#0200: Biorama

l ll li Å i A

ww- Köpmansgatan
[Rktiehulaget Svenska BiogrufteaternJ

I alla hänseenden bästa och elegantaste Biografteater.
P R 0 G R A llll
fr. o. rn. den 19 t. o. m. den 22 Jan.

lack Iohnsons överman.

Little Willie som boxare och brottare. Muntrande sportbild.

Willie är uliten till växten men stor till sinnes" och han klarar gladeligen såväl iiboxning
som brottning sin dubbelt större motståndare, vilken slutligen måste erkänna sig besegrad och läm-
na Willie ensam på valplatsen. Publiken jublar. "Fenomenal sportakt".

Dykareskalbaggen och desslarv.

Synnerligen intressanta interiörer från en skalbagges privatliv.

Skalbaggon, en tum lång, ar liksom larven mångdubbelt förstorad.

Dykareskalbaggen lever i kärr och stillastående vatten, där han livnär sig med insekter, grod-
yngel och dylikt. Liksom larven är densamma synnerligen glupsk och anfaller ofta djur som äro
större än han. Filmen visar bl. a. huru. larven, som är beväpnad med fruktansvärt vassa, krökta
käkar, - genomborrade av en i munhålan mynnande kanal, genom vilken offret, utsuges - anfaller
en salamander, som efter en våldsam strid måste ge tappt.

Grodyngeln dödar larven enom att med käkarna genomborra något nervcentrum. I stjärten
har larven öppna andhål, vadan an gärna, då han uppehåller sig under vattnet, sticker stjärten upp
i vattenytan. Skalbaggen dyker snabbt under vattnet för att hämta byte, men går inom kort åter
upp till ytan för att hämta luft.

 

Enastående djurbilder.

Bankirens dotter.

Stort praktfuilt nutidsskådespel.

Framställt av Newyorks mest populära sceniska artister.

Den luxuösa prakt och elegans, som råder i bankiren Bournes hem, har tilldra-
git sig herrar inbrottstjuvars uppmärksamhet. En vacker dag uppgöra tre dylika
gynnare en plan for att komma i besittning avIQett och annat värdeföremål, som sedan
kan förvandlas till penningar. För att verkställa beslutet måste de emellertid först
ha kännedom om husets interiörer. En av dem förkläder sig därför till stadsbud och
bär dit ett paket. Då han återkommer till sina kamrater ha dessa anskaffat en stor
koffert, vari han placeras. För-klädda till stadsbud transportera nu de två andra kof-
ferten till bankirens bostad. Men ännu återstår en hel del att göra innan man kan
skrida till verket. Framför allt måste bankiren bort. Detta låter sig göra på så sätt,
att de sända honom ett telegram om att ögonblickligen i affärsangelägenheter avresa
till Newyork. Då telegrammet anländer har bankiren nyss förärat sin yngsta dotter
ett dyrbart diamanthalsband. Dottern har varit mycket sjuk och är ännu klen, och
presenten har tillkommit huvudsakligen för att uppmuntra henne. Hon känner sig
genast bättre, och betjänten får tillåtelse att gå ut. En stund därefter komma de
atvå stadsbudem med kofferten. Den äldsta dottern mottager den i tanke på att
det är en ny överraskning från fadern. Den sjuka systern ligger 1på en divan i rum-
met intill. Medan systern står framför en spegel och beskådar sig och gåvan varse-
blir hon reflexen av en hand från kofferten, som öppnats en smula på glänt. Mannen
i kofferten hör att hon flyttar sig och draget handen tillbaka. Hon lätsar om ingen-
ting, men skriver några rader på en biljett till sin kusin att en rövare befinner sigi
rummet och ber att hon genast telefonerar efter polis. Detta är lättare sagt än gjort
ty den gode polismannen på vaktkontoret har tagit sig en blunder och låter ej väc-
ka sig av första signalen. Antligen blir det liv i polisen, och han sänder genast-fyra
konstaplar till bankirens hus. Emellertid har mannen i kofferten kommit fram och
står nu och .håller den hjälplösa flickan samtidigt som han öppnar dörren för sina
stallbröder. De äro 1just som bäst i färd med att genomsöka huset, då poliskonstap-
larna inträda och gripa dem på bar gärning. Ungefär samtidigt hemkommer banki-
ren, som snart upptäcker att telegrammetivar falskt. Hela familjen lugnar sig så
småningom och gläder sig åt att anslaget ej slutat värre. -

:If-:- På ön Mateba. :1:

Kongostaten i Central-Afrika.
En synnerligen instruktiv bildserie, åskådliggörande en högt uppdriven
boskapsskötsel bland Afrikas svarta befolkning.

I i Kreaturen lämna Kraalen. - Hjorden drives tillsammans. - lnfångandet av
vilda tnirar. - Den vilda tjuren som skall tämjas föres tillsammans med de tama
kreaturei. -s- Kreatureu badas och tvättas i svavelblad.

Lehman som friviig.
En våldsamt rolig bild.
Förstklassig jvtusilc.
De bästa biderna visas alltid å BIORAMA.

Halmstad 1911 P. Kuehlers Aeoidensu-yukeri

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain