#0142: Utställnings Biografen

å nöj esplatsen)

Entré: il:sta plats-(stolar 50 öre, 2:dravplats
(bänkar) 35 öre, Barn under 12 år 25 och
15 öre.v

PROGRAM fr. o. m. Torsdagen den 27 tills vidare.r

..-

1jallåyorskfiske ombord på en
.I  i Trawlare.

u- .

Little Morits frackkestym.

Mycket komiskt.

eller

f Hunden somI räddare.

Djupt gripande drama.

Linetto, en liten fader och model-lös flicka, har blifvit upptagen i en supig och
oordentlig familj, som tvingar henne att sälja blommor på gatorna. Om hon vid
hemkomsten på aftonen ej lyckats, bliva av med alla sina blommor, får hon av de
omanskliga föräldrarna uppbära de grymmaste förebråelser.

En dag ntfrågas Linetto om sina förhållande av en välklädd liten flicka, som,
då. hon erfar, att den lilla blomsterförsäljerskan ej äger en enda leksak, skänker hen-
" ne sin egen docka. Förtjust över denna oväntade gåva tröttnar Linetto ej att be-
skåda sin vackra docka, som hon slutligen gömmer i hunden Tobys koja, på det att
de elaka fosterföräldrarna ej må fatt i densamma. Men dessa, som till på köpet
hava råkat taga sig för mycket till bästa, upptäcka dockan, vilken de äro nog ela-
ka att slå i sönder.

Ur stånd att bara denna motgång, lockar Linetto på hunden Toby, varpå hon
lämnar sina plågoandars hus. Sedan hon länge irrat omkring på gatorna halvdöd
av trötthet och svalt, kastar hon sig slutligen ner på den kalla marken, samt förlo-
rar medvetandet. Toby blir emellertid angslig och uppsöker den lilla flickan från
vilkens sida Linetto och han redan rönt bevis på deltagande. Tack vare sin uttrycks-
fulla mimik lockas han också förmå den lilla Sickan att jämte sin moder följa ho-
nom tillbaka till den plats, dar den stackars Linetto ligger avsvimm-ad. Den kärleks-
fulla omvårdnad, som nu kommer Linetto till del från hennes fostermoders sida,
skänker henne snart hälsan åter och kommer henne att glömma den ovanliga be-
handling för vilken hon varit utsatt.

Alla, unga som, gamla, böra se detta rörande drama.

4 Den gamle krinnotjusarens Odyssé.

Amerikanskt skoj om kärlek och äktenskap, trohet och rackartyg, pillertrillare
,00h agifts-flaskor.

Ofamtligt skrattretande.

MUSIK af Violonisten Herr Bertholdy Leonforte med
benäget biträde af den så välkända och uppburna
Harponisten Fru B. Brandt.

Ändring av programmet förbehålles.

Information

Title:
Utställnings Biografen
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain