#0196: Biorama

llllllii

FE Köpmansgatan - ,
[Hktiehoiaget Svenska "Bingrafteaiérnl
i alla hänseendqn bästa och elegantastq Biograftqatei.

Förevisningor ev levande bilder

alla dagar kl. 6.10, 7.10, 8.10, 9.10, e. m. "
Söndagar jämväl kl. 3,10, 4,10 e. m, efter särskilt utvalt program och billigare entrepriser.

PROGRAM
fr. o. rn. den 12 t. o. m. den 15 Jan.

i. Malmbrytning å Kirunavaara.

Våra asiumzrande millionem. . -l

Kirunavaara är som bekant ett stort järnmalmberg i Jukkasjärvi socken i Lappland. Bergets topp,
HStatsrådet", höjer sig 248 meter över den närbelägna sjön Loussajärvis yta och 749 meter över havet. Detta
berg söker i malmrikedom sin like i världen; malmtillgången har beräknats till 500 mill. ton, varav omkring 200
mill.4 ton över Loussajärvis yta. v

Malmbrytninven bedrives i öppna dagbrott på modernaste sätt med arbetsbesparande maskiner och red-
skap, och den lönande exporten av Kirunamalm tillför Sverige årligen betydande kapital. 1900-09 brötosi
Kiruna inalles 9,8 mill. ton järnmalm, som exporterades till Tyskland, England och Amerika.

Filmen er åskådaren tillfälle att följa malmen från det den spränges och brytes ur berget, tills den
i Narviks hamn med dess storartade lastanordningar lastas in i ångaren, som skall föra den vidare ut i världs- " "
marknaden. Intressanta bilder från arbetsfält. - I

2. HANS dels G53 TÅ 

Borta är bra, men hemma är häst.

Lille Hans och lilla Greta sitta surmulna hemma. Ingenting är dem till lags och däras föräldrar ruska
missmodigt på sina huvuden. Hans har fått för sig att han måste ut i stora vida världen och se allt det under-
bara som finnes där och han övertalar sin lilla syster att tillsammans med honom fly från hemmet. De sätta
sin plan i värkställighet och smyga sig sakta ut nr hemmet och ut på landsvägen. Efter en tids vandring, vilken
för däras små fötter betecknar "långt ut i världen", komma de till en lantgård, där de knacka på och begära
arbete. Detta beviljas dem av den humoristiske bonden, som har hjärtligt roligt vid åsynen av de små barnens
förenade ansträngningar att sköta oxar och plog.P De små reda sig dock förträfligt och visa sig även kunna så-
väl så som tröska.

Men i hemmet har man naturligtvis saknat ryinlingarne och polisen. sättes i rörelse för att återfinna
dem. Det är ingen vidare svårighet att följa däras spår och de två gendarmerna få även de ett gott skratt åt de båda
barnens ansvarsfulla arbete. De "häktasf6 vederbörligen och återföras till hemmet, som de nog hela tiden saknat.
Men pengar ha de förtjänat och det äro de stolta över. En vacker och rörande bild.

 

 

 

 

Amerikansk konstfilrn.

Å. B. Å. B.
Du skall icke dräpa eller En mans ed.

3 Historiskt drama från tiden strax före den franska revolutionens utbrott.
o 

ännande handling: torslagen iscensätining. Överlägsei; spel.

Före franska revolutionen utövade adeln en despotisk makt över bönderna, vilka blevo underkastade
ett föraktligt slaveri. De icke blott ledo pekuniära förtryck, utan adeln inkl-äktade även i där-as anspråkslösa
hem och besudlade dem med sina nobla lastbarheter.

Henry, en parfymör, får besök av sin godsägare i och för några parfymer. Under detta besök blir adels-
mannen betagen i Henrys hustru. Hennes skönhet bedårar honom så, att han under hennes mans frånvaro be-
gagnarI sig av sina antagna rättigheter, och inbjuder eller rättare sagt befaller henne att förestä en fest hos
honom. Här ger han henne fina kläder och lovar att göra en fin dam av henne, så att när hennes man, som
fått reda på hennes vistelseort, tränger in i slottet, vill hon eI kännas Vid honom. - Den tillintetgjorde par-
fymören är först betänkt att återvända till palatset och till hämr mörda både sin hustru och adelsmannen, men
den gamle prästen häjdar honom, visande honom på krucifixet, symbolen för-Kristi barmhärtighet, och får honom
att svärja att aldrig döda dem, sägande honom, att hämnden tillkommer Gud, den högste domaren.

En. tid senare gör bönderna uppror med parfymören i spetsen. Revolutionärerna intränga i adelsman-
nens palats, vars innevånare fly under panik. Adelsmannen själv och parfymörens hustru fly till hennes förra
hem, som hon tror vara. öde. Men dä inträder parfymören, och nu ser han ett tillfälle till hämnd, Han skall
just störta sig över dem, då den gamle prästen kommer fram och visar honom på krucifixet, sålunda påminnan-
de honom om hans ed. Då. vinkar parfymören hopen, som icke sett adelsmannen, tillbaka med förklaringen: LLDet-
ta är min hustru" och hopen avlägsnar sig, varpå han för de båda till ett annat rum, därde iklädas bondedräkter.
På så sätt kunna de lämna huset och undkomma de vilda revolutionärerna.

En sådan bitter lärdom parfymörens hustru fått. Hennes lystenhet har endastbringat henne skam, fasa,
fattigdom och isolering. i  . 1

4.  Bilder från en världshistorisk stad.

Moskwa är vad storleken beträffar den tolfte i ordningen av världens städer och var som bekant for-
dom huvudstad i ryska riket, käjsarnas kröningsstad och före Petersburgs anläggning (17033) deras enda residens-
stad. Folkmängdssiffran uppskattas f. n. till 1,350,000, under-stigande Petersburgs med ett par hundra tusental.

Våra bilder föra oss omkring i stadens olika delar, varvid vi få tillfälle göra bekantskap med de mest
sevärda platserna. Särskilt stadsdelen Kremlj är av stort intresse, där templens lökformiga kupoler tilldraga
sig uppmärksamheten på långt håll. -

Moskwa har drabbats av ett flertal allmänna olyckor, särskilt omfattande eldsvådor. Den sista större
olyckan daterar sig till 1812, då fransmännen under en tid bosatte Kremlj och därunder stack staden i brand. i

Millionstaden i hjärtat av Ryssland.

5. Robinets nyår.

När björnarne uppvakta 1 januari.

En glad skämtbild huru den stackars Robinet ansättes av sina fodringsägare den 1 januari och huru
han till sist lyckas skrämma björnarne på flykten genom att låna ett lejon.

Muntert.

 

 

 

 

Förstklassig Musik.
De bästa biderna visas alltid å BIORAMA.

Halmstad 1911 P. Kimhlcrs Aeeidenstryekei-i

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain