#0059: Biorama

llllllll

Köpmansgatan
mktieholaget Svenska Bingrufteatern.)
i alla hänseenden bästa och Qleganlasie Biografteater.

Förevisningdr av levande bilder

alla dagar kl. 6.10, 7.10, 8.10, 9.10, e. m.
Söndagarjämväl kl. 3,10, 4,10 e. m. efter särskilt utvalt program och billigare entrepri ser.

PROGRAM
fr. o. rn. den 26 t. o. m. den 29 Mars.

KINEMATOGRÅFISK VECKOREVY

Innehåller bl. a. bilder från:

Karuenalen i Fiume, Italien. w Den stora eldsvådan z" Kuskuudjik, Turkiet, varvid 110 lins ned-
brnnno. -- Explosion och brand -i ett järnvä ståg i närheten av Perm, Ryssland. H Samt av
särskilt intresse i betraktande av de här föreståen e flygningar-ne: Flere luftse l-ingsbilder dels från
Remmx färd Parise-Clermornt-Ferrand, varigenom han van ett pris på .lOåOOO francs, dels från
en Ballougresa av greve de la Vaulx, där man samtidigt med ballongen får se ett aeroplan susa
fram genom luften. - Parisermoder m. m.

Grottorna vid hamouroux.

Naturliga bergformatloner från departementet Lozéro i Sydfrankrike.

Naturens nyckfullhet kommer här i tydlig dager. Liksom på lek har vid Lamouronx de nn.-
derbaraste grottor skapats, en kär vallfartsort för turister-nas talrika skara. Främlingen vandrar som
i sagornas värld bland labyrinter, beundrande, betraktande, tänkande.

Naturens nycker. Av största intresse.

m m

 

 

 

Barnet som fredsmäkar-e.

Amerikanskt nutidsdrama.

John Harris och hans unga fru leva tillsammans ett synnerligen lyckligt familjeliv, ytterligare
förljnvat av lila Mary, enda barnet och. föräldrarnas avgud. Men så. tror sig frn ll. ha fått anledning;l
att. misstänka sin makes trohet. och från den stunden är det slut med den hus-liga sällheten. Häf-
tiga scener höra till ordningen för dagen, och slutligen flytta. de båda makarna ifrån varandra, medan.
skilsmässa förberedas.

Lilla Mary, Som lider mest av den nya ordningen och som därtill iir en mycket förståndig
flicka, uppgör snart en plan att sammanföra föräldrarna. Hon skriver ett brev till iöraldrarna, nn-
dertecknat "Svarta Handenu, den beryktade förbi-ytareligan, och meddelande att hon befann  i
nämnda bands våld, men att hon på vissa vilkor skulle irigivas. Fru. Harris, som först mottager
brevet, blir utom sig och sänder bud på mannen, som kommer och hjälper till att verka tröstlös.
Men just under de värst-a sorgeutbrotten anländer lilla Mary, som genom sin knepigt uttiinkta list
vunnit sitt syftemål: att förena de två, som enligt den gudomliga lagen icke skulle av människan
åtskiljas.

Särdeles tilltalande drama.

Hmerikansk konstfilm! Uppseendeväqkande nyhet!

Salongshjälten som detektiv.

Fängslande drama i 35 avdelningar.

En stor juvelstöld har blivit begången i Newyork och väckt ett kolossalt uppseende, ivriga
spelningar efter förövarne företagas. dock utan resultat. Vi få nu i dramat åtföljs en ung salongs-
hjälte, Mr Georg, vilken inåtagit sig den svåra uppgiften att avslöja förbi-ytarne, och se huru han
slutligen efter många äventyr och strapatser når sitt mål. .

8. l juveler-arebutiken. 4-4 På. väg till affären

l. Ett frieri. 2. Georg köper ring åt sin fästmö.
8. På polisstationen. 9. Den

5. Störd vila. (i. En jnvolstölil iir begången. T. Obehaglig upptäckt.
funna handsken. lO. Georg som detektiv. ll. Platsen för stölden undersökas. 12. Tjuvarna måste
tagit vägen över taken. 13. En ledtråd. 14. Synen genom takfönstret. lö. På spaning. 16. Den
misstänkta skuggan. lT. Mötet på krogen. 18. En glad gast.. 19. Hattbytet. 20. Pa spåren. 21.
Där rovet skall delas. 32. En efter-hängsen g nnare. 23. u Vi ha bytt hattar".  Lärt närmare un-
dersöka hans ärende. 25. Overumplad och uuden. 26. lljiilplös. 27. Nu kunna vi arbeta i lnfrn.
28, Ett spännande ögonblick. 29. Med munnen lyckas han komma åt telefonapparaten. 30. På polis-
stationen.  "Hands upp". 32. Brottsllngarna arresterade.  Juvelen-na liro återfunna..  Be-
löningen. 85. Lyckans dag.

Petter SOm amma. Kemisk scen av Prince.

En dråplig historia om huru mister .Petter råkade illa ut, när han gav sig nt på förbjuden
kärleksstig. Ett skrattnmmner av hög klass.

Förstklassig Musik.
De bästa bilderna visas alltid å BIORAMA.
.Halmstad I9ll, P. Kuohiors Accidonstr. i

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain