#0125: Stora Biografteatern

Måndagen den 12,

4

Storgatan 40. (Samma

fr. o. m.

hus som LlllDSTRÖMS välkända lllanniakturmagasin).

PRO-ämm

O

em?

Å t. o. m.
Onsdagen den 14 Febr.

Gejrangerfjorden.

Vacker natur-bild.

i Amerikansk konstfilm

När stormen tjuter.

Spännande drama från det ensliga fyrtornet.

b I AMERIKANSKT LUSTSPEL.

Giftermålskandidaten.

Framställt av Vitagraphs berömda skådespelare.

Polydare. en inbiten gammal unglrarl, närmar sig 0-
talet och beslutar taga sig en hustru. För den skull gar han
en dag och friar till en ung flicka bland sina bekanta. Po-
lydare "ar mycket enträgen men får det oaktat en korg, ty
föremålet för hans ömma låga har en annan beundrare, en
ung man. som ser betydligt bättre ut och är mycketltrevli-
gare än Polydare. Utan att lata sig nedslå av denna första
motgång telefoner-ar Polydare omedelbart till en annan ung
flicka, förklarar henne sin kärlek och sitt orubbliga beslut
att taga henne till maka. Hår har han bättre tul: den unga
flickan låter sig icke saga detta två gånger, ty Polydare är
smått förmögen. Hon svarar honom, att han är välkommen
med förlovningsringcn. Polydare går att besöka sin tillkom-
mande, men har vid framkomsten i ren distration glömt för-

Amerikansk J ättefilm.

nande situationer rika skådespel. Ett mästerstycke I

21.
22.

Soldaternas bal före avresan.
Sista dansen.

Folkets jubel.

Trummorna höras

Trnpperna nalkas.

Avskedet.

Leve Nordstaterna.

På vitg till krigskådeplatsen.
Skärmytslingar.

Bataljen.

Krigets faser.

Angest och rädsla.

Bort! Bort!

Jag är rädd, jag avskyr kriget.
Rädda"mig.

Tänk på ditt foster-land..

Göm mig.

Ha! Du är feg l

Lämna detta hus, jag avskyr dig.
Striden fortfar.

Hur mången tapper soldat har icke eg-
gats- till hjältedåd vid tank en på sin hjärtans kär.
Vår bild visar oss huru en feg och harhjärtad ung
man genom sin alskades gäckeri föivandlas till en
hjälte. Striden utkämpas utanför den unga Hickans
hem, och vi se, huru var hjälte fullkomligt utom sig
av förskräckelse och darrande av fruktan kommer

23.
24.

26.

27.

28.
29.
30.
31.
89.
33.
Bal.

85.
86.

Två frivilliga.

Förföljda.
En hjälte.
General:

 

att

Kanondundret.

Han uppnår sitt kompani utan

att man märkt hans frånvaro.
Striden rasar med fördubblad kraft
Ett hjältcmodit försvar.

Generalen såras av en granat.
Kanonerna tystna.

Den 1särade generalen leder striden
från sitt sjukläger.

Ammunitionen slut.

Sensationsskadesp el.

På väg till B-kåren.

En kurir från A-kåren.
Hälsa din general att ammunition
kan han få, men inga soldater.
Fyra vagnar ammuniation på väg.
Fienden anlägger eld på vägarna
för att spränga vagnarna i luften.

lovningsringen. Allt ordnar sig emellertid: han blir förlovad,
och snart skall bröllopet firas. På själva bröllopsdagen spe-
lar honom emellertid hans tankspriddhet ännu ett spratt.
Han har glömt bort tiden .för vigseln. och den" arma bruden
avaktar med ängslan och oro hans ankomst. Äntligen infin-
ner han sig, andfådd och upprörd. Hatten har han glömt
hemma, men vigseln kan ju försigå, och det är ju huvudsa-
ken. De båda nygifta stå i begrepp att företaga sin bröllops-
resa; tankspridd som vanligt har Polydare glömt biljetterna
och märker icke detta, förrän tåget är färdigt att avgå. Det
sista ni ser av honom är att han hoppar upp på det i gång
varande tåget, lämnande sin brud i hopplös förtvivlan kvar
på järnvägsstationen.

A.-B. mästerpjäs.

Den avgörande drabbningen.

Trupper av alla vapenslag deltaga och en gripande och tilltalande kärleksaffär är inlagd i detta på spän-

!

ordets fullaste bemärkelse. -

Vi måste fram.

De dö som hjältar

Fram över eldarna.

Förlorade.

Endast en vagn kvar.

Ett sista försök.

Elden bränner hästarnas fötter.
Dödsfarten.

En kanonkuln får huset, vari den
särade generalen befinner sig att
störta samman.
Ammunitionstransporten anländer
till lägret.

Stormningen.

Kanonernas musik har åter börjat.
Anfallet tillbakaslaget.

Framåt för friheten.

Den avgörande drabbningm.
Segern.

Hjältens belöning.

37.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

46.

47.
48.
49.
50.
51.
52.
55.
inrusa-nde för att dölja sig. Hans tappra fästmö
hanskrattar åt hans feghet och uppmanar honom
att åter begiva Sig ut i striden. Flickans mod gör
ett djupt intryk på. den unge krigaren. att denne a-
ter uppsöker slagfältet och lyckas återkomma till sitt
regemente utan att någon märkt hans frånvaro.
Välkomna och se fortsättningen.

Information

Title:
Stora Biografteatern
Printed year:
1912
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain