#0195: Biorama

i n i I i Q

PROGRAM
r . fr. x0. mrden 9 t. o. rn. den 11 Jan.

Express i dag från Paris. Senaste serie.

1, KINEIVIATOGRÅFISK VECKOREVY

visar levande bilder till dagshänclelserna världenlrunt.
Kinematografiska Veckorevyn vet allt! ser allt! 1

Las varldsnyheterna i edertidnlng! Se dem pa Biorama

PARIS: Rysslands nye ambassadör Iwolsky begiver sig till Elyséepalatset för att överlämna sina kreditivbrev.

LONDON: Engelska. liberaler-nas ledare Asqvuith arbetar för sin popularitet. Har invigt en ny kyrka.

BARCELONA: Cataloniens huvudstad för-skönas. Missprydande byggnader bortsprängas.

FINSKA VIKEN: Angaren "Mourrnarentzlt6 undergång.

PETERSBURG: En del av ryska flottan infrusen utanför Kronstadtfinen lyckas genom ingripande av Världens starkaste is-
brytare "Jermae" taga siO" in till Petersburg. "

LIVERPOOL: Internationell låoekey Match. Fransmän och skottar i tävlan, de senare vinna.

LONDON: Internationella fredskongressen. Frankrikes, Tysklands, Förenta Stater-nas och Belgiens representanter presenteras.

SzT JULIEN: Mont Saléve glider ned i dalen, ästadkommande fruktansvärd förödelse. W 4

BIO DE J ANEIRO: Besättningen. på två pansarfartyg ha gjort uppror och bombardera staden. Befolkningen. begiver sig
till de hotade punkterna, där de nyfiket taga del av regeringens förberedelse till försvaret.

s Pathes Veckojournal VET allt, bSER allt.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
   
  
  
 

  
  
 

Storslagerz konstilm!

Dramatisk legend efter
Non plus ultra!

Goethes mästerrärk
bearbetad och iscensatt av

Hrr Georges Facot
och Andréoine.

Kineinatograii i larger.
Briljant iscensattning.
Mycket spännande.

 

 

 

Få snillevärk ha vill i så hög grad trängt ner till det egentliga folket i alla länder, som Gothes
Faust, fllysklands mäktigaste diktvärk och ett av viirldslitteraturens främsta produkter.

"Doktor Faust" var en ryktbar tysk svartkonstnär under läOO-talets förra del, vars äventyr och un-
der-kurer snart av ryktet och folkfantasien togs om hand.

Kort tid efter F:s död spredo sig märkliga berättelser om, huru han blev hämtad av djävulen, med l
vilken han ingått förbund. Sagan härom utbildade sig raskt, och redan 1587 utkom den första folkboken om
honom: uIrlistorie von dzr Johann Fansten", genom vilken han framstod som den typisko svar-tkonstnären, den
lärde trollkarlen. 1

Redan 1589 behandlades Faustsagan i dramatisk form av den berömde engelske författaren Mai-lowe.
(w h Många författare ha. använt Faustmotivet, men ingen har lyckats framställa detta så mästerligt som
1.roet e.

Faust är hos Goethe representanten för hela mänskligheten, och dramat har vuxit till långt mer än
en indevids historia, till en världsbild. q

Det är Goethes framställning av Faust som här - med någon av omständigheterna påkallad änd-
ring här och där - ligger till grund för framställningen.

 

 

 

 

Se särskilda täxtblad.

 

 

 

3.I I Två rasande boxare-

, SäI-deles amerikanskt stycke,

.framställande två -gentlemern som ideligen beboxa varann på, gator och restauranter, på broar och -- tvättflottar, till lands
och vatten, till ohäjdad glädje hos åskådarne.

Ett dräpligt skamtstyckeA

Förstklassig Musik. - I
De bästa bilderna visas alltid :å BIORAMA.

 Heinrist 1911"P. Kuehlers Aeeidenswyekeri

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain