#0194: Biorama

fleRAMA;v
- 4PROGRAM. 1- Y -
ÅSöndagen den. 8 Jan.y kl. 3.m. 4406. "m.

085.! Den billiga entréenlse nedan). 1

. h

1, DenV stora lufseglmgsvec-kan i Rhelms.,
vari världens förnämsta luftseglingskonstruktörer såsom Orville Wrigt, Far-
man, Latham, Blériot, (den sistnämda flög som bekant över engelska kanalen)

m. fl. deltogo. ,

Den internationella flygtävlingen i Rheims har väckt det största nppseende över hela världen
och de rekord som satts hava, icke minst i betraktande av de ogynn-samma vind; och vaderleksför-
hållandena, över-träffat de -högsta förväntningar.l Aven om flygproblemet annu ej nått sin slutliga
lösning, är det tydligt, att flygmaskinenlälr framtidens fortskaffningsmedel. Rheimsveckans första
pris, 150.000 francs, för längsta distansen, erövrades av engelsmannen Henry Faiman. som flög 1190
km. på 3 tim, G min. 1Andra. priset, vanns av Latham, vilken; som bekant, före Blériot Sökte flyga
över engelska kanalen, men misslyckades. Priset i hastighetsflygning på längre distans, Gordon Ben-
nets internationella pokal, tillföll amerikan-aren Glenn H. Ourtiss, som tillryggalade 20 km. - den
föreskrivna sträckan - på lö min, "lö sek. l hastighetstavlan på, kort distans segrade fransmannen
Blériot. Det 10 km. långa tavlingsområdet med sina väldiga, av tusentals åskådare fyllda läktare
företedde en lika ovanlig som imponerande anblick. Uppe i luften kretsade flyginaskinerna, som l
sökte hinna .förbi varandra, flyga över eller under varandra, .och åskådarna uppe på läktarna kunde
iakttaga det spännande skådespelet lika bi-avsom vid en kapplöpniog. Kolossala summor hade ned-
lagts på. banan, läktarnaoc-h andra arrangemanger, och de penningepris som ntdelades uppfringo till
en summa av 200,000 francs. Men utgifterna torde mer än val betackas av intradesavgifterna, ty
redanoförsta dagen hade, utom Rheimsbor, 80,000 personer inlnnnit  på tavlingsområdet.

2. j , .I Meraluft. Kiomisk- q i I

Def anonyma ärevef. anime m 1armé:k

3 1 Två ungdomsvänner hava icke sett varandra på många år. På en inbjudning
i" besöker den ene, en modig officer, sin gamle skolkamrat. Denne, en fabriksägare,
har en bildskön fru. De vanliga konventionella halsningarna äro avslutade, och
allt ärrgott och väl. Den mycket överarbetade husbonden måste tilldela sin skrivare
en tillrättavisning för felaktigt arbete, och denne hämnas nu påsinwchef geriom att 
skriva ett anonymt brev, vari han beskyllerV sinyhusbondes fru för-vatt bedragarsin
man. Husbonden sätter tro till brevet och följer svartsjuk sin fru och -officeren På
en oskyldig promenad, som den unga frun företagit med vännen, träffar maken dem
arm i arm. Stor skandal och följden därav blir en kallelse till duell. Den unge
1 officerens överste försöker ordna saken ki godo och besöker husbonden. lldennes"
privatkontor får översten plötsligt genom ljussläckaren syn på avtrycket av det ano-
nyma brevet. Förklaringen är snart gjord, och den Iäkta mannen och vännen åter
försenade. Den karatärslöse skrivaren blir avskedad. i

s O v n , Q l i .
F aj anskonstnarens triumf s
Bernhard Palissy i sitt laboratorim-n. Artistisk koloreradjälm. Kulturhistorisk bild av start värde
Bernard Paliss , den kände franskeI natnrforskaren och porslinskonstnaren, hade i staden Sain-
tes fått se ett kar av italienskt ellertspanskt fajans, vars fina glasyr uppväckte hans beundran. -
Han qbeslöt att utforska denna glasyrs hemlighet, men detfena försöket efter det andra misslyckades.
Vi finna honom i hans laboratorium uttröttad ochmodfalld; hågrarnarvaijande vänner försöka förga-
ves fntala honom mod. Bliven ensam faller 1han i sömn.1 I drömmen visa sig härliga syner för
konstnären: hans lysande "framtidsdrö-mmar .ta la gestalty i briljanta keramiska alster, med levande
bilder. Och) nar han vaknade, hade han nått m let för sin 16-åriga strävan. s i
Palissyfajanserna tillhöra den europeiska keramikens egendomligaste och mest fullandade" arbeten.

Komedi av MAX LINDER.

s

En jungfru. för herrn, en betjänt för frun

-, Betjänten . . . . . HerrMax Linder.
i 71Herrn i. , .. .. . . Herr Vanden-ne. - l
Jungfrun 1. . i, . 2 i Fröken Villars. i 1 1
Frun . . . i . . . . Fröken Blom-ent. q i" i,

Hei-rn är svag för jungfrun och frun föl-betjänten. Och de två draga fördel av situationen för
att låta Sitt- herrskap utfärdad? arbete, under-.Flat deejällve  .ml-lille: , 994113.th i "1. Lim-"VÄN .,
da dithän att de presentera sig hos några av sitt herrskaps 1vännen;"flios ivilka dels lliåi .tingen-V våld
sam skandal, under det tagna namnet baron och bar-onessan Copurshick, härstammande från Mont-
martre, den uråldriga familjen. Herrn och frun få till slut sina ögon öppnade för missförhållandena
och jaga bort de. två bedragarna samt försona sig med varandra. 4

    

  

- Biljettpriserna 11tilldesswzl föreställningar äro P .pål alla platser:
i För vuxna 25 öre, för barn 10 öre. " i

 

h Halmstad l9ll, PÅ Kuchlers Accidenstr.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain