#0179: Biorama

ll l ll  " A

--== Köpmansgatan f--"

 

 

[mitielmlugct Svenska Biografieatern.)

i alla hänseenden bästa och elegantaste Biograftcaiér.

För att giva vår publik största möjliga valuta komma
vi från och med i dagl den 6 apr. öka våra förevisningars
längd till lll2 timme ochflvidtaga samtidigt den anordningen
att förevisningarne, som börja kl. 6 e.im. komma att pågå
i oavbruten följd till kl. 10,30 e. m.

PROGRAM
fr. o. rn. den .6 t. 0. m. den 9 April.

1. DössELDoRr.

I preussiska Rhenprovinsen vid den lilla floden Diissels utflöde i Rhen ligger Diisseldorf, en
stad på ett par hundra tusen innevånare och med anor som privilegier-ad stad anda från 1200-talet.
En lång tid var den hartigarnes av Berg residensstad. Mest bekant har emellertid Diisseldorf blivit
som ett hem för de sköna konsterna, och därvarande målarakademi (grundad 1767 av kurfursten Karl
Teodor, och från början omfattande även annan bildande konst) har givit starka impulser aven åt en
stor del svenska målare. .

I stadens byggnadsstil och anordning märkes en väsentlig skillnad i den trånga. och oregel-
bundna "gamla staden? (på norra Diisselstranden) och "nya sta enu med dess breda gator och till
promenader omdanade fästningsvallar. Bland byggnader äro särskilt att nämna det gamla slottet,
posthuset, rådhuset, den götiska Stt Lambertkyrkan, Szt Andreaskyrkzm, konstförening-ens hus (LiM-al-
kastena) och målar-akademiens hus. .

2. Det: föbfelade boiemedlet.

Herr Meyer erbjuder ett utomordentligt medel att återvinna den förlorade ungdomskraften.
Elan finner köpare i mängd därtill., OcksåI en gammal gumma lägger sig till med den undergörande
drycken, Hon hinner knappast föra den till sina lappar, förrän den ungdomliga kraften sjuder inom
henne. Hittills har hon förtjänat sitt bröd med att mödosamt knoga sig fram med en skottkåirra.
Nu blir det fart på kärran, som aldrig sett sin like. Allt, som kommer i vägen för kärran, ryckas
med. .Varje sammanstötning bildar en liten epistel för sig själv, däri de minsta biomstiindigheter
spela sin roll. Verklig komik och sund humor försätta åskådarne i den muntraste sinnesstammning.

 

Dramatiskt skådespel. ---

3, De onda ögonen.,

Stort gripande drama.

Denna dramatiska bild visar oss en stackars kvinna, som blivit förtrollad av ett par passione-
rade mansögon. Mannen är en hållningslös person, en odåga, som ofta använder sin ridpiska pa
sin stackars hustru. q A

Denna har mer än en gång velat fl från honom, men kan icke frigöra sig från makten av
hans ögon, som göra henne fullkomligt vil elös. Antligen finner hon dock tillfälle till att fly och.
får anställning som guvernant i ett hus. Ion känner sig lycklig och nöjd med sin elev, en liten
flicka, som hon håller mycket av. En dag upptäcker likväl hennes man var hon finnes, och oaktat
hon und-flyr honom blir han dock i tillfälle att åter göra sitt inflytande gällande. Han fordrar att
hon kl. 12 på natten xskall öppna husets dörr för honom på1 det att han skall kunna göra inbrott.
Den ödesdigra stunden kommer, och hon spjarnar emot av all kraft. Då. ser hon åter sin mans de-
moniska blick och tvingad av denna skyndar hon sig till dörren, dar redan mannen och en av hans
stallbröder pockande fordra att bli inslappta; Den stackars kvinnan hotas till livet om hon ropar

å hjälp. Trots hotelsen utstöter likväl guvernanten ett ångestskri; som tillkallar hennes elev. Den
lilla flickans skrik, då. brottslingarna störta sig över henne vacker husets invånare, som hastigt skyn-
da till och avvapna mannen. Alla i huset tro att guvernanten velat förhindra inbrottet.

För-brytarna straffas efter förtjänst, och den stackars gnvernanten finner äntligen fred för sin
damen i omsorgen för sin lilla elev.

4. På   Korfu.

q Charmanta natur- och folklivsbilder.
l. Den grekiska kungafamiljen på Korfu. 2. Påsken firas.

vänd!

Information

Title:
Biorama
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain