#0201: Biorama

1.

BIORAMA

I PROGRAM.
Söndagen den. 22 Jan. kl. 3.10, 4.10

OBS! Den billiga entréen (se nedan).

9. m.

l Kaukasien.

Generalguvernören Colombiakin på inspektionsresa.

På väg på inspektionsresa med sin svit. En böneskrift. Guvernören hedras.
ar vid guvernör-ens besök. .

Atföljd av sin stab  guvernör-en, general Oolombiakin på inspektionsresa. Folket tränger
sig omkring honom och några framracka böneskrifter, vilka han med intresse tar del av. Der-efter
fatta kvinnorna honom i armar och ben och lyfta honom högt upp i luften. Det är deras sätt att
hedra sin styresman. .Man ägnar sig därefter åt de publika nöjena.

Artisten  Komisk.
- Oliver Cromwell.

Elegant kolorerat historiskt drama.

Vi befinna oss i White-Halls Sale. Det påstås, att n"Rundhuvudenair med varje dag bli
"KavaljerernwLK allt övermäktigare i Iantal, och det är hög tid att flykta från London. Drottning
Henriette gör förberedelser att resa till utlandet, medan Karl I skyndar LL.Kavaljerernau till hjälp. i

I Cromwells lager söker hans dotter förmå. sin fader att avsluta kampen mot kungen. Mon
Cromwell är oböjlig och befaller henne att lämna hans läger. Elisabeth åtlyder befallningen och
drager bort. På. sin väg stöter hon på, en krigares lik. Det är en "Kavalier-tf. ldonfå1," en idé.
Hon tar på. sig den dödes uniform och går till konungens huvudkvarter för att bcdja om att bli
intagen i dennes tjänst.

Kungen som tycker om den obekant-.as väsen, tar emot- anbudet och gor den nye krig-aren en
hast. Här-arna träffas vid Naseby, där det kommer till slag, och där Cromwell besegrar "Kaval-
jerernau. För att ge sin kung tid att flykta undan lata "Kavaljererna" nedskjuta sig i massor.
Men ändock svävar han i fara. Då. erbjuder sig den obekante krig-aren att byta kläder med kungen.
Kungen vägrar först, men ger till slut på allas bön efter. Den käcke ukavalierenft drar över sig
den kungliga kappan, sätter Karl Izs hatt på. sitt huvud, fattar iltömmarna på hästen och avvaktar
så fiender-nas ankomst, medan kungen skyndsamt flyktar därifrån. Oromwells trupper tillfångataga
snart den förmente kungen, men Cromwell igenkänner snart sin dotter Elisabeth. Han vacklar mel-
lan faderskärlek och partihat, ett "rundhuvudu lyfter sin dolk, och vill störta sig över henne, men
Cromwell vrider dolken ur hans hand, medan krigar-na undersöka kungens kläder och där finna de
papper, som senare gåvo för-anledning till kungens avrättning.

Kungen tar sin tillflykt till skottarna, som taga emot honom. Men då de senare rakai
(Vlromwells våld, förråda de kungen och utlämna honom till hans fiender. l-lan blir dömd till döden.
Då .krigsrättsförhören laro avslutade, kastar sig en ung page gråtande framför hans fötter. .Kungen
igenkänner i denne den rnodige "kavalieren" från Naseby och omfamnar henne rörd. Den 30 janu-
ari 1649 avrättades Karl I utanför VVhite-Hall.

Anarkistbataljen i London.

Houndsditehdramats slutakt.
Kinematograferingen värkställd från hus intill bataljplatsen.

Glad-j ey ttrin g-

 

 

 

-Den föräldralösa från Messina.

Vacker och fängslande bild.

Den unge lngeniör Falk och hans vackra hustru ha endast ett barn, en liten söt intagande
flicka, Ely. Hon ser frisk och rask ut, men i verklighet  hon mycket svag, och på den sista tiden
mycket stillsam av sig. Hon måste efter en tid intaga sängen och dör ej långt därefter i sin mo-
ders armar. - De unga föräldrarna äro utom sig av sorg. - För var dag som går bara de friska
blommor till den lilla graven och leva dar-hemma blott iminnet av sin bortgdgna älskling. Då. de
en dag båda sitta och betrakta hennes bild, visar sigl deras dotter för dem i en syn. Hon kysser
dem ömt och visar dem, huruledes man från en av de sammanstörtade gatorna i Messina drager
fram en liten flicka. Hennes föräldrar ha krossats under ruinerna, och hon står nu alldeles ensam i
världen. Så försvinner lilla Bly för alltid. Men föräldrarna ha förstått hennes bön, och de lova.
varandra att ej vila förrän de funnit den lilla föräldralösa. Så hastigt det låter  göra, resa de
till Messina, och efter att länge ha sökt förgäves finna de henne i ett barnhem. Hon följer glad
med dem, sedan hon tagit ett hjärtligt avsked av sina barmhärtiga systrar och lokkamraterna. Först
då. hon kommer hem,  Herr och Fru l-lalk för litenne,V vem hon har att tacka. för sin lycka
och att deras dotter själv har satt henne i sitt ställe. Hon kysser rörd Elys bild och lovar gråtande
att göra sitt bästa för att ersätta henne. .

P[Intill-gear som flyttar-e.

Briljant cirkusnummer. Kinematograii i färger av Pathé Fréres.

En björn i trappan.
k Komisk.
Förstklassig Musik.

Biliettprisema till dessa föreställningar äro på alla platser:
För vuxna 25 öre, för barn 10 öre.

 

Halmstad l719ll, P. Kuchlers Aoci-denstr.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain