#0096: Stora Biografteatern

s

L.r 4)

-o-...u-.-g-............

f" röansrÄLLNINeAR

Storgatan 40. (Huset intill Spritbolaget.)

 

c. .

oavbrutet från kl. 6,10 e. m.

Sista föreställningen börjar

kl. 9 e. m. Sön & helgdagar

2 billighetsföreställningar
kl. 3 0. 4 e.m.

-n-ono-o-o-o-o-n-o .

 

1

q 2

3

 

 mååååa  E N fr R E: 

PROGRAM

lzsta plats 50 öre, 2:dra plats
35 öre, 3zdje plats 25 öre.
.Barn under 12 år 35, 25 o. lö ö.
Billighetsföreställningarna
25 och 10 öre på alla platser.

-0-u-0-c-o-o-c-...u-o

o
-I-I-o-Il-o-o-o-ou....

 

fr. o. m. Fredagen den 10 t. o. m. Söndagen den 12 Febr.

I lrlllllllllil lllln lllll-llo-lll Å till lll lll

låter böra sina av alla så omtyckta låtar, både till en del av bilderna och under någon av pausema.

En högljällstur i- Norge.

Härlig naturbild.

.MMM flkta Hmetiltaltslt krigsbiltl. fiffig-Gi

Vägen till

Richmond.

Denna storslagna krigsbild är utslutande byggd på historisk grund.
Såväl General Grants som General Lees kvarter äro naturtroget återgivna.
Mycket militärer av olik vapen deltager.

Ingen period iAmerikas historia är så rik på berättel-
ser om tapperhet och mod som de dagar under borgarkriget
då. broder stred mot broder och utgöt sitt blod för den sak
som han trodde vara den rätta. Skottet från Fort Sumplelr
var signalen till detta krig, som förändrade så mycket. Ett
halvt århundrade har gott, men ännu klappar varje amerika-
nares hjärta vid tanken på de stora generalerna, Lee, Grant,
Skeridan. Jacksson m. fl. som med så stor tapperhet deltog
i kriget.. Scenerna i vår bild äro från Virgina och innehåller
episoder från tiden 1860-1865.

lllt lllll lill lt. lllll lill som

Den vackra Jenny Carrolt är förlovad med sin broder-s
kamrat, som tillbrakte sina ferier i Jennys hem. De äro bå-
da oflicerare i Onkel Sams arme. Då kriget utbryter skilljas
de för att senare mötas på slagfåltet. Den slutliga förenin-
gen mellan Nord- och Sydstaternas soldater är innehållet av
denna krigsbild som man från början till slutet måste följa
med nerverna spända till det yttersta. Den år rent historisk,
och scenerna äro uteslutande uppförda med värkligheten som
bakgrund, och vi vågar påstå att här icke förut förevisats
någon större, bättre eller mer sanntärdig krigsbild än denna.

jens lllll l.

MycketI komisk.

såsassåsassäsasaåa W
4 Den förklädola barnpigan.

Medlem av bandet "Den svarta handen"

Mr. Green en välmående Cityköpman, söker en passan-
de guvernant till sin lilla dotter. Bland en hel del ansökare
finner han särdeles behag i en ung till utseendet dam, som
han också antager, litet anande, att hon eller rättare han (ty
det är en förklädd kar) är medlem av det berycktade förbry-
tarebandet rDen svarta handena, som har utsändt honom för
att undersöka platsen, innan de vill göra någon kvick kupp.

En morgon finner Mester Green imellan sin post ett
brev, vari han uppfordras till att lägga 30,000 kr. på ett når-Invi-
re beteeknat ställe, därest han önskar att behålla sin lilla
dotter. Förtvivlad sätter Green sig i förbindelse med Sher-
lock Holmes, som emellertid tröstar honom och lovar honom
hjälp. Först, sä er han, skall han lägga .en konvolut med
papper i stället ör pengar ut på det angivna stället, och så
avvänta vad där sker. Under deras samtal kommer guvernan-
ten in, och med "sitt Ena uppdagningsinstingt fattar Holmes
genast misstanke till denne, en misstanke som mr. Green
dock ögonblickligen betecknar som ganska grundlös. Holmes
bliver dock vid sitt, och lag er ut brevet och på ett undan-
gömt avstånd inväntar vad er skulle ske, varvid Holmes

"fl - -V i f -V v-.w vi "view-1:v (avvisar-"vr lcr war-Yn-Y-vavvuvf Wv-wvwrwm , . war- I

 

misstanke skall bli bekräftad. Det blir emellertid guvernan-
ten som t er brevet med de förmenta penningarna i.

Den örklädde banditen är dem emellertid för slug, han
har nämligen sett att han utspejat och går därför in till her-
rarna och säger, att detta brev har han funnit uti parken.
Mr. Green triumferar, men då. Sherlock Holmes kort tid där-
efter kan visa mr. Green, att guvernanten använder rakkniv,
är allt tvivel om herr Holmes misstanke borta. Banditbandet,
som icke vet att de äro uppdagade bortförer nu den lilla flic-
kan, men som tack vare Holmes avslöjande av den falske
guvernanten, snart finnes, och oskadad föres till fadren.

Slynglarna, som nu ser, att det är Sherlock Holmes
som korsat deras väg, vänder nu allt deras hat mot honom,
de lägga sigibakhåll och fångar honom samt vill tillintetgöra
honom. Den präktige uppdagaren är dem dock överlägsen,
deras anslag missl ckas totalt i sista ögonblicket, men till-
räckligt för att rä Vda Holmes, som är lugn och kall men
dock triumferande över sin tur, kan låta samhallet och mo-
ralen döma förbrytarne.

T

Halmstad 1911 Ctrl G. Segerlinds Tryckeri.

 

L IYWY"

    

gm" 

Kvgr

Information

Title:
Stora Biografteatern
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain