#0090: Stora Biografteatern

lora Biogr

få
få
r

i
El
e
3
Ii
a
tt
i,
v

  

i AaJZÄsna-ALUAM

;= av, (1.. 41A;

d , .

 

 

  

i
vr

.I AMMÅMW

w nr

storgatan 40. (Huset men spritbmaget.)

 

W I
I s

 

flealern

g FonEsrALLNINGAR  må Vä  E N r R E: 
 oavbrutet från kl. 6,10 e. m. i  lzsta plats 50 öre, 2:dra plats 
i Sista föreställningen börjar  i 35 öre, 3zdje plats 25 öre. 5
 kl. 9 e. m. Sön & helgdagar  E Barn under 12 år 35,25 0.15 ö. E
3 2 billighetsföreställningar i  Billighetsföreställningarna i
 kl. 3 o. 4 e.m.   25 och 10 öre på alla platser. i

 

2

 

fr. o. m. Fredagen den 3 t. o. m. Söndagen den 5 Mars.

 

 

 

1 DOnSka KOSaCkelf", En av de bästa ryttanbilder tills dato.

Alla sätt äro bra eller Affär och kärlek.

MM Amerikansk konstfilm.

Alf!

Huvudrollen spelas (w den av publiken så lomtyckta Herr Costello.

Somliga äro i besittning av ungdom, och andra av"pen-
ningar, men Muriel Hansson har allt detta tillsammans, samt
dessutom är förlovad med en ung man, Arthur Levin, vars
fader som ansågs vara en rik man plötsligt dog, och lämnade
efter sig endast skulder, och nu måste Arthur arbeta för att
uppehålla l1vet. Han vill icke binda den unga Hickan vid
sig nu då han är fattig, utan skriver till henne att han giver
henne sin frihet tillbaka. Den unga flickan har emellertid ej
lust att så utan vidare bliva utav med sin fästman, som hon
så mycket älskar. Hon omtalar allt för sin onkel som giver
henne en god idé. Hon skriver till Arthur att även hon har
förlorat sin förmögenhet, och nu måste hon arbeta. Onkeln
skriver även ett brev till honom, och erbjuder honom en plats

.LÄRARE

Dr. -Rwal vid operationsbordet.

I dessa dagar då diskussionen om läkarnas ansvar hål-
ler på att komma på. dagordningen här hemma, vill den sam-
hällsdrama som här spelas i kraft av sin realism och sin är-
lighet komma som en aktualitet.

Dr. Reval, en av Paris berömdaste kirurger, är gift
med en ung vacker kvinna. Hans stora praktik lägger emel-
lertid så starkt beslag på honom, att han utan att tänka där-
över försummar sin hustru, överlämnar henne så. mycket åt
sig själv, att hon glömmer vad hon är skyldig sin man, och
låter sig kurtiseras av en av mannens släktingar som är gäst
i huset.

I dramats första akt ser vi hur den unge mannen över-
ösa henne med kärleksförklarningar, till slut lovar hon ho-

nom ett möte i en närliggande lund. Då han gått, ångrar Ä

hon sitt löfte, och meddelar?- honom i ett brev, att hon blott
vill komma till mötet för att omtala för honom att hon al-
drig kan bliva hans, då. hennes hjärta fullt och helt tillhör
mannen. I hastigheten river hon en bit av brevet utan att
märka det. Denne bit hittas av en gammal tjänare, som lä-
ser de förrädiska orden: jag kommer i afton för att omtala
för er vilken plats ni har i mitt hjärta, han skyndar till dr.
med brevbiten. Reval får den, känner igen sin hustrus stil
och känner sig överbevisad om hennes brott. Han är nära
att förtvivla och känner en rasande hämndtörst.

Läkarens klocka ringer. En man störtar in och omta-
lar, att 1en herre blivit överkörd av en automobil samt för-
färligt lemlästad, och han heder dr. komma ögonblickligen.
Han följer med budet och skall till att undersöka den såra-
de då. han till sin förfäran får se att det är hans släkting,

4 lll en mmm il s i es elen or le llml n s llnn.

i firman Hansson dt 0:0. Hon sjelv emottager en plats hos
sin onkel som maskinskriverska, och då Arthur kommer dit
blir han mycket förvånad av att se Muriel i denna underord-
nade ställning. Hon är också mycket förvånad av att se
honom där, och hon och onkeln spelar komedi bak ryggen
på honom. En tid efter blir han erbjuden en utmärkt och
bra avlönad plats, då. de båda nu enligt hans mening står på
samma nivå, friar han för andra. gången och lycklig säger
hon ja. Man kan förstå, Arthur-s överraskning då onkeln strax
efter lämnar honom en skrivelse vari han ser, att hans lilla
älskling ej blott är en rik arvinge, utan att hon också. är -in-
nehavare av firman Hansson & C20.

S PLIKT.

Spännande och vacker Fransk konstfilm.

den man som har förfört hans hustru och ödelagt hans lyc-
ka. Han kan rädda denne mans liv, han kan om han vill,
men han vill icke, han endast säger att här är all hjälp för-
gäves. Han har knappast kommit ut förrän hans läkareplikt
har tagit över-hand. Han vänder om i en, förbinder den så-
rade och räddar honom från att förhlö a.

Då han är färdig med sitt arbete så bliver han med
ens den bedragne mannen igen. Beviset på hustruns brott,
rasten av beviset brevet, har ju den särade! Dr. genomsö-
ker hans fickor, söker tills han finner brevet och störtar med
det i handen bort till lunden, där hans hustru brukar ensam
promenera. Han finner henne också där sittande på en bänk.
Och med den bedragne mannens obändiga raseri utöser han
en ström av skällsord och förbannelse över den stackars kvin-
nan, och utan att höra någon förklarning skyndar han bort
från henne till sitt hem. Här träffar vi honom en stund se-
nare, stående lugn och behärskad, som om han just nu hade
slutat en allvarlig operation. Han har ju också amputeradt
bort den ena halvan av sitt liv.

I handen håller han brevet, beviset som han ännu icke
har läst. Som i en dröm öppnar han det och låter ögonen
löpa över dess linjer. De första äro ju en fortsättning av
dem som han allaredan har läst, men hvad är detta? Dr.
bleknar, han far tillsamman som om någon hade stucket ho-
nom med en kniv. Brevet visar honom att hans hustru är
trogen, samt älskar honom allena. I en vacker slutscen får
vi övervara mötet mellan dr. och hans hustru, som genom
en tjänares iver så när hade blivit skillda för livet.

 

Mycket komisk.

 

 

äObsl .I God extramusikä

 

 

.   f"

WW ut:

Halmstad 19!! Carl G. Segerlinds Tryckeri.

I "RMK"

Information

Title:
Stora Biografteatern
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain