#0112: Stora Biografteatern

-nuc-rj-o-d-n-...g-"g"

 

f

"" FönnsfrÄLLNINeAn

oavbrutet från kl. 6,10 e. in.

Sista föreställningen börjar

lll. 9 e. rn. Sön de helgdagar

2 billighetsföreställningar
kl. 3 o. 4 eml.

-ooo-o-c-nel-io-ii-u..

 

fr.. o. rn.. Fredagen

 

 

 

 

Storgatan, 40. (Huet intill Spritbolaget.)

så.. 1 å lv. K " "ug-
"  3 n N rr n n: i

l).li0(lltfx M

den 3.1 Mars. t. o. m. Söndagen den .2 April
O.

 

   

 

lzsta plats 50 öre, "Izdra plats
35 öre, 3zdje plats 25 öre.
Barn under 12 år 3-3, 25 o. lå ö.
BiIlighetsföreställningarna
25 och 10 öre på alla platser.

.-l-5-0"I-OwllivI-O-lv.-.vinn-ono-QnI-l-o-ounnova-

l-a-o-ov-osl u
4...nun-...gnhmnhl

 

 

 

åliggååiåätäåiåtäåiåkååkiiåfäååiåiQgiåiäiåååäkååååtååtååiåéåååååäåiåååiiåiitiåäååg
år Anno ett program stannar lrokcn NYHOLM och liter höra sina or alla så omtyckta ä
se E . i 0 m se
 m Dragspelslatar ...- 
ä under medverkan or herr COLLIN. :i
"ä Måndag nya artister. Q
-iiiööööiöäöäöäööömöööåäöiäööwöä33385333!äöäööåiööäööääöåöääöääööääääwiiöööWi

v1

2 Lokomotin

Två hem ena Kung

Gripande socialt skådespel i 22 avdelningar.

 

Valle"   förmer. Mycket intressant och lärorikt.

 

Dragspelsmusik till denna bild..

 

öraren N:o 36

eller

 

Fri från fängelset en timma.

Tragisk och spännande Iconstjilm.

En lokomotivförare som förer snälltåget emellan Liver-
pool och London, mister en Åafton hel-raväldet över sina ner-
ver. Han som aldrig förr har felat på sin post, glömmer
för en minut signalerna på linjen. Ljusen äro som slakta för
honom, han varken ser eller hör, och denna minut är tillräck-
lig för att åstadkomma en katastrof, snälltåget kör inpå ett
sidospår, och sammanstöter med ett godståg, som står där.
Ett tusenstämmigt skrik fyller luften, medan vagnar-nas vag-
gar faller över de intet anande passa erarna. Och lokomo-
tivföraren, en av (le-få. som slapp os udad från olyckan, ja-
ear som en vansinnig från olycksplatsen. Morgonen efter
hämtar polisen honomisitt hem, där hustrun söker att trösta
honom. DHan ställes inför rätta, och ådömes ett hårt straff
-e 10 ars straffar-bete.y

Fängelsets port är stängd efter honom, slavuniformen

 

Plåtslagare Jönsson och enkefru Johansson bor dörr
om dörr med varandra, och deras respektive söner Kaj och
Erik "aro jämnåriga. Båda pojkarna har i dag blivit konfir-
rnerade och denna händelse högtidlighålles på olika sätti de
båda familjerna. Inne hos Jönsson går det lustigt till, där
sjunges och ski-ätas, och brännvinsilaskan går flitigt omkring
ej alienast bland de vuxna utan gossen är även starkt rörd
av denna förbannelsens dryck. Enkefru Johansson och hen-
nes son sitter vid en kopp chokolad, och genomgår den psalm
som under högtidligheten i kyrkan har gjort starkast intryck
på. dem, deras glädje ar icke stojande, men bättre och inner-
ligare än den som Hnns hos Jönsson.

Tiden går, gossarna bygga vidare på den en gång lag-
da grunden, Kaj svirar och driver, Erik arbetar och är flitig,
båda äro hos samma mästare, ända till den dag Kaj lyckas

:5 Nit Pifilif" illNill till i fil l-  

har han burit i några månader, då han en dag av en av upp-
syningsmannen, en av hans vänner, får veta att hans hustru
ligger för döden. Hon har endast en önskan, den att få säga
sin man farväl.

Den stackars fången heder uppsyningsmännen att släp;
pa honom fr" och han låter till slut beveka sig, mot löfte att
komma tillba a om en timma. I väg här det för fången till
hemmet där döden väntar. Han får ännu en gång se sin
hustru i livet, ännu en gång trycka henne till sitt bröst, in-
nan hon sluter sitt] ögon för alltid. I en gripande scen mö-
tas de två för sista gången. Sa vandrar han tungt tillbaka
till fängelset, han har hållit sitt ord, blott en timma var han
borta, men det är en död man, en levande död man, som
kommer tillbaka.

Alkohols offer.

genom sina intriger få Erik avskedad. Detta bliver Eriks
lycka, ty en ingeniör Brink, som var närvarande då Erik av-
skedades, och som kände båda gossarna sedan de voro små,
tog genast Erik i sin tjänst och lat honom läsa, han tog sin
examen med glans, samt gör en uppfinning, så. att han efter
att hava blivit förlovad med Brinks dotter är en välbärgad
man. Kaj forsätter livet pa sitt vis, och sjunker djupare och
djupare. Efter ett dileriumsanfall uppsökcr han sjuk och ned-
bruten sin gamle kamrat, som hjälper honom, varefter han
lovar hot och bättring. Men ack, några kamraters lockande
med brännvinsiiaskan ar nog för att kasta alla goda föresatt-
ser över bord. Penningarna som han fick av Erik, går åt till
brännvin, och vild och galen som han bliver där-utav, över-
faller han olisen, varefter fängelsets port öppnas för honom.
Kung Alko ol har lagt ett nytt offer till sina tusende andras

 

Dragspelsmusfik till denna bild.

...- ,, V 
Halmstad 1911

 

.47

 

D. "ii"f"?m 

 

Carl G. Segerlinds Tryckeri.

XII-"ätti  "   "fini"åff"ö2"xåf

xevl d-NN
AW

 

fw i,

glimt. "NK-WYwa Y1"WY"Y" i

M

Information

Title:
Stora Biografteatern
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain