#0197: Biorama

O RÅMÅ

PROGRAM. ,
Söndagen den. 15 Jan. kl. 3.m. 4.10e. m.

OBS! Den billiga entréen (se nedan).

Svenska bilder. Ensommardagky på Nääs.

Nääs slöjdseminarium. Folklelzar, lekar, gymnastik, festliga upptåg m. m.

Särdeles intressant bild från svensk institutionI som tillvunnit sig världsrykte.

Cirka en timmes resa från Göteborg ligger den pittoreskt belägna stationen Floda. Härifrån
gör man en kort ångbåtsresa längs Savelångens sköna stränder och kommer så. upp till det för sin
metodiska undervisning i "sloyd" världsberyktade Nääs slöjdseminarium.

Anlagt år 1872 av Grosshandl. Aug. Abrahamsson har slöjdseminariet icke allenast i de nor-
diska länderna tillvunnit sig stor uppmärksamhet, utan även i utlandet har man livligt intresserat
sig för denna säregna lär-oanstalt i svensk bygd. Sålunda har anstalten till dato varit besökt av
4000 elever varav 1100 utlandingar tillhörande 32 olika nationer.

Med lsin huvudsakliga uppgift att verka för införande av en pedagogisk fattad och metodisk
ordnad undervisning i slöjd har seminariet från och med 1895 förenat aven en annan undervisning
i danser och lekar. Det hade nämligen i Sverige liksom för övrigt i många andra länder visat sig
att ungdomen i hög grad förlorat lusten att leka, och att aven kännedomen om och fardigheten i
olika slag av lekar betankligt avtagit. Orsakerna till detta för varje van av en sund och naturlig
ungdom sorgliga sakförhållande äro flera och man ansåg det som en plikt att jämte slöjdkurserna
aven anordna kurser för lärare och lararinnor i friluftslekens teori och praktik. Dessa lekkurser ha-
va omfattats med stort intresse och icke mindre "an 600 lärare och lararinnor hava hitintills på. Nääs
utbildats till lekledare. r

Våra bil-der äro tagna vid ett tillfälle då. de svenska kursdeltagarne anordnat en fest för de
utländska och visa bl. a. några vackra uppvisningar i svenska folkdanser såsom; Daldansen, Oxdan-
sen och Färadansen m. fl.

En rullskr-idskoförening li Australien.

Rullskridskosporten håller på att göra sitt intåg i Europafoch det torde därför vara av intrese
se att få. betrakta varidsmastarens på rullskridskor verkligt halsbrytande konststycken. De överdå-
diga nummer han utför vacker "angslan till och med hos de djärvaste; honom tyckes de förefalla
som de mest alldagliga saker.

Putte som sötare. Humor-ask.

Konstfilm. Konstfilm.

Den slsTA-vlsAN.

Vemodsfullt, gripande drama.
Spelat av följande framstående sceniska artister i Paris.

 

l-lerr Henri Duval ............................... .. vid Chatelet-teatern.
,, Leon Oosset ............ .. .. ,, Theater de lllkl-.henéet
,, Draquin ..................................... .. ,, Rejane-teatern.

Frkn J eanne-Marie Laurent ................ .. ,, Vaudeville teatern.
,, Reine Deschamps ...................... .. ,, Anbigu-teatern.

1. l Mnsikkonservatoriet. 2. Spirande kärlek. 3. uIngen konstnär i familjen". 4. De als-
kande fly. 5. Nöden som gast. 6. Lyckan ler åter. 7. I sirenens garn. 8. Brustna band. 9.
Mellan kärlek och plikt. 10. Den sista visan.

En parisiska i Venedig.
Kinematografi i färger av Pathé Freres.

På morgonen för en gondol henne genom de gamla dogernas stadsdel som överallt bar spå.-
ren av en förgången kulturs monumentala storhet.

Duvorna på. St. Marcustorget bilda en Vacker tavla och på eftermiddagen få vi isällskap med
var parisiska avlägga en visit på. Venedigs ryktbara spets- och glasfabriker för att där få inblick i
arbetarnas göromål och krävande sysselsättning.

När tiden för tedrickning  inne återvända vi så till de modernare kvarteren, och snart fåJ
vi se det mångbesjungna Venedig i festljus och musik stråla oss till mötes ur skymning och mörker.

Han som åt för mycket oxkött.
skämt.

Förstklassig Musik.

Biliettpriserna till dessa föreställningar äro på alla platser:
För vuxna 25 öre, för barn 10 öre.

 

Halmstad l9ll, P. Kuchlars Accidenstr.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain