#0115: Stora Biografteatern

wanna

.mamalasx nl.) Å.

min.

   

IL..

AL

A 011-15)-

m4?

(L.

A

i" YJINÄAA-

m

ÅR.

1

avg, Nunnan

4

I gäfåélåzassiå musik. Nyt

 

 

 

n.,

e" FÖRESTALLNINGAR

oavbrutet från kl. 6,10 e. m.

Sista föreställningen börjar

kl. 9 e. m. Sön & helgdagar

2 billighetsföreställningar
kl. 3 o. 4 e.m.

-Oun-l-o-o-m-o-.u I

-loowO-loI-nonuc-o-O

 

 

 ägg,  åk, 

PROGRAM

fr. o. m. Fredagen den 17 t. o. m. Söndagen den 19

O

 

 

...-.....-.-.q-n-...g-e-...e-I..-s..g.-.........-.
s

35 öre, 3zdje plats 25 öre.
Barn under 12 är 35, 25 o. 15 ö.

n N fr n in; 
lzsta plats 50 öre, 2zdra plats i

Billighetsföreställningarna 
25 och 10 öre på alla platser. f

o n o o-o-s q... .
4. nuxiy. ..

 

Mars.

 

 

 

 

IHIIIIHH

Ännu 3 dagar uppträda de omtyckta

steppdansarna Herrarne BARRY med nya nummer.
Absolut sista gång de uppträda här.

= Måndag kommer nya artister. =

HH

--...

-....-...-
-.--

-jj
...-
-..-.-
..-...............

Från Östersund till Storlien.

Hänförande järnvägsresa.

Första akten av detta skådespel, vars ämne än hämtat
från en berömd läkares liv, s elas på ett sjukhus i opera-
tionsrummet. Vi ser professor eine omgiven av sina elever
under utförande av en stor operation. Här, där ett människo-
liv beror av hans hands säkerhet, känner han icke till nä-
gon nervositet. Hans ansikte är som mejslat isten, han för
kniven med lugn och skicklighet.

Men hemma är hans lugn borta. Han har som gam-
mal man, gift sig med en ung, vacker kvinna, och han har
lärt sig förstå, att han för henne icke är vmer än den beröm-
de läkaren. Annu mer får han ögonen upp för detta, då. han

 

svansen.L

Från en berömd läkares liv.

Berliner konsifilm.

i sitt hem inför en av sina underläkare, en man som från
första ögonblicket lägger ann ä hans hustru. .

En dag överraskar han em tillsamman. Han rycker
upp sin revolver för att skjuta under-läkaren och denne mäs-
te By genom fönstret, och upptages ett ögonblick efteråt
nästan sönderkrossad. Tjänarna måste bära honom in i hu-
set, och professorn själv måste taga honom under behandling.

Han den bedragne mannen stär här framför bedraga-
ren, hållande i sin hand hans liv, hämnare och läkare i en
person. Välkomna och se fortsättningen.

nan nunnan få),

Dansk konstfilm.

 

Huvudrollen utföres av fru Oda. Nielsen.

Den unge bildhuggare Klens är en värklig konstnär i
sitt fack, många vackra arbeten har han utfört, och han har
vunnit stor ryktbarhet vida omkring. Aven konungen skat-
tar denne sin undersåte högt för hans konst och smile.

Men den vars gunst han satte mest värde pä, riddare
Kärbits, ville alls icke hava något med honom att göra, och
det var illa för unge Klens ty han andas och lever för, tän-
ker och drömmer blott om denne mans dotter Martha. Vad
hjälper det att hon också älskar honom, och att hon vid de-
ras hemliga möten lovar honom att ingen makt 1 världen
skall kunna skilja henne från honom. Riddaren ändock den
starkaste, och då han uppdagar de hava hemliga möten, bh-
ver han rasande och sänder henne 1 kloster, hellre vill han
se henne där, än tillåta att hans enda barn gifter sig under
sitt stånd.

Stackars Martha bliver alltså. nunna, varken böner el-
ler tårar kan rädda henne därifrån. För Klens är det som
om solen hade försvunnit, hans konst som förut näst efter

Kinn nn n nn en

Q

Halmstad 1911 Carl G. Segerlinds

Martha var det käraste han hade försummade han. Dagar-
na igenom u pehöll han sig utanför klostret, han mäste se
och tals. me henne. Han var djupt olycklig, men ack om
han hade visst hur Martha mäste lida.

Klostrets biktfader, broder Knut har blivit förälskad
i den unga. flickan och förföljer henne bittida och sent. En
dag då, de äro ensamma i cellen, kastar han sig över den
värnlösa flickan, som förgäves skriker och ropar på hjälp.
Dä hennes svaga krafter ej räcker, tager hon det tunga kru-
ciiixset och. kastar det efter den lystne patern som skum-
mande av raseri drager sig tillbaka. Gräslig och omänsklig
är hans hämnd.

Antligen har det nämligen l ckats Klens att träffa sin
älskade, och då broder Knut upp agar detta. och ser att hon
villigt giver en annan den kyss hon nekade honom, anklagar
han henne. Hon blir dömd till ett hemskt straff, att levan-
de inmuras. Hur det vidare går får var och en se som be-
söker STORAN under dessa dagar.

Klo n-Hinn vill nn sin en nnn.

Mycket komisk.

t program varje Måndag och Fredag.

Tryckeri.

 

 

A

AA

Yi" .

le

Information

Title:
Stora Biografteatern
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain