#0045: Biorama

w: Köpmansgatan -rr-

[Hktirbulaget Svenska BiografteaternJ
i alla hänseenden bästa och elegantaste Biografteater.

lFörevisningar av levande bilder

alla dagar kl. 6.10, 7.10, 8.10, 9.10, e. m.
Söndagar jämväl kl. 3,10, 4,10 e. m. efter särskilt utvalt program och billigare entrepriser.

P R 0 G RA III
fr. o. rn. den 20 t. o. m. den 22 Febr.

sommnnE s eLÄnJE.

l-los en svensk skolovskoloni.
Ljusa sommarminnen från Ahus skollovskoloni sommaren 1910.
Speciellt upptagen serie för Biorama. Utomordentligt intressant.

 

 

1. lAhus skollovskoloni. 5. Flaggan i topp. 10. Gemensam middag.

2. I sömnens armar. li. Pojkarncs morgonllad. ll Lekar och nöjen. -

3. Klockan 7 på morgonen: Toppen 7. Kaffetaron den bästa är. 12. Brev fran far och mor.
har galit. 8. Flickorna i dans, 13. En festdag i skogen.

4. Morgontoalett i det fria. 9. Vagornas vildinnor. 14. "Love sommar-ent.

KelsARsLorrsr i Porsnan.

Fredrik den stores favoritresidens. 

Potsdam är huvudstad i provinsen Brandenburg och kejsarens andra residens i regeringsområdet Pots-
dam. Den ligger 26 kilometer sydväst om Berlin, vid järnvägen Berlin-Magdeburg, Staden ar bolagen i den
vackraste trakten av Mark Brandenburg, en oas av sjöar och skogkladda höjder på. den för övrigt sandiga och
föga tilldragande slätten samt "ar vackert byggd, ehuru med en enformig regelbundenhet, som röjer dess artifici-
ella ursprung. Under somarmånaderna livas gatorna av en myckenhet resande från Berlin. Större delen av
staden ligger på. högra stranden av Havel och är förenad med Teltow -- förstaden på. andra sidan -- genom en
lång bro. Vid norra andan av denna bro ligger det .kejserliga palatset, en stor rektangulär byggnad från senare
hälften av 1700-talet och huvudsakligen intressant genom sina många minnen av Fredrik den store, vars favorit-

residens det var.
Ett ståtligt slott.

Munken och Nunnan.

Dramatisk bild Åfrån lllunkväldets dagar Storslagen framställning.

Det har i otaliga skådespel och drainer såväl som av historiska vittnesbörd och en mängd val skriven
litteratur ofta framhållits munkarnas tygellösa och i hyckleriets mantel dolda klosterliv. I en serie val. genom-
tänkta och framställda bilder äro vi i dag i tillfälle att giva Eder en kinematografisk framställning från denna
hyckleriets och våldets mest mörka tid. Huvudpersonerna i dramat utgöras av: aPater Kund", en sannskyldig
ulv i fåraklader, bildhuggare Klenz, en rattskaffens och orädd ung man, herr Karbitz till Asrninderöd, kallad
mannen med järnviljan och hans fromma dotter Martha. Dramats innehehåll är i korthet följande:

Klenz. som älskar och älskas av Kai-bitz sköna dotter, har med henne hemliga möten. Pater Knud
som med lystna blickar i tysthet bevakat Martha, kommer en dag hennes hemlighet på spåren. Marthas kam-
marjungfru tvingas att bekänna, att hon varit behjälplig vid anordnandot av dessa möten. På paterns inr-Sidan
läggas ut försät för Klenz och Martha och de intet ont anande faller däri. Klenz kastas i ett fangsligt förvar
och Martha föres, trots sina böner om förskoning, i kloster. Klenz lyckas att fly och uppsöker kloster-t där Martha
"ar dömd att frame-.lapa sitt återstående liv. Genom cellfönstret får han bevittna en strid mellan den. lystnc patern
och Martha, som i sin förtvivlan kastar det tunga krusifixet mot sin plägoande. Skummande av raseri drager
denne sig tillbaka, samt anklagar Martha för att ha skandal; den heliga tron. Martha föres fram för fyramanna-
rådet, och trots hennes böner och sannfardiga förklaring, blir hon dömd att för sina.Y synder-s skull levande inmu-
ras. Visserligen är rådet övertygat om att hennes framställning av saken är riktig. men icke kunna de döma
pater Knud  det och hur skulle det gå. med klostorlivet om alla nunnor och noviser skulle vara så genstra
viga, dessutom visste Knud för mycket om dem själva.

Klenz som med bestörtning sett första akten av dramat och anar resten, skyndar från klostret för att
underrätta fadern om vad han sett. Försynen är barmhertig mot honom, i det han träffar Kai-bitr. i ett större
och oförväget sällskap. Såsom en blixt från klar himmel står sanningen klar framför honom och skummande av
raseri störta hämnarna in i klostret. Nu är det mannen med jarnviljan, konungens gode vän och kansler, Kar-
bitz till Asminderöd, som håller dom och ransakning, och den domen och ransakningen blir till fördel för Martha,
redan halvt levande begraven, men till nackdel för hycklaren Knud. Och på stående fot förenar Kai-bitz Klenz
och Martha med varandra.

-EE "På klassisk mark. Es

Ruiner av en av Italien rikaste handelsstäder.
Pozznoli är forntidens Putéoli, som var en av Italiens rikaste handelsstäder och av
vilket annu betydande lämningar kvarstå. Bland de mera märkliga ruinerna märkas sådana
av en stor amfiteater, utgrävd 1838. Av stort intresse.

 

 

 

Sikenien tupp.

Säsongens måst - komiska bild. i
Alla som vilja skratta och hava roligt i biografen böra se SlKENlEN TUPP.

Förstklassig Musik.
De bästa bilderna visas alltid å BlORAMA.

Halmstad 1911 RKuchlers Accidenstryekeri

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain