#0094: Stora Biografteatern

Iwa-vu-o-n-s-n-n.

 

  

  

WW WW

vf

mm.m-

 

 
   

 

 
 

 

 

"i FÖRESTÄLLNINGAR

oavbrutet från kl. 6,10 e. m.

Sista föreställningen börjar

kl. 9 e. m. Sön Åt helgdagar

2 billighetsföreställningar
kl.v 3 o. 4 e.m.

...c-nam I... -

 

 

   

iiomiessan

Hos prinsessan Elisa Bacisochis är stor Soare, de in-
bjudne komma mangrant ty den bekante violinvirtuosen Pa-
ganini skulle leda konserten. Omgiven av damer och herrar
star Paganini. alla lyssnar till hans spel, särskillt komtessan
betraktar oavbrutet mästaren, som hon hemligen älskar.
Konserten är förbi och kapten Luigi närmar sig kom-
tessan och börjar ett samtal med henne. Hon hör dock ovil-
ligt pä honom och vill icke veta av de kärleksord han viskar
i hennes öra. I vinter-trädgården möter hon Paganini och
frågar honom vilket han ville välja, om han måste välja mel-

Storgatan 40. (Huset intill Spritbolaget.)

PROGRAM

fr. o. m. Fredagen den 17 t. o. m. Söndagen den 19 Febr.

Messinas u

18 mänader efter jordbävningen.

 .  E N T R E: 

 

.i

lzsta plats 50 öre, 2:dra plats
35 öre, 3zdje plats 25 öre.
Barn under 12-år 35, 25 o. 15 ö.
Billighetsföreställningarna
25 och 10 öre på alla platser.

n...n-n-...n..nuo..

 

 

nnbyssnins

 

Stors1agen och intressant.

inlinviriucsen Paganini och
eaias kärleksäventyr.

Spännande konstfilm.

lan henne och violinen. Han
framför allt.

Några dagar senare, erfar komtessan av sin hovmästa-
re, att Paganini i ett värdshus, i vilket hovrnästaren också
brukar vara, ofta på en afton bortspelar allt vad han eger.
På detta meddelande bygger komtessan sin plan. När han
förlorat sin violin, kan hon kanske vinna honom.

Nu börjar det ena spännande äventyret efter det andra,
och hur det slutar, får alla de veta som besöker STORAN.

svarar, min kära violin går

"Soldatens glada liv"

Ett av dc mäst genomkomislca nummer man kam se.

 

O

ufféjungfruns roman.

Folkskådespel i 16 avdelningar.

Spelat av kända Köpenhamnska Skådespelare.

Karl är kypare och Ellen Buffejungfru i det lilla gäst-
giveriet Lundehus strax utanför Köpenhamn. De ha varit
förlovade i 4 är, och under denna tid sparat så mycket de
kunnat, för att en gång få sätta fötterna under eget bord,
som värd och värdinna i något litet hotell. Karl motser den-
na dag med längtan, ty i längden kan han icke tyst äse den
behandling hans fästmö är utsatt för. Han vet att det ej är sä
farligt ty gästerna menar icke så illa och henne kan han lita
pä, men ändå! - Som nu den herrn, som kom för en stund
sedan, han hade sett på Ellen med ögon så brinnande, så att
Karls blod kokte därav . , . . men vad är det? Det är ju
Ellen som skriker! Ut störtar Karl och får då se hur Ellen
arbetar för att vrida sig ur den främmandes famntag, Karl
befriar henne. Gästen blir rasande, och värden som natur-
ligtvis tager gästens parti, vill genast avskeda Karl, då be-
sinnar gästen sig, ett ont smil glider över hans ansikte, nej,
han skall få. ännu bättre hämd, och han beder värden låta
Karl stanna, ty han sjelv var ju orsaken till uppträdet, och
så skilljas de som det ser ut försonade.

Ingen har nämligen lagt märke till, att han i ett obe-
vakat ögonblick, lagt sin plånbok i Karls rock som hängde
på väggen, han går, men kommer genast tillbaka och frågar
efter sin plånbok, men naturligtvis har ingen sett den. Han
säger sig ej vilja utkasta någon bestämd misstanke, men den

ri ii e ii io

 

ii!!

 

 

 

är försvunnen här, och den hittas i Karls ficka. Allt nekan-
de är överflödigt, indicierna äro för tydliga! Stackars Karl
och Ellen vad hjälper tårar och böner, plånboken är funnen

i Karls ficka och därmed punkt. Karl dömes fastän hans för-

svarsadvokat som efter ett samtal med honom tror på hans

oskuld gör allt för att rädda honom.

Efter Karls dom blev Ellen jagad från sin plats, hon

hade naturligtvis hjälpt honom trodde värden, och som hon
under sådana förhållande
sjönk hon-ner i elände och fattigdom.

icke kunde få någon annan plats,

Eländig går hon en dag på gatan, då hon möter Karls

advokat. Han känner igen henne, och tycker det är synd om
henne.
och tager henne med sig på ett kaffe. Under det han sitter
där och är glad över hennes
uppmärksamma på en stämma i rummet intill, det är ju den
som biakte Karl i fängelse.
andras skratt talar han om huru han en gång straffade en
flicka och hennes storsnutige fästman. Allt ont hämnar sig
här i världen!

Han ser genast att hon först och främst behöver mat
aptit, bliva de plötsligt båda

Men vad säger han? Under de

Lymrneln har nu i vittnes närvaro avslöjat sig sjelv,

och snart har han intagit Karls plats i fängelset, medan den
ersättning Karl får,
ningars mål, ett litet hotell. f

ser oc. Vilssingers in

Fröken i Bengtsson..

i  "al RKAY"X" .raw få  TIK" Yi" få

sätter honom i stånd att nå sina önsk-

Halmstad 1911 Carl G. Segerlinds Tryckeri. W

 

 

rar gymnasiemässan-WWW-nfarsw

Information

Title:
Stora Biografteatern
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain