#0057: Biorama

lllllltllll

Köpmansgatan

[nktieboluget Svenska Biogruftentern.)
i alla hänseenden bästa oqh elegantaste Biografteater.

Förevisningor ev levande bilder

alla dagar kl. 6.10, 7.10, 8.10, 9.10, e. m. I
Söndagarjämväl kl. 3,10, 4,10 e. m, efter särskilt utvalt program och billigare entrepriser.

P R 0 G RA M
fr. o. m. den 20 t. o. m. den 22 Mars.

lGNEMATOGRÅHSK VEGKOREVY

Har återigen ett mycket rikhaltigt innehåll, varav må framhållas:

Åkarestreken i Adelaide, Australien, där 5,000 åkare och droskknskar nedlade arbetet. - Vint-
hnndstävlan i llngland. -- Karnevalsbilder från Cannes i Frankrike. i Skottska gar-dets mönstrinfvr
och avresa till Egypten. -- Fotbollstävlan mellan fransmän och walesare. -v Odessas hamn i isbojor.
- Icke heller denna gång saknas en för-evisning av Parisermoder, de röra nu frisyr och lrårl-rlitdsel.

srorrsseöksr.

En vacker scen i Ludvig XV:s stil. Kinematografi i färger.

Suzanne dgApremont, en rik slottsherres lagra dotter,  förlovad med den unge iidlingen
Pierre de Lonys. På förlovningsdagen får Suzanne ett anonymt brev från en "viininria", vari mell-
delas att den man hon står i begrepp att gifta sig med saknar mod. Hon beslutar att pröva Pierre
och beger sig därför vid midnattstid, för-klädd till spöke, till den ensligt belägna slottsllygeln, som
anvisats fästmannen till bostad. För att göra effekten så mycket större, har hon förut låtit sin sys-
ter medde Pierre att flygeln varje natt besökes av ett spöke.

Suz ne skrider emellertid in i Pierres rum, men sjunker ögonblickligen till golvet träffad av
ett pistolskott, som den förskräckte unge mannen avlossat mot det förmenta spöket. De anhöriga
och gästerna skynda till och man igenkänner nn med häpnad Suzanne, som långsamt reser sig upp.
Hennes sår är lyckligtvis ofarligt, det hela slutar med ånger och tårar och frid och försoning.

Överlägset spelad episod -i det gamla slottet.l

 

 

 

 

Edison Fiim! Senaste nyhet!
CW Stationsförestånderskans hjälteclåd. kan

Vi äro vana vid att se amerikanarne göra djiirva om dödsförakt vittnande och under verklig
livsfara tagna biografbilder, men en sådan djärvhet i utförande och kinematografering som i rår sis-
ta Edisonbild .har väl aldrig tillför-ne existerat. Att på taket  ett frambrusande exprosstzlgz,Ä null-anwa
en tvekamp, låt vara att den icke föl-siggår på allvar, så mycket viirre, iir val höjden av dör-vägen-
het. Och att sedan krypa. ned mellan vagnarna allt under det expressen brusar fram med fnll fart,
och avkoppla de tre sista vagnarna,  väl något av det mest nervretande som kan tänkas.

 

 

 

 

K ort översikt ae: innehållet: f
Bently och Johnson, två järnvägsmän, ha båda ett gott öga till Grethe, den vackra stations-
llirestånderskan. Då Johnson uppdagar, att Bently har företrädet, beslutar han att rödja honom ur
vågen. En dag då. båda tjänstgöra vid expressen och mötas på taket av det framln-usande tåget.
uppstår mellan de båda rivaler-na en fruktansvärd tvekamp, som slutar med att Bently faller avsvim-
mad ner på vagnens tak. Johnson får plötsligt en grym idé, han avkopplar de tre sista vagnarna.
 en av dessa ligger Bently avsvimmad. Då tåget just arbetat  upp fören brant sluttnimr stan-

. I. v.. -. o,
na vagnarna ett ögonblick samt rusa dai-efter med rasande fart nedlor sluttningen, ett ankommnnde

tåg till mötes. Bently vaknar och inseende sin fara gör han allt för att bliva sedd. Det blir Grethe
som från en mindre station mottager följande telegram och genom en lijiiltemedig handlinrjr rilrlrlur
Bently undan en säker död.
Telegram: I b
.Tre vagnar tillhörande tåg nzo 26 äro i rasande fart körda hi-ir förbi. A taket å on av vagnar-
ne är .Bently Om. de icke hejdas eller införes på ett sidospår, sker en fruktansvärd sammanstötning
med den annalkande kontinentalexpressen.

I zoologiska irdgår-den.
En enastånde slim-samling.

l barnträdgården (en samling aungdomw av olika djurslag i samma inhägnad)
sköldpaddor, flodhästar, noshörning, sjölejon, tiger, lejonhona med ungar, en
flock lejon under djurtämjarens kommando, elefant, tapir, bizon, gaur, bufflar,
giraffer, känguruhs, lama, antilop, sobelantilop, stenbockar och stengetter,
goda Vänner: häst och zebra, olika djur sammanförda, apa och människa.

Rikhaltig djur-gård.

Jims miSSödeIl. Hmerikanski skämtlynne.

i Poliskonstapel Jim skall sköta ostyriga pojkar och kur-tisera samtidigt, men det går lika olyck-
ligt bada delarna, såsom denna seen på ett lika dråpligt som skrattretande sätt visar. Detaljerna
böra eJ beskrivas -- de böra ses! lllzmterhet med skoj!

förstklassig Musik.
De bästa bilderna visas alltid å BlORAMA.

Halmstad 1911. P. liuehlers Aeoldenstryelieri

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain