#0113: Stora Biografteatern

k

 

vv

.v

MNÄMM-l-m

 

.;o-o..o-.-o-o-nae-I

Gäsluppträdande av herr Eklund med sill levande Panpptikon.

1

5

"i FönEstrÄLLNINGAR

Stora Biografteaiern

i Storgatan 40. (Huset intill Spritbolaget.)

 

oavbrutet från kl. 6,10 e. m.
Sista föreställningen börjar
kl. 9 e. m. Sön & helgdagar
2 billighetsföreställningar
kl. 3 o. 4 enn.

...nn-...agnq-o-o-c I

 

 Was ai Lä glas p 

PROGRAM

E N T R E:
lzsta plats 50 öre, 2zdra plats
35 öre, 3:dje plats 25 öre.
Barn under 12 år 35, 25 o. 15 ö.
Billighetsföreställningarna
25 och 10 öre på alla platser.

wow. -o-o-o-o-o-l-...g

v
-ouo-owo-o-opc-guu..

 

fr. o. m. Fredagen den 24 t. o. m. Söndagen den 26 Mars.

Stormande skrattcuccés.

 

Paris nyaste moder. De sista manöverna i Picardiet.
stora Mässan i Milano. Vintersport i Spanien.
Ryssland. Hundkapplöpning i London.

Trådgårdsutstållningen i Paris.
Karnelkapplöpning i Egypten.
Karnevalfäst i Köln och Berlin.

Senaste Nytt.

Fäst i Oporto. Fästen vid den
Gustaf Frödings begravning. Vintersport i

Kosackfursten.

 

 

 

Den unge löjtnanten Muraviet och Anna Pavlovna, ge-
neral Organskys vackra dotter, har träffat varandra på hof-
balen, och blivit förälskade i varandra. Lyckan vill att Mu-
raviet bliver adjutant hos generalen, och således får de två
älskade träffa varandra ofta.

Generalen Vill ej hava Muraviet till sin måg, visserligen
"ar han en duktig ofiicer men fattig som en kyrkråtta, därför
så snart han upptäcker rätta förhållandet förbjuder han dem
att mötas. Stackars Anna Pavlovna är olycklig, hon anför-
tror sig åt furstinnan och hon lovar att hjälpa dem.

Anna skriver ett brev, och heder furstinnan att på
hoibalen lämna Muraviet detsamma, men hon skriver varken
över eller underskrift, hade hon anat huru mycket sorg och
olycka detta skulle medföra hade hon säkert satt sitt fulla
namn under. Ful-sten ser nämligen när hans fru med ett
leende överlämnar brevet till Mnraviet, och då han ser med
vilka strålande blickar han emottager detsamma, tror han

På den lilla stationen Fjel år en ung flicka den tjugo-
åriga Greta stationsförestånderska. Två konduktörei-Bentley
och Johnsson äro förälskade i henne, hon föredrager Bentley.

Johnsson svartsjuk, och beslutar att håmnas. Godståget
ner 26 avgår. Johnsson och Bentley äro med. Tåget är i

full gång, och med stark fart kör det genom öde landskapet.

De två kamraterna mötas i en av vagnarna. Bentley
som icke misstänker Johnsson räcker denne sin hand. Isam-
ma ögonblick bliver han överfallen av Johnsson som slår
Bentley i huvudet med en lykta så han faller sanslös ner.
Han tror nu att han har mördat Bentley, men hur skall han
undgå straff. Då får han en idé. Bentley ligger på den
tredje av de sista vagnarna i tåget. Han beslutar att av-
koppla dessa. Dessa tre vagnar måste då med rasande fart
gå tillbaka ner för den starka sluttningen som tåget nyss
arbetat sig uppför.

Efter mycken ansträngning lyckas det honom att från-

att se.

 

Halmstad 191

i upptäckas att Johnsson är förbrytaren.

Mycket skrattretande.

Ett spännande drama från Ryska hoflivet. :

att ett hemligt kärleksförhållande är rådande mellan furstin-
nan och löjtnanten. Löjtnanten tappar brevet och de gläd-
jande orden det innehåller bestyrker fursten ihans misstanke.

Rasande rådför han sig med sin skriftfader, som för-
klarar att skymfen endast kan avtvättas i blod. Men äran
måste räddas, och han skriver en falsk skrivelse från polis-
chefen, en arresteringsorder, och han dömes till döden. För-
gåves bedyrar löjtnanten sin oskuld, förgäves bönfaller furst-
innan sin gemål att visa skonsamhet.

Dagen före exekultionen är kommen, fursten har be-
slutat att han skall skjutas på slottsgården och att furstin-
5nan skall se det från fönstret. Furstinnan och den olyckli-
ga Anna Pavlovna befinner sig i ett rum, då fursten kommer
in och befallcr dem att se ut genom fönstret för att se vad
där försigår. Välkomna och se den olycklige löjtnantens vi-
dare öden.

3 Den modiga Stationsförestånderskan.

Amerikansk Edison sensationsbfild.

Mycket, spännande.

koppla vagnarna. De tre vagnarna sakta farten, och ett
ögonblick står de stilla men blott ett ögonblick och sedan
bär det med rasande fart nedåt. Bentley vaknar, förstår att
han är hjälplös. Han passerar en liten station, föreståndar-
en upptäcker vagnarna men för sent för att kunna hejda
dem, hon telegraferar till närmaste station som är Fjel. Gre-
ta emottager telegrammet och förfäras. I en hast får hon
två mån till hjälp, och i väg bår det med svindlande fart på.
en drassin. Genom det öde landskapet susar den lilla dras-
sinen i vag. De når spårväxeln till sidospåret och får den
omställd just som de tre vagnarna synas. Växeln ställes till-
baka, och några ögonblick efter susar expresståget förbi.

De tre vagnarna. stannar nu. vid en stoppbom. Bentley
är räddad, och full av tacksamhet faller han den hjältemoi-
diga flickan om halsen. Saken bliver undersökt, och det
Han arresteras och
får sitt välförtjänta straff.

4 lir son in Hilton sill r n eller Göm si em lin.

Han är Snål och vill helst göra allt sjelv, men snålheten bedrar visheten..

Korn och se Nilsson i arbete, det är vår-t

 

l(Tlpplräclancle av herr Eklund med sitt levandeI TPanoplikon.

Carl G. Segerlinds Tryckeri.

:r

 

  
  
  
  
  
  
   
   
  
  
 
 

i faser:

Information

Title:
Stora Biografteatern
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain