#0066: Biorama

li ordning att lämna sin kusins-hem.

--- Köpmansgatan ---
i alla hänseenden bästa och elegantaste Biografteater.

Obs.! 11I2 timmas förevisning utan förhöjda biljettpriser.

P RD G R A M
fr. o. m. Annandag Påsk.

Världens farligaste hinderritt.

Grand National Steeple Chase i Liverpool mars l9lll
Ett standardnummerl

 

l. Kappliipningshästarna ftiras nt. 7. Starten gar. 1 13. Heri-elösa hästar.

2. På. banan. 8. Över de första hindren. lll. Murar och gravar tagas.
3. Favoriterna på niira håll. 9. De första knllriilningarne. lä. Vinnaren nalkas.

4. Vinnaren Glenside föra starten. 10. Ur leken. lö. Intill malet.

5. Defilering för publiken. ll. Fast pil-häcken. l7. Vinnaren hyllas.

li. Fältet samlat. l2. Flera missiiden. 18. tilenside efter loppet.

Amerikansk konstfilm i -

.Den fina moralen o. seertensI barn.

Gripande dramatiskt skådespel. 1

Ethel Lane, som en dag finner att hennes man har mera intresse i en bok än
i henne, söker förströelse genom att sällskäpa med en ung artist, som hade målat
hennes porträtt. Hennes mans kusin, en ung flicka från New-York, anländer en dag
på visit till deras hemv men blir mycket kallt emottagen av de båda Lanes. Som
hon var en klok flicka upptäcker1 hon snart det mer än vänskapliga förhållandet mel-
lan Fru Lane och artisten. En dag finner herr Lane en biljett fran artisten till Fru
Lane, vari denne inbjuder henne till att supera tillsammans med honom i hans atelier.
Lane brusar upp laddar sin revolver och bereder sig till att följa efter sin hustru.
Den unga flickan ser allt detta, rusar åstad till ateljen, varnar fru Lane och hjälper
henne att avlägsna sig genom en bakdörr och intar själv hennes plats. Då herr Lane
anländer finner han artisten och sin kusin sitta vid bordet och supera. Naturligtvis
tror han strax att hans fru är oskyldig. Han ursäktar sig hos sin kusin för sin
wdumhet) och avlägsnar sig strax. Hemkommen berehan sin fru om förlåtelse för
sin misstanke och försummelse. Den unga flickan anländer lite senare och gör sig
Då hon skulle resa ville fru Lane tacka henne
men den unga flickan endast smålog, klappade henne på axeln och lemnade hennes

hem lvarest hon hade varit en riktig modig hjältinna.

. o o

. Den farliga aldern.
i I I Heiförestänningsbnd. i

Modernt drama i 2 avdelningar. Fritt efter Karin Michaells snart vordna
världsberömda bok med samma namn.

Den ärade biografbesökande .allmänheten tordev observera att det här icke är
fråga om någon underhaltig sensationsbild, utan en bild inspelad avlframstäende
skådespelare vid Berlinsstörsta teatrar. Visad senast i Malmö i 14 dagar för fulla hus.

Dä den enorma succés som kommit denna bild till del föranlett en dansk film-
fabrikör att göra .en efterapning av filmen vDen farliga åldern) få vi härmed på det
enträgnaste varna för denna dåliga efterapning. Originalfilmen är utgången från
Messters Atelié i Berlin och ensamrätten för Sverige inköpt av Aktiebolaget Svenska
Biografteatern i Kristianstad, som därefter i tur. och ordning uthyr den till andra
biografägare. l Halmstad visas originalfilmen endast å BIO R AM A.

Särskild beskrivning finnes att tillgå i bijettluckan a 5 öre.

Årets största succ-es!

 

 

f

Det besvärliga barnet.1 Amefikanskt Lustspei;

De amerikanska lustspelen äro allt för väl kända för att här närmare beskrivas. Vare det nog
sagt om var bild för dagen att den handlar om en akta. man som överraskas av sin fru mod en
främmande bal-nunge i famnen. Vems barn det  och på vad vis han fått det och slutligen blir av
med det, ja det. hör till vårt lustspels mysterier och bör ses och icke besl-:rivaf-iÄ

Förstklassig Musik.

Halmstad l9ll, P. Kuchlars Aceidenstr.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain