#0058: Biorama

1.

2.

4.

5.

BIORAMÅR

PROGRAM.
Lördagen den. 25 Mars kl. Bio, 4.10 e. m.

OBS! Den billiga entréen (se nedan).

EXE

Laxfiske i Nord-Amerika.

En instruktiv och särdeles intressant verklighetsbild.

Den heliga elden. En Sal-slagen bud.

Over hela Rom råder nattens tystnad. Men i den rika patricerskan Mai-cellas hus kämpar ett
ungt människobarn med döden. Det är dottern till den rika änkan, vilken uppfylld av smärta, står
vid sitt enda barns sjukbädd. Slavar och tjänare träda in i hallen, där den unga flickan ligger; och
vilja genom dans och sång fördriva den sömnlösa natten. Läkaren, som besöker henne, giver föga
hopp. "Om icke Era hjälper ditt barn, är det förlorat, Mai-cella". Om morgonen skyndar Marcella
och tjänareskaran med den dödssjuka till gudinnan Vesta för att rådfråga oraklet. Där rådfråga de
oraklet och Era, prästinnan som övervakar den heliga elden, tillkännagiver att dottern icke kan räd-
das. Fort skyndar Mai-cella hem, förbannande Era, och denledsamma profetian går i fullbordan. En
tid förgär och hos Marcella uppstår lusten att hämnas på. prästinnan. Bakifrän anfaller hon. Era, vil-
ken förlorar medvetandet och släcker den eviga elden. Detta var det fruktansvärdaste brott en vestal
kunde begå. Marcella ber några av sina vänner komma med i tämplet och de se där huru den evi-
ga elden slocknar. Folket kastar Era i tornet för att där låta henne svälta ihjäl. En vän till Era
vid namn Freda bönfaller gudinnan om ett underverk, och folket bestämmer, att om elden äter bör-
jar brinna, skulle Era bliva. fri. Hemligen tänder Freda på densamma och Era bliver fri. Marcella
har emellertid gripits av en fruktansvärd ånger koch heder den i triumf återkomna Era om förlåtelse.

Nya äventyr från vilda västern.

= Indianbruden. =

Bilder, föreställande livet och vanorna hos Amerikas urinvcånare hava alltid varit till-
dragande och vi tvivla på att det någonsin iii-satsen mera intressant bild och så
rlle på spännande äventyr som denna.

Dakotas eller Siox-indianerna voro först hemsökta av Jean Duluth år 1680, vilken lade deras
land under Frankrike. De bebodde sedan Norra Minnesota men blevo drivna därifrån under det på-
följande indiankriget söderut till det nuvarande Sioux-(lity och blevo sedan under krget lSliZ förena-
de med Britanien. Händelserna i vär berättelse äro förlagda till Iowa just före krigsutbrottet fri-1854,
då, löjtnant G-rattan och hans trupper blevo tillintetgjorda. Trots allmänt förtryck voro de mycket
känslofulla och poetiska; de underliga kärleksscener som skildras häri äro i högsta grad enastående.
Den vackra Rising Moon, dotter till hövdingen Elk Horn är förtjust i Bear och vi se dem först vid
foten av ett vattenfall där de lova varandra sin tro. Men Beal-s ägodelar äro ingenting för Elk Horn,
han fäster sig mera vid Rocks rika gåvor och så blir Rising Moon tvingad att följa med till dennesI
indianhydda, där hon blir lämnad ensam medan hennes husbonde går ut på jakt. lfnder hans bort-
varo passar hon emellertid på att smyga sig därifrån till Bear innan det blir för sent. När Rock åter-
kommer finner han henne inte där. han samlar sitt kompani och skyndar att söka upp henne. Bear
och Rising Moon, vilka höra huru de närma sig, söka nu att fly. De taga vägen mot flodstranden
alltjämt förföljda av Rock ock hans män. Kornna dit ned begiva de sig i en båt ut pä floden, vilken
är det farligaste strömdraget på platsen. Bragden misslyckas och de älskande tagas till fänga. Straf-
fet lyder att båda skola dö, men innan dess fordrar Rocks vrede mer straff ät sin rival och börjar
därför  och tortera denne. Detta mottages av Bear med sådant lugn att Rock förvånar sig
över hans sinnesstyrka och skär inte endast av repen som binda honom utan giver honom också örn-
fjädrarna, den största hedersbetygelse som kan gives en tapper man, Sedan bjudes liear och Rising
Moon att gå. och bliva lyckliga. . 

Seder- och bruk i Hög-Piemonl.

Synnerligen innehållsrik och tilltalande natur-bild.

 

 

En avmagringskur.

Oerhört komisk och skrattretande.

m

Förstklassig Musik.

Biljettprisernzl till dessa före-ställningar äro på alla platser:

För vuxna 25 öre, för barn 10 öre.
i Halmstad l19ll,fP. Kuehlers-NAeeldenstr.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain