#0097: Stora Biografteatern

:-

:i
få
ii
ä
:i
I:
5
å
:i
rå
k
,.


få
få
Yi
få
tf
te

ö
il
5
.å
tå
r.

4

 

 

-n-c-o-o-o-n-...o-0-u...

.I

 

 

FönEsTALLNINGAn

oavbrutet från kl. 6,10 e. m.

Sista föreställningen börjar

kl. 9 e. m. Sön & helgdagar

2 billighetsföreställningar
kl. 3.0.4 e.m.

nu.
..-g-...ng-...Q-Qegu.

 

 

 

Storgatan 40. (Huset intill Spritbolaget.)
Y EåäågLååG E N T s E; 

PROGRAM

 

lzsta plats 50 öre, 2:dra plats
35 öre, 3zdje plats 25 öre.
Barn under 12 år 35, 25,0. 15 ö.
Billighetsföreställningarna
25 och 10 öre på alla platser.

 

fr. o. rn. Måndagen den 6 t. o. m. Torsdagen den 9 Flebr.

mp WII WMI-QOOOWÅI AJWM

lm el el ill en e

OBSJ

Spelar ANDERSSONSKÅ MUSIKKÅPELLET även i lät-011 Månan

och sjunger då var lille lllelinrirtues sin egen vise.
.Endast i afton Måndag. OBSJ

JMJMJMMOOOOJMJMIJM

Jerusalem.

Mycket intressant.

BL i!!! 2 I
A6;;;å;2!iiåå2ååéåååååååå .å 2,2 2.2 .2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

it ............................. ..
.0. N ;;;;; if; I,
10! I lön
to, 0 ll .Oh
:ö Da kärleken kOm I llUSGl ll "i
:ez e el" .e
tt E :3:
:lä n troiast tjanare. på,
li .
än Amerikanskt Lustspel. :32
:lä . Denna bild för oss till en ung man, Hovard åt dem samt går sin vag. Men han bliver ej borta 
OO! Beckman. Han lämnar husetien tjänares vård och för alltid. Efter nå ra da ars förlo ser vi honom WO-
, g g PP
w: reser bort en månad. Nar herrn rest telefonerar tje- och flickan vid pianot, och var och en kan se att 
gm, naren Kirby efter sina vänner. kärleken är med i spelet. I nästa scen ser vi dot- .0.
"000 Vi lämnar nu Kirb och hans vänner och lå.,- tern som brud och Beckman sätter ringen å hen- it).
y v i :a P
ag: ter dem roa sig på. egen hand. Under tiden be iva nes finger. :8:
505 vi oss till hotell Waldorf, där herr och frn Bra ley Nu kommer Kirby tillbaka. Han har förstört gg.
90! med deras vackra dotter bor. De tycka ej bm att alla sina penningar och pantsatt sina kläder. Han 10!
ag: bo på hotell, Varför de annonserar efter en våning. hoppas att allt har gott bra, och att han nu åter 
go., Nästa morgorå äro vi åter hos Kirby, som sit- kan inträda i sin tjänst. Beckman får syn på ho- 10.
Höll ter och sovor vid et av ciggarer och kort över- I nom och vill visa honom bort men flickan beder i 900-
38: fyllda bordet-:DåI tidningen kommer får han syn på. för honom, och då Kirby ser hienne i bruddräkt, för- 
w. annonsen, och då. hanhar spelat bort alla sina pen- står han, att det skall bli bröllop, och då hon om- w.
"COM n1ngar, beslutar han att hyra bort sin herres våning. talar att Beckman är brudgummen, förstår han att v Wi
aa Planen lyckas, Bradleys tycker om våningen och hyr han varit Amors redskap, han vill ej gå därifrån, 
gg). den genast. Kirby försvinner med håfran för att roa sig. utan begär att som belöning få stanna kvar. w,
QOG Sent en afton efter att Bra leys har flyttat in Beckman som har honom att tacka för att .On
 kommer Beckman dväntat tillbaka, och bliver mot: han lärde känna sin brud, beviljar hans begäran. 
om, tagen av Bradley och hans familj kläddainattdräkt. Slutscenen visar oss det unga aret vid fru- gp.
ag: Efter ömsesidiga förklaringar faller Beckmans-blick kost i eget hem, och Kirby som et nya husets 
w. J på den vackra dottern, och han överlämnar våningen skyddsengel. v w.
 ISIZ-CIIITIIII", . . . . . i ."-."II".".-."II".V.Å:".IIITIIITII[TUI-:III22712221:21"..:22-JIITIITII:12721231ÄÅÅ."III".I:IIÄIZIZZZUZ ...IIIIIIIII ...Jil-III: 
ägöööåöä;;;;;?;?å;3333533533öfffäiifiööffFiiföäiföfå; 55155 gifäääääiäfåääöåöfäili
I ull: ämne" .små ger. "I
Spannande Skadespel. .JlallenSk Konsljllm.
Blodsdropparna.
Herr Montenat dör, och lemnar efter sig en vacker och beredes brölloppet. Notarien väntas och allt är redo. Des-

"rik dotter Teresia. Hans gamle vän Descartes blir hennes
förmyndare. Teresia är förälskad ien officer, löjtnant Armand.
Detta ingar icke i Descartes planer, han vill själv ha. både
flickan och penningarna., men ännu är icke allt hopp ute för
honom, ty den unge löjtnanten måste lämna henne och gå. ut
i krig. På lång tid får hon icke höra något ifrån sin älska-
de, och då det äntligen kommer brev från honom förfalska:-
Descartes detta så, att Teresia tror att Armand är död. Sam-
tidigt vill Descartes att hon skall gifta sig med honom. Hon
avslår hans frieri då. försöker han tvinga henne. Sjuk av
sorg och för att få. fred sager hon till slut ja, oehihast för-

Klods Hans som tragisk Skådespelare.

Mycket komisk.

cartes gnider föl-nöjd händerna just som Armand plötsligt
kommer in. Han har vändt tillbaka från kriget, och har
skyndat till sin älskade. Descartes blir förskrakt-men försö-
ker övervinna sin rädsla. Han tager vänligt emot Armand,
bjuder honom upp i andra våningen, för att dar hälsa på.
Teresia, hanilförer honom till ett ensamt rum, dar han sknter
honom, samt skyndar sig ner för att få kontraktet underskri-
vit. Detta är snart gjort, Teresia sitter med pennan i han-
den färdig att skriva sitt namn, då en bloddropp faller på

papperet.
Välkomna och se gföljderna av bloddroppen.

i Kiwi" I

Halmstad 1911 Carl G. Segerlinds Tryckeri.

 

  
 
 
 
  
   

ål,

Information

Title:
Stora Biografteatern
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain