#0052: Biorama

--= Köpmansgatan

mktiehulaget Svenska Biografteatern.)
i alla hänseenden bästa och elegantaste Biograftealer.

Förevisningor av levench bilderÅ

alla dagar kl. 6.10, 7.10, 8.10, 9.10, e. m.
Söndagarjämväl kl. 3,10, 4,10 e. m. efter särskilt utvalt program och billigare entrepriser.

P B 0 G R A M
fr. o. m. den 6 t. o. m. den 8 Mars.

Byggandetl av världens störste ångare.

En havets jätte. I

Den 20 sistlidne oktober sjösattes i Belfast Hvita Stjärnliniens nya jätteängare "Olympic" tills
vidare världens största fartyg. Jätten mäter 40,000 registertons, längden uppgår till 280 meter och
höjden till 20 meter från kölen till övre däck. Kostnaden för den väldiga oceanängaren, som rym-
mer 5,000 personer, belöper sig till ej mindre än 30 millioner kronor. Största matsalen rymmer 600
personer. Inredningen blir i hög grad luxuös.

Till jämförelse kan nämnas, att "Great Easternu, som på. sin tid ansågs som ett sannskyldigt
underverk, var 200 meter lång och mätte 19,000 tons. Cunardliniens "Mauretaniaä före Olympic
världens största fartyg, mäter 31,900 tons och är 260 meter lång. i

Filmen återger olika moment under hyggnadsarbetet från det kölen sträckes ä den kolossalt
länga bädden tills jätteskrovet färdigt löper av stapeln. Man får här en lika äskådlig som intressant
inblick i det moderna skeppsbyggnadsarbetet i dess olika detaljer.

Av särskilt intresse är stapelavlöpningen, som kinematograierats från tre olika sidor.

Enastående sevärdhet.

Lamakaravan. Naturbilder från Sydamerika.

Laman är hemmahörande förnämligast i Peru, men även i Chile, och förekommer endast i
tamt tillstånd. Oaktat all vård och försiktighet dör en mängd lamadjur pä vandringarna, emedan de
icke föredraga det het-a klimatet. En lama kan icke lastas med mera än 40 kg; blir bördan tyngre
lägger sig djuret och reser sig icke, förrän man minskat lasten. Lamadjnren gå, så lastade, 10 till
12 kilometer om dagen, beta därunder vid vägkanten, sprida sig över slätterna och klättra i bergen
men måste behandlas milt, ty annars bli de tredska och oanvändbara. Laman är som skapad för
indianen, vilken i sitt onttröttliga tålamod har lärt sig enda sättet att sköta detta egensinniga djur.

Laman tillhör kameldjurens ordning och dess kött ätes gärna. Det av ettåriga djur erhållna
anses synnerligen läckert; äldre djurens kött torkas samt betecknas i Peru och Bolivia med namnet
kcharqui". Av ullen tillvärkas grova tyger och rep, av huden beredes läder. Aven mjölken användes.

Ett nyttigt djur.

egg Oskyldigt dödsdömd. wise

Ett gripande drama ur militärlivet.

Landet har råkat i krig och generalstaben är samlad för att uppgöra fälttågsplanerna. Efter
sammanträdet låser generalen in de hemliga papperen i sitt kassaskåp, där han naturligtvis tror dem
i säkert förvar.

Förrädaren finns emellertid i närheten. det är en av gener-alens egna ordonnansofficerare.
Han stjäl papper-en. Men ej nog härmed. För att hämnas lägger han en del av dem isin kamrats,
den unge löjtnants Filippes kappficka, där de efter upptäckten av stölden återfinnas. Dessförinnan
.följa vi emellertid förrädaren, som. nu civilklädd, gör ett besök i det fientliga lägret och säljer de
hemliga papperen.

Efter upptäckten av begrägeriet häktas genast den arlne Filippe till gränslös förtvivlan för
fästmön, som är ingen mindre än generalens egen dotter. Krigsrätt hålles, och den osk ldigt miss-
tänkte blir mot sitt nekande och till följd av den verklige förrädarens vittnesmål döm till döden.
Han skall arkebuseras inom några timmar.

En av soldaterna vid regementet är emellertid vittne till förrädarens hänfulla glädje efter
domens fällande och fattar misstankar mot officer-en. Den raske unge mannen börjar genast spio-
nera på den andre - kommer tids nog att se honom smyga sig undan civilklädd och gör larm.
Generalen och nägra andra. officerare samt en pluton soldater bege sig i väg, förfölja den intet för-
sät anande uslingen och komma just i rätta ögonblicket för att. gripa honom på bar gärning.

Den oskyldigt dömde räddas i sista sekunden, avrättningskompaniet har redan lyft gevären
för att fullborda domen, då en ordonnans bringar bud om vad som hänt -- att den verklige för-
rädaren är funnen och genast skall intaga den oskyldiges plats.

Spännande i varje detalj.

   

 

 

 

Express i dag från Paris. Senaste serie.

MATOGRÅFISK VECKORY

visar lvande bilder till dagshändelserna världen runt.
Kinematografiska Veckorevyn vet allt! ser allt!
Läs världsnyheterna i Eder tidning! Se dem å Biorama!

  flugan. Stol-mande muntert.

Översten har en lång stund försökt få tag på en envis fluga, som stört honom
iI arbetet, men misslyckats. Kalfaktorn får under överstens frånvaro i uppdrag att
iånga flugan. Han lyckas häri till slut, men vad har han icke ställt till - e- -

Skämtbild av rang.

.Förstklassig Musik.
De bästa bilderna visas alltid å BIORAMA.

Halmstad 1911 F. Kuchlcrs Aeclidenstryckeri

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain