#0091: Stora Biografteatern

1

.2 DyLe

V

5

Is.

 i

MMMMÅMMÅMÅ
00

Storgatan 40. (Huset intill Spritbolaget.)

PROGRAM f
fr. o. rn. Måndagen den 27 Febr. t. o. m. Torsdagen den 2 Mars.

I

 

I :ozoäOBSL Över en timmas program-3:0:

 

 

   Mycket intressant,

Hela.
Konungar och fur-star

Kejsar Napoleon står på höjden av sin makt.
världer lyssnar till hans minsta. ord.
måste underkasta sig honom.

General Lannes ligger utanför Zaragoza med sin här.
I veckor har staden motstått belågringen, änskönt .de franska
kanonerna. dag efter dag låtit sitt bly rägna över staden.
Stadens befolkning har beslutat kämpa till sista man.

En framstående medlem av försvarskomitén är Don
Pedro, en bruten man, som även gör tjänst som spion. Han
har en fullvuxen fosterdotter Juona, som måste finna sig i
hans brutalitet. Han begagnar sig-av henne vid sin spione-
r-ing, och en dag sänder han henne ut till det franska. lägret,

mltminen under Klostret.

Från fransmännens infall fl Spanien 1809.

där hon bliver gjord till fånge, samt förbjuden att lämna läg-
ret, vilket hon ej heller önskar. Hon har lärt känna kapten
Aubry, och deras hjärtan har funnet varandra. En dag brin-
ar en kurir honom order att besätta klostret St. Eugracia
för att därifrån tränga in i staden. Juona hör denna befall-
ning, och då hon kort efter träffar sin fosterfader, tvingar
han henne att omtala vad hon vet. Han släpar henne med
till staden, och där omtalar hon fransmännens plan.
Resultatet bliver, att komitén beslutar underminera
klostret och spränga fransmännen iluften. Nästa morgon, då
fransmännen stormar klostret, är allt redo till att spränga det
i luften, och hur det går nu får alla veta som besöka Storan.

Som extranummer visas det genomkomiska lustspelet

Manfolkshatarnas klubb.

författat ar Amerikas populäraste lustspelsförfattare, och det märkes också då men ser bilden.

å: Samvetets röst.

Spännande skådespel.

Förmannen Pram hos grosshandlare Möve är allt an-
nat än omtyckt av arbetarna. Hans inbundna karaktär iför-
bindelse med hans gränslösa hetsighet har framkallat ett så
spänt förhållande mellan honom och arbetarna, så att arbe-
tet absolut lider därigenom, när därtill kommer, att han som
de flesta sådana endast är en ögontjänare, och som Möve har
kommit underfund därom förstår man att han såsom förstån-
dig affärsman avskedar honom. Pram som tänkte att han genom
sitt kyperi för grosshandlaren, och sitt översitteri mot arbe-
tarne stod högt i sin principals ögon kände sig djupt förorät-
tad, och svor att blodigt hämnas.

Hemma på sitt rum stängde han sig inne och arbetar
på en hämndplan, en helvetesmaskin inlagd i en leksakskvarn.
Han tänker nämligen att träffa sin f. d. principal där såret
måste bli djupast och smärtan störst, Möves lilla dotter, hans
enda barn skall dö! I

Antligen är han färdig, och med sin hemska leksak

gömd under rocken går han bort till Möves villa, och invän-
tar, gömd i trädgården, grosshandlarens bortgång. Från sitt
gömställe ser han den lilla flickan vinka farväl till fadren, nu
är tillfället inne för honom att utföra sitt djävulska dåd.

När han förvissat sig om att barnet är allena, knackar
han på fönstret, samt giver henne den lilla leksaken, och vi-
sar henne hur vingarna kan gå runt. Helvetesmaskinen är
så inställd att den snart måste explodera och det stackars
barnet kan vilket ögonblick som helst sprängas i luften,
nu följer något som spänner åskådarnes nerver till det yt-
tersta. Vad följer? Kom och se!

Så. mycket kan vi i alla fall säga att nidingen ej und-
gick sitt välförtjänta straff. Det lilla oskyldiga barnansiktet
som med sådan glädje emottog den mordiska leksaken läm-
nar honom ingen ro, överallt ser han det vakande och sovan-
de ute och hemma och till slut gör dessa syner honom van-
sinnig. Y

Vad klädskåpet gömde? franske reaper.

Kärleken hör ungdomen till, - och när ålderdomen vill
vara med i den glada kärleksdansen, väcker den medlidande
eller löje, mest det senare. Så gick det åtminstone för Tom
Boul, en äldre ungkarl. som är ägare av ett pensionat för
studenter, då han första gången efter många års förlopp bör-
jar vandra på kärlekens törnbeströdda vägar.

På en utflykt med studenterna, överraskar han två av
dessa i en öm téte å téte med en ung glad dam. Fr. Denie,
och hennes icke mindre glada kammarjungfru. Med sträng
min jagar han studenterna bort från dessa två förargelsens
representanter, men efteråt då han ett ögonblick är allena

äänstlålassig

med damerna faller han själv, bedårad av glansen i deras
ögon. Nästan vansinnig av kärlek spioner-ar han på dem och
får veta deras adress så gjorde även studenterna bak ryggen
på honom. Och då natten kommer träffar vi först de unga
på väg till Fr. Denies duvobo samt en stund efter Tom Boul
på. samma förbjudna väg, trots sina gråa hår mera kärleks-
druokne än de unga. Naturligtvis undgår de icke en sam-
manstötning uppe i frökens våning - en situation, vars vär-
kan man lättare kan tänka sig än beskriva, i vilken den för-
slagna kammarjungfrun med tillhjälp av ett klädskåp spelar
huvudrollen.

f agilt.

 

Nytt program varje Mdag och Fredag.

Halmstad 1911 Carl G. Segerlinds Tryckeri.

- .martwmrrwnnmaammm .. en"

el

  

WMI VWW

te

 

A WWWW "

IHY."

Information

Title:
Stora Biografteatern
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain