: ar manner q-
i n sadlar mm sl.. lm. q

nl Hall: gl-mäl har l l
mm m mn n -D en a llm aren-.wa garden,
v W en lm; rr" mmm mm -arllrllg m ln: mn man Srg
1 r:

m lll-l u

  

Kiiållzälääälläiälåäåäåäläållåä

2153218?

m :
hfl-.rig Emelle
kusln på ars-lm ga
"r" grym

 

De: ulmirkl spelade dra-nal haller :skum-l l omm-mv spänning.

  

li:

   

Elyllllg :lll Ha" b

  

EäägägåääzääägäEååååägägågägåäägäååäwä mmm" upp vill slmlsl och s; r sig själf ml r!
"men mmm-r rmw lm. vm msk; kall nur l- lmnlll-k J; lm m bellman, nur-.arr
um 5:g ezlr bf mer gel-"means mmm lill; -m l kapslar numer Immer-am" mm l ha"
milen lm emil :u lm; .mn

En instullllall äkta man

lärlel mer lllmlnler. .Lehman
4 i  W, ll, :W l ko r fo r fo r t.

i?

mmm

  
  

  

g .annan - I
lll-mur. mm Skamlblld.

 

de" llll :l Pn
M rr =llllllgen
lm ra.- l llllll

 

pe el gm
.e .Jr- ll-wllpr, .

 

  

:Ir OBS! Lördagen den 25 kl. 6--8. 11
2:ne stora Barn- och Familjeförcställningar

med sal-skild: lampligl program " -
Entré till dessa föreställningar år för barn endast 5 öre. Låt barnen roa sig! Aldre vanliga priser.

 

Biljertpriser till öfriga föreställningar 25 öre för äldre, l0 öre för barn. Förestållningarne pågå oalbrutet så att
inträde kan ske när som llälst. Nästa speldagar 2 och 3 Dec. Stora öfverraskningar.

 

Gene WWVWl-nm Guleuf-S vi

Information

Title:
Södermalms-Biografen
Printed year:
1911
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain