#0102: Stora Biografteatern

.0

storgatan 40. (Hust men spritbolaget.)

 

FÖRESTALLNINGAR
oavbrutet från kl. 6,30 e. m.
Sista föreställningen börjar
kl. 9,15 e. m. Sön & helgdagar

2 billighetsföreställningar
kl. 3 0. 4 e.m.

.g-.cnc-ol-c-c-n-Iu- 0

 

WMV-"Å

ansv r. i 1-

4;

lvvv

VÄ

01

ON

1 ÄM 

 

i:  i: aÄ .i

:äro-eos!

:fc

 

 

 Qåååä-:ga  E N T R E: 

PBOGRÅM

lzsta plats 50 öre, 2zdra plats
35 öre, 3zdje plats 25 öre.
Barn under 12 år 35, 25 0. 15 ö.
Billighetsföreställningarna
25 och 10 öre på alla platser.

nu. -u-...qq-.uo-oue .

  
 

...man-...nl-...nu-.0

 

fr. o. rn. Måndagen den 23 t. o. m. Torsdagen den 26 Jan.

Pd grand av att ANDERSSONSKA MUSIKKAPELLET blifvit emot-
taget med stort bifall och att mdnya har önskat höra dem återigen, har

vi övertalat dem att stanna över under detta program.

Således blir det

återigen tillfälle att fd höra den lille Violin Virtuosen, den av flera av

vaeriges tidningar kallade

Ole Bull Nzr 2.

Passa pd tillfället att fd höra honom.

Musik.

Böhmen

Härlig
naturbild

Musik.

De

Iössläppta Lejonen eller Slaven från Karthago.

Spännande och storslagen Hmbrocio konstfilm..

Den vackra slavinnan Licia eftersträvas av slavfogden
Schabalkar, och då hon ej vill tillmötesgå honom, kastar han
henne i fängelse. Ett rykte spreds i staden, att romarna
skall belägra Karthago, och prästerna begiver sig till ståt-
hållaren och fordrar av honom att han skall offra en ung
jungfru till guden Baal för att förmildra dennes vrede och
förhindra romarnas seger. Ståthållaren lovar detta och be-
faller slavfogden att skaffa en flicka till prästerna. Denne
begiver sig till Licia och tager henne som offer till guden,
men lovar att befria henne om hon vill tillhöra honom. Det-
ta avslår hon samt bliver förd till prästerna.

En slav som hört samtalet, skyndar sig till Licias fäst-

man och meddelar honom vad han hört. Rasande uppsöker
han slavfogden och straffar honom. Licia har emellertid bli-
vit invigd till Baals offer och föres till hålet. Fästmannen
stormar in, slår omkull prästerna tager Licia och Hyr med
henne. Alla bliva som lamslagna över denna fräckhet, samt
stirrar efter de fl ende. Då ljuder ropet uhämnd över den, som
rövar gudens often" och de Hyende förföljas av en rasande
människohop. Närmare och närmare komma de, vad skall
han göra för att kunna rädda sig och sin älskade? De hava
nått lejongropen, och utan att betänka sig öppnar han och
utsiäpper de vilda djuren. Välkomna, och se, hur det sedan
gic .

Violinsolo av Ole Bull Nzr 2.

Tyska klockorna. f

l livsfara eller När floden stiger.

Fru Randal vill helst läsa sina romanerifred och bryr
sig icke mycket om sina husliga plikter. De bor i en liten
sjöstad och har en flicka, denna heder modern att hon skall
följa henne ned till stranden, men modern avsnäser henne och
säger att hon ej oftare vill bliva störd. Fadern kommer in
och tycker det är synd om flickan, samt lovar att följa med
lilla Karin. Så snart de äro bortgångna, kommer prästen och
nu är fru Randal intressant tillräcklig.

Vid stranden möter Randal en dam och bliver så, upp-

tagen av samtal med henne, att han fullständigt glömmer lil-
la Karin, hon leker vid strandbrädden, som nu. vid ebben är
torr, hon bliver snart trött och springer upp på en klippa,
där hon somnar. Floden kommer, och hon vaknar omgiven
av vatten pä alla sider, där sitter hon nn ensam och gråter,
medan böljorna fräser omkring henne, vattnet stiger och sti-
ger, nu är endast huvudet över vattnet och ändå ingen hjälp
i sikte. Hur gär det nu för den stackars övergivna.
Välkomna och se.

Violinsolo av Ole Bull Nzr 2.

Stefanis.
Husfadrens sorger.
i Skrattretande.

Musik.

Halmstad 1911 Carl G. Segel-linda Tryckeri.

Information

Title:
Stora Biografteatern
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain