#0064: Biorama

B l OR A M A W
PROGRAM.
Söndagen den. 9 April kl. 3.10, 4.10 e. m.

, 085.! Den billiga entréen (se nedan).

M I
Motiv från Kullen.

Intressanta bilder från den kontinentala badorten Mölle.

Vid Skeldervikens sydvästra strand i Skåne ligger den bekanta bergåsen Kullen,
vitt bekant för sin naturskönhet. Sluttningen söderut är skogbevuxen och delvis od-
lad, men till havet tränger sig berget ut med höga, skrovliga och otillgängliga väggar.
Ovanför Kullens yttersta spets på en höjd av 77 meter reser sig Kullens fyr, den
högst belägna i Sverige. Berget är en kär tillflyktsort för turister, och på senare
åren har det fått en viss betydelse på grund av det kontinentala badliv, som utveck-
las vid dess fot vid badorten Molle. I

Vår bild giver en god föreställning om detta friluftsliv på land och i vatten och
skall helt visst ses med stort nöje. i

Modernt svenskt badliv!

"Fake-733561729 bgzjfitefrmåf. gramf i frem avaefnmgar.
Konstfilm! Konsifilm!

DE FÖRÄLDRALÖSA.

Skådespelare: Fröknarna J. Rosny, Lucy Fleury, Fru Delphine Renot och
Herr Ducuesne, Herr Dorivel 8: Villa.

Tvingad av sin fader övergiver en ung flicka vid namn Diane de Vandrey sin
lilla blinda dotter för att gifta sig med polislöjtnanten greve Lineere. Det stackars
barnet upptages av ett präktigt folk som eget och uppfostras tillsammans med parets
egen dotter Henriette. Snart nog dö emellertid fosterföräldrarne och de -unga flickor-
na stå vid sexton -års ålder ensamma i världen. De begiva sig då till Paris, men
hålla där på att gå alldeles förlorade. Henriette blir bortrövad och förd till ett av
den stora stadens många hemska nattliga nästen och den stackars blinda Louise
råkar i klorna på en gammal elek gumma vid namn Frochard, som tänker draga
nytta av den olyckliga varelsens värnlöshet. Men slumpen kommer de stackars
flickorna till hjälp. Henriette undgär skammen och vanaran tack vare en ung ädling,

ff Roger de Vandrey, nevö till greve de Lineere, som fattar kärlek till den föräldralösa

och tänker gifta sig med henne. Hon lyckas så med sin älskades tillhjälp finna spå-
ren av sin förlorade halvsyster och söker upp henne i det usla kyffe, där hon halles
inspärrad och de båda systrarne kasta sig i varandras armar. Den elaka gumman
inser att detta möte kan bli hennes undergång och hennes äldre son, en sannskyldig
bovtyp, delar hennes åsikter och ämnar genom ett dubbelt brott röja dessa besvär-
liga vittnen mot hansI mor ur vägen, då i detsamma den yngre sonen, en skygg
ofärdig varelse, som dittills hållit sig undan sina ruskiga släktingar så mycket som
möjligt, men som nu vid åsynen av den fara som hotar hans älskade, får över-mänsk-
liga krafter, Prusar på brodern och efter en häftig tvekamp lyckas sla honom till
marken. Emellertid har grevinnan de Linéere anförtrott sin gamle läkare sitt föregå-
ende felsteg och förklarat att hon aldrig kunde trösta sig över förlusten :iv den dot-
ter7 hon varit tvungen att övergiva. Doktorn lyckas med tillhjälp av Roger de Van-
drey återfinna grevinnans blinda dotter och greven ger sin maka sin förlatelse och
upptager Louise som sitt eget barn, varpå de Vandrey gifter sig med Henriette.

Denna dramatiserade roman är ett verkligt mästerstycke i sin genre och det är
säkerligen intet öga torrt bland pupliken då ridån - - om uttrycket kan användas
- - går ned för sista gången.

I Georgien - Kaukasien.

Härligt naturpanorama. Kinematografi i färger av Pathé Fréres.

Denna film för oss tvärt genom det imposanta " och pittoreska Georgien med
sina bergskedjor i snö med berget Kasbek, där ännu vid 6,043 meters höjd det fin-
nes byggnader med Djävulsporten och Teåekdalen med Anamous, Eristaves slott från
Özte århundradet och mitt i denna vilda natur se vi infödingarna med sina karaktä-
ristiska utseenden och sina enkla levnadsförhållanden.

Skomakarens hämd.

Komisk scen av Max Linder. Stormande skrattsuccés.

Förstklassig Musik.

Biljettprisemzi till dessa föreställningar äro på alla platser:
För vuxna 25 öre, för barn 10 Öre. i

Halmstad 1911, P. Kuchiers Aeciäenéiryekeri.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain