#0054: Biorama

IURAr

Köpmansgatan "-
[Rktieholaget Svenska Biografteatern.)

i alla hänseenden bästa och elegantaste Biografteater.

Förevisningar av levande bilder

alla dagar kl. 6.10, 7.10, 8.10, 9.10, e. m. - I
Söndagar jämval kl. 3,10, 4,10 e. m, efter särskilt utvalt program och billigare entrepriser.

PROGRAM
fr. o. m. den 13 t. o. m. den 15 Mars.

KiNEMAToeRAFIsK vEeKoREvY

lnnehållande de senaste nyheterna, som meddelats i dagspressen är denna
gång ännu mera rikhaltlg än vanligt.

Bland dessa aartiklarr må här nämnas:

Serbiske konungens besök i Rom.

Begravningen av den koreanske gesanten
av daga.

Branden i Kriebolagets oljecisterner vid Hudsonfloden i New York.

Förre franske krigsministern general Bruns jordfästning.

För övrigt presenteras bl. a. en bild från den stränga vintern i Mellaneuropa,
en annan från en storm vid Siciliens kust m. m.

Billtbäflltl.

Sol i hemmet.

Makarne Welton aro ekonomiskt valsituerade och ha allt vad de vilja önska  av livets
goda, men de ha det dock trist och tråkigt. De ha nämligen inga barn, som liva upp (läras hem
och dem själva. -

En dag får fru W. läsa ett tillkännagivande, att barn kunde erhållas "på prov" från en
asyl, av aktningsvärda föräldrar, som önskade adoptivbarn. Hon sätter  i förbindelse med asylen
får löfte om en gosse på. 14 dagars prov och avliämtar med mannens samtycke den lille Ernst. en.
vacker, vålartad sexåring. Fru Welton faster sig dag för dag allt mera vid gossen, medan mannen
förhåller sig mera kylig. Nar de fjorton dagarna äro till ända, vägrar Welton, vars misshag Ernst
ökat ytterligare genom ett pojkstreck, att adoptera denne. och med sorg i hjärtat måste frn W.
återföra den lille älsklingen till asylen.

Många dagar äro dock ej gångna, innan sorgen för-bytes i glädje. VVelton kan ej se sin
hustru lida, utan hämtar i hemlighet tillbaka Ernst och för honom i den överlyckliga adoptivmoderns
armar. Ledsnad. Glädje. Sorg. Dubbel glädie.

 

 

 

i Petersburg, vilken tog sig själv

 

 

 

 

:Eåiiääääälläää:EEEHEEIHEERHEEEEH:HEääåHäf-:E-...n-:ää...uu-"ä...n-:åääää-...uQg
EE 0 I i
II I
 Under rysk regim. 5
E: , I..
gi Gripande drama från Ryssland. i
ä En godsinspektor friar till sin herres dotter, men avvisas och lägger då .i
g: en upprorsskrift i dennes skrivbord och anklagar den oskyldige. Vid godsäga- l!
i! rens arrestering förgriper han sig på dennes svärson, en kosackofficer och blir i
g: tillsammans med sin förre herre dömd att sändas till Sibirien. Under vägen g
EE får han ett tillfälle till flykt men förråder sig och vid nästa rymningsförsök .i
:: löper han- rakt i armarna på polisen och såras. Döende tillstår han sitt brott g:
EE och den olycklige godsägaren ätersändes hem till sina kära. 
:53333535:äEEIf-:HHSE:EHIHEIEHHHHEIEEEE:EI:llEI::Hat-3333235332::af-:32:35Ei:

Artisterna Zejlras.
Storslagen luflakrohatik.

4Bilden visar ett namnkunnigt artistpar i arbete. Deras prestationer äro först-
klassiga och bör ses med stort intresse.

Vacker konst.

HE Övergiven av sin hustru. En

En munter bild, som visar vilken slät figur en gift man gör, då hans hustru
lämnar honom på egen hand. Skämtbild.

Förstklassig Musik,
De bästa bilderna visas alltid å BlORAMA.

i"marinerad 1911 P. Kuehiers Aeoidensmeiierr

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain