#0067: Biorama

Blunlml

--= Köpmansgatan -
i alla hänseenden bästa och eleganta-sta Biograftqater.
Obs.! 11I2 timmas förevisning utan förhöjda biljettpriser.

PnoGnAm
fr. 0. m. Annandag Påsk.

0236.! I 036.!
Den farliga åldern.

Modernt drama i 22 avdelningar efter Karin Michaels verldsberömda bok.
Heltimmasskådespel. i

Går nu i Berlin och Köpenhamn för överfulla hus. På grund av den storartade
framgången, har andra firmor sökt kopiera titeln. Här är icke fråga om någon
dylik underhaltig sensationsbild, utan en bild inspelad av framstående skådespelare
vid Berlins största teater. Biorama eger ensamrätt till denna bilds uppförandei

Halmstad, vadan andra bilder med samma nanm blott äro underhaltiga kopior.

. Förutom detta drama visas 31 .storartadeI nummer.
I Förevisningarne börja kl. 6 e. m.
Förstklassig Musik.

De bästa bilderna visas alltid å BlORAMA.
Halmstad l9ll, P. Kuchlers Accidenstr.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain