#0081: Biorama

[nktiehalaget Svenska Biagrafteatern.) .I
"r- Köpmansgatan F:-
i alla hänseenden bästa och elegantaste Biografteater.

Obs! 11I2 timmas förevisning utan förhöjdapbiljettpriser.

PROGRAM
fr. o. m. den 11 t. o. m. den 14 Maj.

SVENSKA VECKAN. i

Bilder ur den Svenska industriens värld:

 

 

 

Fabriken Tomten.

1 l. Direktör Hagerman men better. - 2. Exteriör au fabriken. ä 3. Interiörer:
Kontoret. Olika arbetslokaler. Utkörning av varor för export. Middagsrast. 4Tom-
tens idrottsklubb. wDen bästa tvål jag veta.

Jiilius Bertelsen & Ciis Vitvarufabrik

. Kungshöjdsgatan 11. är också någonting mycket sevärt. -
Från början var denna firma, grundad 1889, Iicke en fabriks- utan en import-
4 och grosshandelsfirma i vitvarubranschen. Det var först år 19017 som firman bör- .
jade med egen fabrikation av dylika varor. Att börja med inskränkte man sig till
förfärdigandet av kravatter, men från fjolåret utför den en omfattande fabrikation av
herrlinnevaror: kragar, manschetter, skjortor rn. m. Och denna verksamhet har nu
tagit sådan utsträckning, att den nu sysselsätter en personal på omkr. 150 personer,
under det att den förra importfirman hade blott ett 15-tal engagerade.
Det är ganska intressant för den, som ej förut sett en dylik fabrik, att har på
filmen följa arbetet i dess olika moment, särskilt kanske att framhålla strykningen,
vilken till -stor del sker fullkomligt maskinmässigt.

Wéåer ä! det svenska aröefef!

3. Olycklig kärlek

eller Lurade på konfekten.

En oerhört muntrande och skojfrisk episod ur två irhga mäns liv.

I.. lll - .I l I.
nu: lll ll -Il- lll-.Ihg

Smugglarne på Klippön.

En amerikansk Journalists upplevelsen Spännande drama

En amerikansk journalist får av sin chef i uppdrag att skriva en mycket sensationell
artikel för sin tidnings söndagsnurnmer om ett smygglarband, anfört av en kvinna. som hade
slagit sig ned på en ö i närheten av New York 

Journalisten griper med begår-lighet saken an; han ror över till en Cave Island, varest
smugglarne hålla hus, och låter sig tagas till fånga av dessa.

l början går allt bra; den ena berättelsen efter den andra. finner vågen till huvudstads-
bladet, oaktat ön är utan förbindelse med omgivningen. Journalisten har nämligen varit för-
ståndig- nogI att taga. med sig- brevduvor, men en dag då han sänder i vag en av dessa med
de sista nyheterna, överraskas han av bandets kvinliga anförare och tages till fånga. Han ar
nu i deras våld och hans utsikter att klara sig äro synnerligen små.

Bandets anför-are räddar emellertid honom; hon fattar medlidande med fången och un-
derrättar hans vänner i New York, att hans liv svävar i fara. i

En ångbåt kommer med undsättning1 och hela bandet föres fånget till New York. Jo-
urnalisten har nu återigen sin frihet, som han dock hastigt och lustigt mister, ity att den
söta och modiga smygglerskan fullsåndigt vunnit hans hjärta; och då han lamnar klippön
Cave Island år han icke mera ensam.

Huvudrollerna utföras utmärkt av de amerikanska skådespelarne Miss Mari-y Thornton
och Mr. James G-ilford, vilka båda aro synnerligen framstående konstnärer.

lll-ll.
ull-limA

ri:b

 

 

 

 

IIIIIIIIIIU
-ll ...ll-III...IIII-IIIIIIIIIIIIIIIIl-n

5, Jaktvåpdsbiida .ifrån Jympa.

l det härliga österrikiska alplandskapet Tyrolen intager sedan gammalt jakten ett framstående
rum i folkets liv, och helt naturligt ha aven kajsarrikets store här skaffat sig jaktmarker och låtit
uppföra jaktslott åt sig. Villebrådet har emellertid med tiden blivit hårt åtgånget, och en rationell
jaktvård har blivit av behovet påkallad. På de föl-names områden övas också en sådan. och från en
dylik jaktnfark med mycket pittoreska naturscenerier bjudes oss här intressanta bilder av hög-vilt:

hjordar av hjortar, vildsvin och visenter (europeiska bufflar).

 

 

 

vinn:

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain